تأثیر هشت هفته تمرین پلایومتریک بر توان بی‌هوازی، شاخص خستگی، قدرت انفجاری و چابکی کشتی‌گیران آزادکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ‌ارشد فیزیولوژی ورزش و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان، ملکان. ایران

2 کارشناس ‌ارشد علوم ورزشی دانشکده فنی کشاورزی مراغه، مراغه. ایران

3 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه. ایران

چکیده

روش‌های مختلف تمرین جهت کسب آمادگی و نتایج درخشان در مسابقات مد نظر مربیان و ورزشکاران بوده ­است. با توجه به اهمیت تمرینات پلایومتریک در بهبود عملکرد ورزشکاران، هدف از اجرای این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر توان بی­هوازی، شاخص خستگی، قدرت انفجاری پاها و چابکی کشتی­گیران آزادکار 15 تا 17 ساله شهرستان ملکان بود. روش پژوهش نیمه­تجربی و جامعه آماری آن شامل 78 کشتی­گیر آزادکار 15 تا 17ساله شهرستان ملکان می‌باشد. بدین منظور 24 کشتی­گیر به­صورت تصادفی انتخاب و بر اساس شاخص خستگی حاصل از پیش­آزمون به‌صورت زوج­های همتا به دو گروه 12 نفره پلایومتریک و کنترل تقسیم شدند و پس از هشت هفته اجرای پروتکل تمرینی مجدداّ از هر دو گروه پس­آزمون گرفته ­شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های تی همبسته و تی مستقل در نرم‌افزار SPSS نسخه 19 انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد پس از هشت هفته تمرینات پلایومتریک در توان حداکثر، توان حداقل، میانگین توان قدرت انفجاری پاها و چابکی بین دو گروه اختلاف معناداری مشاهده می شود (05/0p≤). ولی در شاخص خستگی اختلاف معناداری وجود نداشت. به نظر می­رسد که کشتی­گیران جهت بالا بردن توان بی­هوازی، بهبود در شاخص خستگی، چابکی و قدرت انفجاری پاهای ورزشکاران از تمرینات پلایومتریک با تأکید بر رعایت ویژگی­های نمونه‌های تحقیق در برنامه­های جسمانی خود استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight weeks of plyometric training on anaerobic power, fatigue index, explosive strength and agility Freestyle wrestlers

نویسندگان [English]

  • Sajjad Mobaseri 1
  • Salman Jafari 2
  • Aref Habibi Maleki 3
1 MSC of Exercise physiology, Lecturer of Islamic Azad University, Malekan Branch. Malekan. Iran.
2 MSC of Sport Seiences, Faculty of Agriculture in charge of Maragheh, Maragheh, Iran
3 MSc Student of Physical Education, Urmia University, Urmia. Iran.
چکیده [English]

Training methods and different ways to prepare and brilliant results considered by coaches and athletes was in competitions, therefore Considering the importance of plyometric training in improving athletic performance, the purpose of this study was to the effect of Eight weeks of plyometric training on anaerobic power, fatigue index, explosive legs strength and agility Freestyle wrestlers city of Malekan was 15 to 17 years old. The method of study was semi-experimental and statically population of that 15 to 17 years old 78 freestyle wrestlers had formed the city of Malekan. Therefore, 24 wrestlers qualified for the random sample selection of the target population and based on the results of the fatigue tests matched pairs were divided into two groups of 12 plyometric and control and again after eight weeks of training protocols from both groups were tested. To analysis the data, t-test and paired t-test was performed using the software spss version 19.The findings showed that: after eight weeks of plyometric training, maximum power, power minimum, average power, explosive legs strength and agility was observed a significant difference between two groups (P≤0/05) but the fatigue index of were not significantly different. Conclusion: It seems that wrestlers to increase aerobic capacity, improve the fatigue index, increased explosive leg strength, improve agility and plyometric training with emphasis on respect for the athletes in the physical characteristics of the study sample use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plyometric training
  • Anaerobic power
  • fatigue index
  • explosive legs strength
  • Agility
  • freestyle wrestlers