تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی‌تمرینی برICAM-1 و VCAM-1 زنان میانسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی­تمرینی بر مولکول­های چسبان بین­سلولی و عروقی زنان میانسال بود. جامعه آماری پژوهش را زنان کارمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه­کننده به باشگاه ورزشی دانشگاه تشکیل می­دادند، که از بین آنها به ­طور داوطلب 24 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به­طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل هشت هفته و هر هفته سه جلسه دویدن با شدت 55  تا 65 درصد حداکثر ضربان قلب بود. در ادامه به مدت دو هفته بی­تمرینی داشتند. هفته اول، هشتم و دهم از همه آزمودنی­ها خون­گیری به­عمل آمد. جهت آزمون یافته­های پژوهش از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های تکراری استفاده گردید. نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی­تمرینی اثر معناداری بر مولکول­های چسبان بین­سلولی و مولکول­های چسبان بین­عروقی زنان میانسال ندارد. بنابراین می­توان نتیجه­گیری کرد که پروتکل تمرینی و همچنین دوره بی‌تمرینی حاضر  نمی­تواند تأثیر مطلوبی بر مولکول­های چسبان بین­سلولی و عروقی زنان میانسال داشته ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of 8 weeks aerobic training and 2 weeks detraining on ICAM-1 and VCAM-1 in Middle age women

نویسندگان [English]

  • abdolsaleh zar
  • azam roeintan
چکیده [English]

The aim of current study was to evaluate the effect of 8 weeks aerobic training and 2 weeks detraining on Vascular and Cellular Adhesion Molecules in Middle aged women. The study population of women employees Shiraz University of Medical Sciences were referred to the University Sports Club, among them, 24 people were volunteers selected as sample And randomly divided into experimental and control groups.Trainings consisted of eight weeks of aerobic exercise, three times per week, to run of 55 to 65% of maximum heart rate and then; had detraining for two weeks. Venous blood samples were collected in the first week, the eighth week and the tenth week. To analyze the data we used of Kolmogorov-Smirnov test, analysis of variance with repeated measurements. Results showed that 8 weeks aerobic training and two weeks of detraining had no significant effect on vascular and intracellular adhesion molecules in middle-aged women. Therefore, it can be concluded that the exercise protocol and the period of detraining cannot favorable impact on intercellular adhesion molecules and vascular on middle-aged women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Detraining
  • aerobic training
  • Intercellular adhesion molecule
  • vascular adhesion molecule