تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان GLUT-3 و لاکتات بافت بیضه موش های صحرایی چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22049/jahssp.2023.29071.1597

چکیده

هدف: در شرایط چاقی، تأمین سوبسترای انرژی بافت بیضه تحت تعدیل منفی قرار می گیرد و فعالیت ورزشی، به عنوان راهبردی کارآمد برای مقابله با آثار نامطلوب چاقی شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر میزان بیان ژن ناقل گلوکز 3 (GLUT-3) و لاکتات بافت بیضه موش های صحرایی نر ویستار چاق شده با رژیم غذایی پرچرب (HFD) بود. روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع تجربی بود. 18 سر موش به صورت تصادفی در 3 گروه 6 تایی: 1) کنترل، 2) HFD-sole، و 3) HIIT+HFD قرار گرفتند. گروه HFD-sole، و HFD+HIIT از ابتدا تا انتهای مطالعه با رژیم غذایی پرچرب تغذیه شدند و گروه کنترل از ابتدا تا انتهای مطالعه با غذای استاندارد تغذیه می شد. از هفته 12 پژوهش، گروه HFD+HIIT به مدت 12 هفته، و هر هفته پنج جلسه تحت تمرین قرار گرفت. تمرین HIIT با شیب 20 درجه، با 13 تناوب و شدت 90ـ85 درصد حداکثر سرعت دویدن (Smax) اجرا شد. مقادیر mRNA GLUT-3 با استفاده از تکنیک qRT-PCR و میزان لاکتات با روش ELISA سنجش شد. از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) برای مقایسه بین گروهی و جهت تعیین اختلاف در گروه ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته‌ها: چاقی (القاء شده با HFD) باعث کاهش معنی دار مقادیر GLUT-3 mRNA و لاکتات بیضه شد (05/0p<). در مقابل، گروه تمرین HIIT توانست بیان GLUT-3 و مقادیر لاکتات بیضه ای را افزایش دهد (05/0p<). نتیجه‌گیری: یافته های ما نشان داد که تمرین HIIT احتمالاً بتواند آثار منفی حاصل از چاقی بر بیضه را کاهش دهد. در این باره، به نظر می رسد تمرین HIIT با تنظیم افزایشی ناقل گلوکز (GLUT-3) شاید بتواند به فراهمی گلوکز و بهبود فرایند تبدیل گلوکز به لاکتات کمک کند و دسترسی به سوبسترای مطلوب بافت بیضه را تسهیل بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of high-intensity interval training (HIIT) on GLUT-3 expression and lactate levels in testicular tissue of obese rats

نویسندگان [English]

  • Aref Habibi Maleki 1
  • Javad Tolouei Azar 1
  • Mazdak Razi 2
  • Asghar Tofighi 3
1 Department of Exercise Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
3 Department of Exercise Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Aim: In the obesity condition, the supply of testicular tissue energy substrate is under negative adjustment, and exercise training is an efficient strategy to deal with the adverse effects of obesity. The purpose of this study was to investigate the effect of 12 weeks of high-intensity interval training (HIIT) on the glucose transporter 3 (GLUT-3) gene expression and lactate levels in testicular tissue of obese male Wistar rats. Methods: The present study was experimental. 18 rats were randomly divided into 3 groups: 1) control, 2) HFD-sole, and 3) HFD+HIIT (n=6/group). The HFD and HFD+HIIT groups were fed with high-fat diet (HFD) from the beginning to the end of the study (24 weeks), and the control group was fed standard food from the beginning to the end of the study. From the 12th week of the study, the HFD+HIIT group was trained for 12 weeks, and five sessions per week. HIIT was performed with a 20-degree slope, 13 intervals, and an intensity of 85-90% of the maximum running speed (Smax). GLUT-3 mRNA levels were measured using qRT-PCR technique and lactate levels were measured by ELISA method. One-way ANOVA followed by Tukey post-hoc tests was performed for analyses of quantitative findings regarding molecular findings were conducted. Results: HFD-induced obesity exhibited a remarkable (p<0.05) reduction in testis GLUT-3 mRNA and lactate levels, in contrast, HIIT group represented a remarkable increment (p<0.05) GLUT-3 expression and lactate levels. Conclusions: Our result confirms that HIIT training can potentially ameliorate the detrimental effects of HFD-induced obesity on the testis. In this regard, it seems that HIIT with up-regulation of glucose transporter (GLUT-3) may help to improve the process of glucose to lactate converting and facilitate access to the desired testicular tissue substrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Obesity"؛ Testis"؛ High-intensity interval training"؛ GLUT3"؛
  • "؛ Lactate"