نویسنده = جواد طلوعی آذر
تعداد مقالات: 3
3. تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی CTRP9، امنتین ـ 1، پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-52

پروین واعظی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ جواد طلوعی آذر