مقایسه اثر تمرینات تناوبی شدید و هوازی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپویتین-4 و نیم‌رخ لیپیدی در دختران هندبالیست نخبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

3 دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

10.22049/jassp.2020.26763.1291

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر چهار هفته تمرینات تناوبی شدید در مقایسه با تمرینات هوازی (پرحجم و شدت متوسط) بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپویتین-4 (ANGPTL4) و نیم‌رخ لیپیدی در دختران هندبالیست نخبه بود. بدین‌منظور 30 نفر از دختران نوجوان هندبالیست انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. آزمودنی‌ها در گروه‌های تجربی در چهار هفته تمرینات تناوبی شدید ]تناوب‌های دویدن در شدت 95-90 درصد ضربان قلب بیشینه با تناوب‌های استراحت 3-1 دقیقه‌ای دویدن در شدت 60-50 درصد ضربان قلب بیشینه، 30 دقیقه در هر جلسه[ و تمرینات هوازی (دویدن با شدت 70-50 درصد ضربان قلب بیشینه، 60-45 دقیقه در هر جلسه)، سه جلسه در هفته، شرکت کردند. خون‌گیری به‌منظور اندازه‌گیری فاکتورهای خونی قبل و بعد از دوره تمرینی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تی زوجی و آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری آماری ۰۵/۰>P انجام شد. تفاوت معنی‌داری بین سطوح سرمیANGPTL4 و نیم‌رخ لیپیدی پس از تمرینات تناوبی شدید و هوازی گزارش نشد (05/0<P). با این‌حال، در گروه تمرین هوازی کاهش معنی‌دار تری‌گلیسرید (032/0=P) و در گروه تمرینات تناوبی شدید کاهش معنی‌دار کلسترول خون (048/0=P) مشاهده شد. علاوه‌براین، در گروه تمرینات تناوبی شدید و هوازی، به ترتیب، بین تغییرات ANGPTL4 سرم با تغییرات تری‌گلیسرید (010/0=P) و لیپوپروتئین پرچگال (014/0=P) ارتباطی معنی‌دار وجود داشت. چنین به نظر می‌رسد که حجم و شدت تمرینات ورزشی بر سطوح سرمی ANGPTL4 در دختران هندبالیست نخبه تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of High Intensity Interval Training Versus Aerobic Training on Serum Levels of Angiopoietin-Like 4 and Lipids Profile in Elite Handball player Girls

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Izanlu 1
  • Mahsa Pekand 3
1 Department of physical education, Bojnourd branch, Islamic azad university, Bojnourd, Iran
3 Faculty of physical education and sports sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of four weeks of high intensity interval training (HIIT) versus aerobic training (high volume- moderate intensity) on serum levels of angiopoietin-4 (ANGPTL4) and lipids profile in elite handball player girls. For this purpose, 30 young handball player girls were selected and randomly divided into two groups of experimental and one control group. Subjects in experimental groups participated in four weeks of HIIT [running at intensity of 95-90 percentage of maximum heart rate and resting intervals of 1-3 minutes running at 60-50 percentage of maximum heart rate] and aerobic training (running at 50-70 percentage of maximum heart rate, 45-60 minutes per session), three sessions per week. The blood samples were taken factors before and after training protocol to assess blood factors. Data analysis was done by One-way ANOVA, paired t-test, and Pearson correlation, and P0.05). However, triglyceride levels significantly decreased in aerobic group (P=0.032) and cholesterol levels significantly declined in HIIT group (P=0.048). Furthermore, there existed significant correlation between changes in ANGPTL4 levels and changes in levels of triglyceride (P=0.010) and high-density lipoprotein (P=0.014), following HIIT and aerobic training, respectively. It seems that volume and intensity of exercise training do not effect on serum levels of ANGPTL4 in elite handball player girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angiopoietin4-like Protein (ANGPTL4)
  • Lipids Profiles
  • High Intensity interval training
  • aerobic training
  • Elite Handball Player

دوره 7، شماره 1
بهار و تابستان 1399
صفحه 2-2
  • تاریخ دریافت: 23 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 05 مرداد 1399