دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر یک دوره مکمل گیری اسپیرولینا همراه با تمرین مقاومتی غیر خطی بر آنزیم های کبدی زنان چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

سیروس فارسی؛ هادی قائدی