مقایسۀ سطوح استراحتی ویسفاتین کاراته‌کاران حرفه‌ای و غیر ورزشکاران متعاقب مصرف مکمل امگا 3 با دو دوز متفاوت به همراه فعالیت ورزشی شدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

اداره آموزش ‌و پرورش شهرستان مراغه. مراغه. ایران

چکیده

التهابات ناشی از فعالیت‌های ورزشی موجب افزایش سایتوکاین هایی همچون ویسفاتین می‌شود. درحالی‌که سایتوکاین­های التهابی به‌وسیلۀ محرک­های فیزیولوژیکی همچون مکمل­های غذایی تنظیم می­شوند؛ بنابراین هدف از مطالعۀ حاضر مقایسۀ سطوح استراحتی ویسفاتین کاراته‌کاران حرفه‌ای و غیر ورزشکاران متعاقب مصرف مکمل امگا 3 با دو دوز متفاوت به همراه فعالیت ورزشی شدید است. بدین منظور 56 مرد با میانگین سنی 05/4±24 سال، قد 56/177 سانتی‌متر، شاخص توده بدنی 75/23 کیلوگرم بر مترمربع و حداکثر اکسیژن مصرفی 311/31 میلی‌لیتر بر کیلوگرم در دقیقه در دو گروه 28 نفرِ ورزشکار کاراته کا و 28 نفر غیر ورزشکار به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده و سپس هرکدام از گروه­ها به‌صورت تصادفی به چهار گروه 7 نفرِ تقسیم شدند: گروه ورزشکار شامل: (مصرف 2/1 گرم امگا 3 + فعالیت ورزشی؛ مصرف 8/1 امگا 3 + فعالیت ورزشی؛ دارونما + فعالیت ورزشی و گروه فعالیت ورزشی) تقسیم شدند. گروه غیر ورزشکار نیز شامل: (مصرف 2/1 گرم امگا 3؛ مصرف 8/1 گرم امگا 3؛ دارونما و گروه کنترل) تقسیم شدند. نمونه­های خونی در هر دو گروه ورزشکاران و غیر ورزشکاران 48 ساعت قبل و پس از آخرین جلسه تمرینی و مصرف نکردن هرگونه ماده غذایی حاوی امگا 3 به دنبال ناشتایی شبانه 12 ساعته جمع‌آوری شد ویسفاتین به روش الایزا اندازه­گیری شد. تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که تمرینات ورزشی با شدت بالا به همراه مصرف مکمل امگا 3 با دو دوز متفاوت به مدت چهار هفته بر سطوح استراحتی ویسفاتین کاراته‌کاران نخبه و همچنین غیر ورزشکاران تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compare of resting levels of Visfatin in professional karate’s and non-athletes¸ with two different doses of omega-3 supplementation along with intense physical activity

نویسندگان [English]

  • Eghbal Mosavi Far
  • Khosro Jahan Seir
Department of Education, Maragheh, Iran
چکیده [English]

High intensity exercises increased cytokines of such as visfatin. However, cytokines that are regulated by physiological stimuli such as dietary supplements. Thus, this study was designed to assess effect of contraction high intensity exercise training and supplementation omega-3 with two different doses levels on Visfatin, in elite karate athletes and compare with non-athletes. Therefore 56 males, mean age 24±4/05 years, height 56.177 cm, 23.75 kg of body mass and maximal oxygen consumption per minute at 31.311 ml kg groups were karate athletes and non-athletes participated in this study. Athletes and non- athletes subjects in both groups were, Then each of the main groups divided to 4 groups: Athlete groups Include supplements and exercise groups with 2 doses divided: [e+s (1.2 g/d); e+s (1.8 g/d); p+e and e] and non- athletes groups Include supplements: [s (1.2 g/d); s (1.8 g/d); p and co]. Blood samples from athletes in the following 48 hours ago and after the last training session and no consume any food containing omega-3 following the 12- hour overnight fasting and in the non-athletes group following 48 hours do not consume foods containing omega-3 following the 12-hour overnight fasting were collected. And the Visfatin, in measured by ELISA method and statistical analysis of data showed through the variance factor and post hoc Tokay test to determine where the differences between the groups showed: High- intensity exercise with omega- 3 supplementation for four weeks with two different doses on resting levels of Visfatin has effect on elite karate and also, omega3 supplementation with two different doses has effect on non- athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • omega-3
  • Visfatin
  • elite karate athletes
  • non-athletes