اثرات 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کتوژنیک بر سطوح پپتید 5 ترشحی مرتبط با فریزلد (SFRP5) و عوامل متابولیکی در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک: یک مطالعه دو سویه کور با گروه‌های موازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 گروه سلامت و عملکرد انسانی، دانشگاه ماریمونت، ارلینگتون، آمریکا

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22049/jahssp.2023.28260.1539

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه، بررسی اثرات 12 هفته تمرین هوازی توام با رژیم غذایی کتوژنیک بر سطوح پپتید 5 ترشحی مرتبط با فریزلد (SFRP5) و شاخص‌های سندرم متابولیک در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک بود .روش پژوهش: 40 مرد میانسال مبتلا به سندروم متابولیک به صورت تصادفی در گروه‌های کنترل (10 نفر)، تمرین هوازی (10 نفر)، رژیم غذایی کتوژنیک (10 نفر) و تمرین هوازی و رژیم غذایی کتوزنیک (10 نفر) تقسیم شدند. گروه‌های مداخله به مدت 12 هفته تمرین هوازی و کنترل غذایی کتوژنیک را اجرا کردند. در مراحل پیش آزمون و پس از 12هفته، سطوح پروتئین SFRP5 و شاخص‌های سندرم متابولیک (گلوکز ناشتا، پروفایل لیپیدی، فشار خون و دور کمر) در چهار گروه مطالعه ارزیابی شدند. یافته‌ها: در مقایسه بین‌گروهی، گروه تمرین هوازی توأم با رژیم غذایی کتوژنیک در مقایسه با گروه کنترل سبب افزایش معنی‌دار در شاخص SFRP5 (04/0=p) در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک شد. مقایسه سایر گروه‌ها در این شاخص نسبت به همدیگر تفاوت معنی‌داری را نشان نداد(05/0≤p). در مقایسه درون گروهی، نتایج نشان داد در هر سه گروه مداخله میزان SFRP5 ( گروه تمرین هوازی: 001/0=p؛ گروه رژیم غذای کتوژنیک: 001/0=p و گروه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی کتوژنیک: 001/0=p) افزایش معنی‌داری داشته است و بیشترین افزایش در گروه تمرین هوازی همراه با کنترل رژیم غذایی کتوژنیک بود. نتیجه‌گیری: تمرین هوازی توأم با رژیم غذایی کتوژنیک نسبت به تمرین هوازی و رژیم غذایی کتوژنیک تکی جهت کنترل خطرات متابولیکی در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک اثرات بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of 12 weeks of aerobic exercise and ketogenic diet on secreted frizzled-related protein 5 (SFRP5) levels and metabolic factors in middle-aged men with metabolic syndrome: A double blind placebo-controlled parallel group study

نویسندگان [English]

  • bahloul ghorbanian 1
  • Alexei Wong 2
  • Asgar Iranpour 3
1 professor assistant/azarbaijan shahid madani university
2 Department of Health and Human Performance, Marymount University, Arlington, VA, United States
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the effect of 12 weeks of aerobic exercise combined with a ketogenic diet on Secreted frizzled-related protein 5 (SFRP5) levels and metabolic syndrome factors in middle-aged men with metabolic syndrome. Methods: 40 middle-aged men with metabolic syndrome were randomly divided into control (n = 10), aerobic exercise (n = 10), ketogenic diet (n = 10), and aerobic exercise and ketogenic diet (n = 10) groups. The intervention groups performed aerobic exercise and ketogenic diet control for 12 weeks. In the pre-test stages and after 12 weeks, SFRP5 protein levels and metabolic syndrome factors (fasting glucose, lipid profile, blood pressure and waist circumference) were evaluated in four study groups. Results: In between-group comparison, the group of aerobic exercise combined with ketogenic diet caused a significant increase in SFRP5 (p=0.04) in middle-aged men with metabolic syndrome compared to the control group. The comparison of other groups in this index did not show any significant difference from each other (p≤0.05). In within-group comparison, the results showed that in all three intervention groups, the level of SFRP5 (aerobic exercise group: p=0.001; ketogenic diet group: p=0.001; and aerobic exercise group with ketogenic diet p=0.001) had a significant increase and the highest increase was in the aerobic exercise group with ketogenic diet. Conclusions: Aerobic exercise combined with a ketogenic diet has better effects than a single aerobic exercise and ketogenic diet to control metabolic risks in middle-aged men with metabolic syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Training
  • ketogenic diet
  • Secreted frizzled-related protein 5(SFRP5)
  • metabolic syndrome