دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مهر 1395، صفحه 11-71 

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

اثر فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح سرمی کاردیوتروپین-1، هیپرتروفی بطن چپ و فشارخون در زنان سالمند مبتلا به پرفشارخونی

صفحه 11-16

10.22049/jassp.2016.13749

فرهاد دریانوش؛ نسرین عموعلی؛ محمد شرافتی مقدم؛ سیده شیوا دادوند