مقایسۀ آثار تمرینات پلایومتریک و مقاومتی دایره‌ای بر شاخص توده‌بدنی و آمادگی جسمانی دانش‌آموزان نوجوان پسر والیبالیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، گیلان، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، گیلان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسۀ اثر دو شیوه تمرین پلایومتریک و مقاومتی دایره­ای بر ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دانش‌آموزان پسر والیبالیست است. 42 دانش‌آموز نوجوان پسر والیبالیست 17-15 سال به­صورت تصادفی به سه گروه تمرینات پلایومتریک، گروه تمرینات مقاومتی دایره­ای و گروه شاهد که تمرینات عادی والیبال را انجام می­دانند، تقسیم شدند. قبل و پس از 6 هفته برنامه تمرینی آزمون­های چابکی، سرعت، قدرت بیشینه و نیروی انفجاری اندام تحتانی و شاخص توده ­بدنی انجام گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون­های t همبسته، تحلیل واریانس یک­طرفه و آزمون کروسکال- والیس استفاده­ شد. نتایج آزمون t همبسته نشان ­داد که در هر دو گروه تجربی، اختلاف معنا­داری در وزن، شاخص توده­ بدنی، نیروی انفجاری و قدرت اندام تحتانی وجود دارد (05/0P<)، اما این اختلاف در سرعت و چابکی معنادار نبود. در مقایسۀ بین دو گروه تجربی با گروه شاهد نتایج حاصل­از آزمون تحلیل واریانس یک­طرفه نشان­داد که تمرینات پلایومتریک و مقاومتی دایره­ای بر نیروی انفجاری و میزان قدرت اندام تحتانی تأثیر معنا­داری دارند، اما بین سه گروه در متغیرهای سرعت و چابکی اختلاف معنا­داری مشاهده نشد. تمرینات پلایومتریک و مقاومتی دایره­ای موجب بهبود شاخص توده­ بدن، وزن بدن و همچنین نیروی انفجاری و قدرت اندام تحتانی ورزشکاران نوجوان شد. البته تمرینات مقاومتی دایره‌ای تأثیر بیشتری بر نیروی انفجاری اندام تحتانی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of plyometric and resistance circuit training on body mass index and physical fitness of male teenage student volleyball players

نویسندگان [English]

  • Narges Ali Niya 1
  • Ramin Shabani 2
  • Abdolreza Ali َََAkbari 2
1 MSC of Sport physiology, Department of Physical Education, Rasht Branch. Islamic Azad University, Guilan. Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Rasht Branch. Islamic Azad University, Guilan. Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to comparison of the effects of plyometric and resistance circuit training on body mass index and physical fitness of male teenage student volleyball players. Forty-two volleyball players (15-17 years old) were divided randomly into three groups of plyometric exercises training, resistance circuit training and control group that carried out regular exercise training. Before and after 6 weeks of training, agility, speed, maximum strength and explosive power of lower limbs and body mass index were measured t-test, one-way analysis of variance and Kruskal – Wallis test was used for analysis of data. The results of the t-test showed that both of experimental groups had significant difference in body weight, body mass index, lower limb explosive power and strength. But this difference was not significant in speed and agility. Compared between experimental groups and control group, one-way ANOVA test results showed that plyometric and resistance circuit training have a significant effect on explosive power and strength of the lower limb. But between the groups was not statistically significant difference in speed and agility variables. Plyometric and resistance circuit training improve body mass index, body weight, explosive power and strength of lower limb were young athletes. Of course, circuit resistance training had a greater impact on lower limb explosive power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plyometric training
  • resistance circuit training
  • Physical fitness