تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی‌تمرینی برICAM-1 و VCAM-1 زنان میانسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی دانشگاه جهرم

2 کارشناس ارشد علوم ورزشی و دبیر اداره آموزش و پرورش فراشبند، فارس

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی­تمرینی بر مولکول­های چسبان بین­سلولی و عروقی زنان میانسال بود. جامعه آماری پژوهش را زنان کارمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه­کننده به باشگاه ورزشی دانشگاه تشکیل می­دادند، که از بین آنها به ­طور داوطلب 24 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به­طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل هشت هفته و هر هفته سه جلسه دویدن با شدت 55  تا 65 درصد حداکثر ضربان قلب بود. در ادامه به مدت دو هفته بی­تمرینی داشتند. هفته اول، هشتم و دهم از همه آزمودنی­ها خون­گیری به­عمل آمد. جهت آزمون یافته­های پژوهش از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های تکراری استفاده گردید. نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی­تمرینی اثر معناداری بر مولکول­های چسبان بین­سلولی و مولکول­های چسبان بین­عروقی زنان میانسال ندارد. بنابراین می­توان نتیجه­گیری کرد که پروتکل تمرینی و همچنین دوره بی‌تمرینی حاضر  نمی­تواند تأثیر مطلوبی بر مولکول­های چسبان بین­سلولی و عروقی زنان میانسال داشته ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of 8 weeks aerobic training and 2 weeks detraining on ICAM-1 and VCAM-1 in Middle age women

نویسندگان [English]

  • Abdolsaleh Zar 1
  • Azam Roeintan 2
1 Assistant professor of exercise physiology, Department of Sport Science, Jahrom University
2 MA Student of Sport Sciences, Farashband Department of Education, Fars
چکیده [English]

The aim of current study was to evaluate the effect of 8 weeks aerobic training and 2 weeks detraining on Vascular and Cellular Adhesion Molecules in Middle aged women. The study population of women employees Shiraz University of Medical Sciences were referred to the University Sports Club, among them, 24 people were volunteers selected as sample And randomly divided into experimental and control groups.Trainings consisted of eight weeks of aerobic exercise, three times per week, to run of 55 to 65% of maximum heart rate and then; had detraining for two weeks. Venous blood samples were collected in the first week, the eighth week and the tenth week. To analyze the data we used of Kolmogorov-Smirnov test, analysis of variance with repeated measurements. Results showed that 8 weeks aerobic training and two weeks of detraining had no significant effect on vascular and intracellular adhesion molecules in middle-aged women. Therefore, it can be concluded that the exercise protocol and the period of detraining cannot favorable impact on intercellular adhesion molecules and vascular on middle-aged women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Detraining
  • aerobic training
  • Intercellular adhesion molecule
  • vascular adhesion molecule
 
1.         اعظمیان جزی، ا؛ فرامرزی، م و صفاری فارسیانی، ف. (1389). اثرات تمرین هوازی بر مولکول چسبان سلولی (sICAM) و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند دارای اضافه وزن. مجله فیزیولوزی ورزش و فعالیت بدنی،شماره 5،صفحات: 401-408.
2.         توفیقی، ا و غفاری، غ. (1392). تأثیر تمرین هوازی منظم و مصرف مکمل امگا- 3 برicam-1 و سطوح لیپوپروتئین سرم در زنان سالمند چاق. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، شماره3، دوره 8، صفحات: 35-44.
3.         حامدی نیا، م و حقیقی، ا.ح. (1386). اثر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر ملکول‌های چسبان سرمی در مردان نسبتاًچاق. فصلنامه المپیک، شماره2، دوره 15،صفحات: 49-57.
4.         سوری، ر؛ رنجبر، ک؛ صالحیان، ا و اسلام دوست، م. (1392). تأثیر تمرین تناوبی شدید بر تغییرات مولکول چسبان سلولی، پلاسما، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان چاق کم تحرک. مجله علوم زیستی ورزشی، شماره3، دوره 5، صفحات: 91-102.
5.         سوری، ر و صالحیان، ا. (1388). مقایسه آثار دو برنامه تمرینی کم و پرشدت استقامتی بر تغییرات مولکول چسبان سلولی پلاسما در مردان چاق کم‌تحرک. مجله علوم زیستی ورزشی،  شماره 2 ، صفحات : 59-78.
6.         طباطبایی، و و سینا، ش. اصول طب داخلی هاریسون. (2001). بیمازی های کبد، مجاری صفراوی و پانکراس، چاپ اول، انتشارات سماط.
7.         عندلیب، ع؛ هاشمی نیا، ج  و قاسمیان صفایی ، ح. (1385). بررسی مقادیرسرمی ملکولهایCEA وsICAM- 1  در بیماران مبتلا به سرطان کولون قبل وبعد از عمل. دانشور، شماره 13، صفحات : 51-56.
8.         مرادی، ع.ا؛ مقرنسی، م  و رحیمی، ا. (1390). 12 هفته تمرین استقامتی بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM‌1 و نیم رخ لیپیدی مردان سالمند. مجله دانشکده پزشکی اصفهان،شماره 155، دوره 29، صفحات: 1426-1432.
9.         مقرنسی،  م؛ گائینی، ع  و شیخ الاسلامی وطنی، د. (1387). اثر تمرین سرعتی و بی‌تمرینی برمولکول چسبان سلولی موش‌های ویستار. فصلنامه المپیک، شماره 16، دوره 3، صفحات :  19-30.
10.       مقرنسی، م؛ گائینی،ع و شیخ الاسلامی وطنی، د. (1390). مقایسۀ تأثیر دو شیوۀ تمرین هوازی و بی‌هوازی بر برخی سیتوکین‌های پیش‌التهابی در موش صحرایی نر بالغ. مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دوره 11، شماره ۲،صفحات : ۱۹1-198.
11.       نایبی فر، ش؛ افضل پور، م؛ ثاقب‌جو، م  و هدایتی، م. (1389). تأثیر تمرینات مقاومتی و هوازی بر مولکول محلول چسبان بین‌سلولی و نیم‌رخ لیپیدی سرم زنان دارای اضافه‌وزن. مجله ورزش و علوم زیست حرکتی، شماره 4، دوره 2، صفحات: 77-87.
 
12.       Abbasi, A., Berenjeian Tabrizi , H., Bagheri, K., & Ghasemizad ,A. (2011). The effect of whole body vibration training and detraining periods on neuromuscular performance in male olderp People. Salmand, Vol.6 (2), pp: 47-53.
 
13.       Jahromi, A.S., Zar, A., Ahmadi, F., Krustrup, P., Ebrahim, K., Hovanloo, F. and Amani, D., 2014. Effects of endurance training on the serum levels of tumour necrosis factor-α and interferon-γ in sedentary men. Immune network, 14(5), pp.255-259.
 
14.       Adamopoulos, S., Parissis, J., Kroupis, C., Georgiadis, M., Karatzas, D., Karavolias, G., Koniavitou, K., Coats, A.J.S. and Kremastinos, D.T., 2001. Physical training reduces peripheral markers of inflammation in patients with chronic heart failure. European heart journal, 22(9), pp.791-797.
 
 
15.       Bhatt, D.L., Steg, P.G., Ohman, E.M., Hirsch, A.T., Ikeda, Y., Mas, J.L., Goto, S., Liau, C.S., Richard, A.J., Röther, J. and Wilson, P.W., 2006. International prevalence, recognition, and treatment of cardiovascular risk factors in outpatients with atherothrombosis. Jama, 295(2), pp.180-189.
 
16.       Dabidi Roshan, V., Gaeini, A A., Ravasi, AA. Javadi, E. (2005). The effect of the continuous of CRP of astrain wistar 14848 rats. Olympic quarterly, 13 (2), pp: 7-22. [In Persian].
 
17.       Monchanin, G., Serpero, L.D., Connes, P., Tripette, J., Wouassi, D., Bezin, L., Francina, A., Ngongang, J., De La Peña, M., Massarelli, R. and Gozal, D., 2007. Effects of progressive and maximal exercise on plasma levels of adhesion molecules in athletes with sickle cell trait with or without a-thalassemia. Journal of Applied Physiology, 102(1), pp.169-173.
 
18.       Gill, J.M., Caslake, M.J., McAllister, C., Tsofliou, F., Ferrell, W.R., Packard, C.J. and Malkova, D., 2003. Effects of short-term detraining on postprandial metabolism, endothelial function, and inflammation in endurance-trained men: dissociation between changes in triglyceride metabolism and endothelial function. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 88(9), pp.4328-4335.
 
19.       Lerch, P G., Spycher, M O., Doran, J E. (1998). Reconstituted high densityli poprotein (r-HDL) modulates platelet activity in vitro and ex vivo. Thromb Haemost, 80 (2), pp: 316-20.
20.       Libby, P., Bonow, R o., Mann, D l., Zipes, D p. (2007). Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 8th Ed. Philadelphia, Pa, Elsevier Science.
 
21.       Obert, P., Mandigout, S., Vinet, A., Nguyen, L D., Stecken, F.,and  Courteix, D. (2001). Effect of aerobic training and detraining on left ventricular dimensions and diastolic function in prepubertal boys and girls. International journal of sports medicine, 22(2), pp: 90-96.
 
22.       Oliver-Mc, S., and Artinia, NT. (2002) Women's perceptions of personal cardiovascular risk and their risk reducing behaviors. American Journal of Critical care, 11 (3), pp: 221-227.
23.       Parka, T. (2007). Lifestyle Plus Exercise Intervention Improves Metabolic Syndrome Markers without Change in Adiponectin in Obese Girls. Annals of Nutrition & Metabolism, 51 (3), pp: 197.
 
24.       Roberts, C.K., Won, D., Pruthi, S. and Barnard, R.J., 2006. Effect of a diet and exercise intervention on oxidative stress, inflammation and monocyte adhesion in diabetic men. Diabetes research and clinical practice, 73(3), pp.249-259.
 
25.       Sabatier, M.J., Schwark, E.H., Lewis, R., Sloan, G., Cannon, J. and McCully, K., 2008. Femoral artery remodeling after aerobic exercise training without weight loss in women. Dynamic Medicine, 7(1), p.13.
 
26.       Simpson, R.J., Florida-James, G.D., Whyte, G.P. and Guy, K., 2006. The effects of intensive, moderate and downhill treadmill running on human blood lymphocytes expressing the adhesion/activation molecules CD54 (ICAM-1), CD18 (β2 integrin) and CD53. European journal of applied physiology, 97(1), pp.109-121.
 
27.       Weyer. C., Yudkin. J.S., Stehouwer. C. D., Schalkwijk. C.G., Pratley. R.E., Tataranni. P. A. (2002). “Humoral markers of inflammation and endothelial dysfunction in relation to adiposity and in vivo insulin action in pima Indians”. Atherosclerosis. 161 (1): 233-242.
 
28.       Ding, Y.H., Young, C.N., Luan, X., Li, J., Rafols, J.A., Clark, J.C., McAllister II, J.P. and Ding, Y., 2005. Exercise preconditioning ameliorates inflammatory injury in ischemic rats during reperfusion. Acta neuropathologica, 109(3), pp.237-246.
 
29.       Ziccardi. P., Nappo. F., Giugliano. G. (2002). “Reduction of Inflammatory Cytokine Concentrations and Improvement of Endothelial Functions in Obese women after weight loss over one year”. Circulation (105): 804–809.