کلیدواژه‌ها = آمادگی جسمانی
بررسی ارتباط بین وضعیت واقعی با برآورد ذهنی آمادگی جسمانی در مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 45-53

10.22049/jassp.2019.26524.1199

احسان صفری تربتی؛ حمید محبی؛ هادی روحانی؛ ابوذر جوربنیان