بررسی اثر وابسته به دوز مکمل HMB-FA بر شاخص‌های آسیب عضلانی و کبدی ناشی از یک جلسه فعالیت مقاومتی اکسنتریک با شدت بالا در دختران غیرورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22049/jahssp.2021.27368.1380

چکیده

زمینه و هدف: آغاز یا تداوم فعالیت بدنی به ویژه برای افراد غیر ورزشکار می‌تواند بدلیل آسیب‌های عضلانی ناشی از فعالیت بدنی به عنوان یک چالش مطرح باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر وابسته به دوز مکمل HMB-FA بر شاخص‌های آسیب عضلانی و کبدی، ناشی از یک جلسه فعالیت مقاومتی اکسنتریک با شدت بالا در دختران غیرورزشکار بود. روش پژوهش: از بین داوطلبین 24 نفر دختر غیرورزشکار به صورت تصادفی با میانگین سنی 65/187/25 سال و شاخص‌توده‌بدن 36/197/20 کیلوگرم بر مترمربع به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آزمودنی‌ها بطور تصادفی به سه گروه هشت نفری مکمل HMB-FA با دوزهای 5/1(HMB-1.5)، 3(HMB-3) و 4(HMB-4) gr/d تقسیم شدند. آزمودنی‌ها پس از شش روز بارگیری، یک جلسه فعالیت مقاومتی اکسنتریک با شدت 120٪ 1-RM را اجرا کردند. نمونه‌گیری از خون و ادرار در چهار مرحله شامل قبل از مکمل‌یاری، قبل، بلافاصله بعد و 24 ساعت بعد از فعالیت‌ورزشی گرفته شدند. به منظور مقایسه نتایج از آزمون‌ تحلیل واریانس 3×4 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان دادند مصرف دوزهای متفاوت، بر سطوح آنزیم‌های AST، ALT در خون و کراتینین و اوره در ادرار، در هیچ یک از زمان‌های اندازه‌گیری، تاثیر معنی‌داری نداشت. از طرفی بین سطوح آنزیم‌های CKو LDH در سطح درون-گروهی و بین-گروهی تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0>P ). نتایج نشان داد که مقادیر CKو LDH، 24 ساعت پس از فعالیت بین گروه HMB-1.5 با گروه‌های HMB-3 و HMB-4 تفاوت معنی‌داری دارند(05/0>P). نتیجه‌گیری: با‌توجه‌ به تفاوت معنی‌دار بین مکمل‌یاری با دوز gr/d 5/1 با دوزهای gr/d3 و gr/d4، در شاخص‌های آنزیمی CK و LDH، مصرف دوز gr/d5/1 در پیشگیری از آسیب‌های عضلانی متعاقب فعالیت‌های‌ورزشی با شدت بالا، توصیه نمی‌شود. همچنین، باتوجه‌ به عدم‌تفاوت بین دوزهای gr/d 3 و gr/d 4 در جلوگیری از افزایش معنی‌دار شاخص‌های آسیب عضلانی و کبدی در خون و ادرار، دوز gr/d 3 بعنوان دوز بهینه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dose-response of beta-hydroxy beta-methyl butyrate supplementation (HMB -FA) on muscle and liver damage indices induced by an eccentric resistance exercise session in non-athlete females

نویسندگان [English]

  • Eٍlahe Soleymani Rasa
  • Payam Saidei
Department of Exercise Physiology, University of Guilan, Rasht, IRAN
چکیده [English]

Background& purpose: Start or continuation of physical activity can especially be a challenge for non-athletes due to exercise-induced muscle injuries. Therefore, the purpose of this study was to investigate the dose-dependent effects of beta-hydroxy beta-methyl butyrate (HMB -FA) on muscle and liver damage indices induced by high-intensity eccentric resistance exercise in non-athlete girls. Methods: 24 non-athlete girls (age= 25.87±1.65 years, BMI=20.97±1.36) selected from volunteers to participate in this study. Participants were randomly divided into three HMB-FA supplementation groups (n=8) with doses of (HMB-1.5) 1.5, (HMB-3) 3, and (HMB-4) 4 g/d. After six days of supplementation, an eccentric resistance session with a maximum intensity of 120% was carried out. Blood and urine samples were collected in 4 stages including before supplementation, before exercise, immediately, and 24 hours after exercise. For comparison of the results, 3×4 variance analysis was used. Results: The results showed that different doses of supplementation had no significant effect on blood levels of AST and ALT as well as urine levels of creatinine and urea. However, LDH and CK levels showed significant inter and intragroup differences(p < 0.05). Results showed that values of CK and LDH between HMB-1.5 and other groups had significant differences at 24h post-exercise session. Conclusions: Considering significant differences in enzymatic indices of CK and LDH between 1.5g/d supplementation with 3 and 4 g/d doses, we conclude that 1.5g/d dose should not be considered as an inhibitor of high-intensity exercise-induced muscle damage. Also since 3 and 4 g/d showed no differences in inhibiting muscle and liver damage indices in blood and urine, the lower dose (3g/d) can be our prescription as the optimal dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HMB-FA
  • Eccentric Resistance exercise
  • muscle damage indices
دوره 8، شماره 2
مقالات این شماره در دست تکمیل می باشد
پاییز و زمستان 1400
صفحه 41-50
  • تاریخ دریافت: 21 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1400