کلیدواژه‌ها = فعالیت بدنی
بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر تروپونین‌های قلبی: یک مرور سیستماتیک

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 12-20

10.22049/jahssp.2021.27158.1346

مهران قهرمانی؛ پیمان کیخسرو دولتیاری؛ محمد روزبهانی