نویسنده = علی اصغر رواسی
بررسی تاثیر مکمل بی‌کربنات سدیم بر عملکرد بی‌هوازی، پروتئین I-FABP سرمی و پاسخ‌های متابولیکی زنان ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

10.22049/jahssp.2023.29009.1589

فاطمه مهدی؛ علی اصغر رواسی؛ سیروس چوبینه؛ رحمان سوری


تاثیر تمرین با شدت های مختلف بر شاخص منتخب آپوپتوزی در بافت کبد رت های نر نژاد ویستار

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 21-27

10.22049/jahssp.2021.27120.1344

سودابه قنبری؛ علی اصغر رواسی؛ محمد شریعت زاده جنیدی