دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تاثیر تمرین استقامتی بر پروتئین های آلفا اکتینین 2 و 3 عضله اسکلتی رت‌های نر ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22049/jahssp.2022.27802.1467

سارا آذرخش؛ اصغر توفیقی؛ فیروز قادری پاکدل


تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر مقادیر T-AMPK ،p-AMPK و فیبروز بافت قلبی و شاخص‌های گلیسمیک موش‌های دیابتی شده‌ی نر نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22049/jahssp.2022.27979.1494

سعید دباغ نیکوخصلت؛ رامین امیرساسان؛ مصطفی خانی؛ مرتضی نیک خصال


اثر تمرین هوازی و قهوه سبز بر ترموژنز بافت چربی موش های پیش دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1402

10.22049/jahssp.2023.28183.1527

فاطمه جانقربانی؛ عباس صالحی کیا؛ سیدمحمد مرندی؛ میلاد عبداللهی؛ محمد حسین نصر اصفهانی


اثر تمرین هیپوکسی و نرم اکسی بر اتوفاژی سلول های کبد رت‌های نر دارای رژیم غذایی پرچرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1402

10.22049/jahssp.2023.28682.1559

سید مرتضی حسینی؛ حمید محبی؛ حسین غفوری؛ محمد حسین رضا دوست


مقاله مروری Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تاثیر مکمل HMB بر شاخص‌های آسیب عضلانی و ترکیب بدنی پس از فعالیت‌های ورزشی: مطالعه فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22049/jahssp.2023.28612.1553

حسن فرجی؛ محمد رحمان رحیمی؛ لیلا رحیمی


مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

اثر هشت هفته رژیم کتوژنیک و تمرین مقاومتی بر شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22049/jahssp.2023.28362.1546

مهنوش مهرزاد ثمرین؛ ماندانا غلامی؛ فرشته شاه محمدی