دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-103 

مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

تأثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی بر ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه

صفحه 1-8

10.22049/jassp.2020.26787.1297

سمیه نظری؛ امین عیسی نژاد؛ بهروز غریب؛ علی قنبری مطلق؛ علی صمدی