دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اثر جنسیت بر سطوح p53 متعاقب دویدن سراشیبی در غیرورزشکاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

حسن فرجی؛ فاطمه رستمی


2. بررسی تاثیر یک دوره مکمل گیری اسپیرولینا همراه با تمرین مقاومتی غیر خطی بر آنزیم های کبدی زنان چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

سیروس فارسی؛ هادی قائدی