نویسنده = عبدالصالح زر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی‌تمرینی برICAM-1 و VCAM-1 زنان میانسال

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 89-100

عبدالصالح زر؛ اعظم روئین تن