میزان شیوع سه‌گانه ورزشکاران زن (اختلال تغذیه، آمنوره و پوکی استخوان) و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی در ملی پوشان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

یک جز از سه‌گانه یا ترکیبی از آن می‌تواند عملکرد جسمانی را کاهش دهد یا علت بیماری و یا مرگ‌ومیر باشد. هدف ازاین مطالعه تعیین شیوع سه‌گانه ورزشکاران زن وارتباط آن باسطح فعالیت بدنی درتیم‌های ملی کشوربود. در این مطالعه باجامعه آماری 353نفرحاضردر25رشته ورزشی تیم های ملی،284نفر پرسش‌نامه‌های مربوط به اختلال تغذیه، اختلال قاعدگی، پوکی استخوان و فعالیت بدنی را داوطلبانه تکمیل کردند. برای بررسی همبستگی بین متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد که، شیوع سهگانه ورزشکاران زن در تیمهای ملی 7/7 درصد از کل ورزشکاران حاضررادر برمی‌گیرد. همچنین شیوع اختلال تغذیه 7/24 درصد آمنوره 1/27 درصد بوده و احتمال خطر پوکی‌استخوان در 4 درصد از ورزشکاران به میزان کم، 3/47 درصد متوسط، 7/38 درصد زیاد و 10 درصد به میزان بسیار زیادی می‌باشد. همبستگی بسیار ضعیفی بین فعالیت بدنی و هر یک از اجزای سه‌گانه وجود داشت، اما همبستگی بین فعالیت بدنی و خطر پوکی‌استخوان (157/0- =r،01/0 >p) و نیز فعالیت بدنی و اختلال تغذیه (125/0- = r، 05/0 p <) معکوس و معنادار بود. همچنین، همبستگی بین سطح فعالیت‌بدنی با سه‌گانه ورزشکاران زن و آمنوره معنادار نبود. همبستگی ضعیفی بین اجزای سه‌گانه بود اما، همبستگی بین پوکی‌استخوان با اختلال تغذیه و آمنوره مثبت و معنادار شد. نتایج اینمطالعه نشان دادکه شیوع سهگانه ورزشکاران زن در تیم‌های ملی ایران به میزان 7/7 درصدوجودداردولازم است برای ورزشکاران، مربیان و کسانی که مسئولیت ورزش بانوان را دارند، آموزش‌های لازم صورت گیرد و نیز با اتخاذ برنامه‌های پیشگیرانه، از شیوع بیشتر آن در آینده جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Female Athlete Triad (Eating Disorder, Amenorrhea, and Osteoporosis) and its Relation to the Level of Physical Activity in National Teams of Iran

نویسندگان [English]

 • Samira Pour Mirzaei
 • Bahman Mirzaei
 • Farhad Rahmani Nia
Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Absteract: The aim of this study was to determine the prevalence offemale athlete triad and its relation to the level of physical activity in national teams. In this study,from 353 present individuals in 25 sport fields, only from National Teams, 284 individuals have voluntarily filled the questionnaires related to eating disorder, menstrual disorder, osteoporosis and physical activity. For studying the correlation between variables Spearman correlation test was used. The results of this study indicated that the prevalence of female athlete triad in nationalteams includes 7.7% of the whole present athletes. Also the prevalence of eating disorderwas24.7%, and amenorrhea 27.1% and the risk of osteoporosis in 4% of athletes was low, 47.3% moderate,38.7% high, and 10% very high. There was a very weak correlation between physical activity and each of the triad components, but the correlation between physical activity and the risk of osteoporosis(p < 0.01, r=-0.157)and also physical activity and eating disorder(p < 0.05, r=-0.125)was reverse and significant. Also the correlation between the level of physical activity with the female athlete triad and amenorrhea was not significant. There was a weak correlation between the triad components, but the correlation between osteoporosis with eating disorder and amenorrhea was Positive and significant. The results of this study indicated that the prevalence of female athlete triad in the national teams of Iran is spreading and necessary trainings should be done for athletes and coaches and those responsible for ladies’ sports and also by adopting preventive programs its further prevalence in the future should be avoided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Female Athlete Triad
 • Elite
 • Physical Activity
 1. ریسر، جاناتان سی. بار، روالد.  (1387). راهنمای پزشکی و علوم ورزشی والیبال، مترجمان: خسرو ابراهیم، مهدی نمازی زاده، بهروز عبدلی، شهرام فرج­زاده موالو و فریبرز هوانلو ، تهران، انتشارات: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
 2. نعمتی، راحله. رحمانی­نیا، فرهاد. محبی، حمید. (1390). آیا ورزشکاران نخبه بیش از غیر ورزشکاران مستعد اختلال تغذیه اند؟ فیزیولوژی ورزشی، شماره 12، 146-131.
  1. American Dietetic Association. (2001). Position of the American Dietetic Association: nutrition intervention in the treatment of anorexia nervosa, bulimia nervosa, and eating disorders not otherwise specified (EDNOS). Journal of the American Dietetic Association. 101(7): 810.
  2. Anderson D.A, Lundgren J.D, Shapiro J.R, & Paulosky C.A. (2004). Assessment of eating disorders review and recommendations for clinical use. Behavior Modification. 28(6): 763-782.
  3. Baecke J.A, Burema J, & Frijters J.E. (1982). A short questionnaire for the measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. The American journal of clinical nutrition. 36(5): 936-942.
  4. Cobb K.L, Bachrach L.K, Greendale G, Marcus R, Neer R.M, Nieves J & Tanner H.K. (2003). Disordered eating, menstrual irregularity, and bone mineral density in female runners. Medicine & Science in Sports & Exercise. 35(5): 711-719.
  5. Dadgostar H, Razi M, Aleyasin A, Alenabi T, & Dahaghin, S. (2009). The relation between athletic sports and prevalence of amenorrhea and oligomenorrhea in Iranian female athletes. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. 1(1): 16.
  6. Dezhkam M, Nobakht M. (2000). An epiodemiological study of eating disorders in Iran. Int J Eat Dis. 28: 265-78.
  7. Gibson J.H, Mitchell A, Harries M.G, & Reeve J. (2004). Nutritional and exercise-related determinants of bone density in elite female runners. Osteoporosis International. 15(8): 611-618.
  8. Hausenblas H.A, & Downs D.S. (2001). Comparison of body image between athletes and nonathletes: A meta-analytic review. Journal of Applied Sport Psychology. 13(3): 323-339.
  9. Hoch A.Z, Pajewski  N. M, Moraski L, Carrera G.F, Wilson C.R, Hoffmann R.G & Gutterman D.D. (2009). Prevalence of the female athlete triad in high school athletes and sedentary students. Clinical journal of sport medicine: official journal of the Canadian Academy of Sport Medicine. 19(5): 421.
  10. Hoch A.Z, Papanek P, Szabo A, Widlansky M.E, Schimke J.E, & Gutterman D.D. (2011). Association between the female athlete triad and endothelial dysfunction in dancers. Clinical journal of sport medicine: official journal of the Canadian Academy of Sport Medicine. 21(2): 119.
  11. Johnson C, Powers PS, and Dick R. (1999). Athletes and eating disorders. The National Collegiate Athletic Association study. International Journal of Eating Disorders. 26: 179-188.
  12. Lane H.J, Lane A.M, Matheson H. (2004). Validity Of The Eating Attitude Test Among Exercisers, Journal of Sports Science and Medicine. 3: 244-253.
  13. Lebrun C.M & Rumball J.S. (2002). Female athlete triad. Sports Medicine and Arthroscopy Review. 10(1): 23-32.
  14. Mencius T, Noon M, & Hoch A.Z. (2012). Female athlete triad screening in National Collegiate Athletic Association Division I athletes: is the preparticipation evaluation form effective? Clinical journal of sport medicine. 22(2): 122-125.
  15. Nattiv A, Loucks A.B, Manore, M.M, sambom C.F, sundgot-Borgen J, Warren M.P. (2007). Position Stand: The female athlete triad. Medicine in sport and exercise. 39: 1-9.
  16. Quah Y.V, Koon Poh B, Lai Oon N, and Ismaei E. (2009). The female athlete triad among elite Malaysian athletes: Prevalence and associated Factors. Asia Pacific Journal of clinical Nutritio. 18: 200-208.
  17. Rauh M.J, Barrack M, & Nichols J.F. (2014). Associations between the female athlete triad and injury among high school runners. International journal of sports physical therapy. 9(7): 948.
  18. Reinking M.F & Alexander L. E. (2005). Prevalence of disordered-eating behaviors in undergraduate female collegiate athletes and nonathletes. Journal of Athletic Training. 40(1): 47.
  19. Robbeson J.G, Havemann-Nel L & Wright H.H. (2013). The female athlete triad in student track and field athletes. South African Journal of Clinical Nutrition. 26(2): 19-24.
  20. Sherman R.T & Thompson R.A. (2006). Practical use of the International Olympic Committee Medical Commission position stand on the female athlete triad: a case example. International journal of eating disorders. 39(3): 193-201.
  21. Slater, Jo. (2015). Low Energy Availability In New Zealand Recreational Athletes. Master of Science. University of Otago, Dunedin. New Zealand.
  22. Southwick Carla. (2008). The Risk of the Female Athlete Triad in Collegiate Athletes and Non-Athletes. Master of Science. Health, Physical Education, and Recreation. Utah State University.
  23. The Osteoporosis Evaluation Program University Hospital. (2007). Syracuse New York. Osteoporosis risk questionnaire. January 12, from http://www.kratzertmd.com/questionaires_osteoporosis.cfm
  24. Thompson R.A & Trattner Sherman R. (1999). Athletes, athletic performance, and eating disorders: Healthier alternatives. Journal of Social Issues. 55(2): 317-337.
  25. Tietjen-Smith T, Mercer J & Fountain Valley C.A. (2008). The female athlete triad: A statement of the problem. Journal of Sports and Recreation. 2: 1-6.
  26. Torstveit M.K, & Sundgot-Borgen J. (2005). The female athlete triad: are elite athletes at increased risk? Medicine & Science in Sports & Exercise. 37(2): 184-193.
  27. Torstveit M.K, & Sundgot-Borgen J. (2005). The female athlete triad exists in both elite athletes and controls. Medicine and Science in Sports and Exercise. 37(9): 1449.
  28. Vardar S.A, Vardar E, Altun G.D, Kurt C & Öztürk L. (2005). Prevalence of the female athlete triad in Edirne, Turkey. Journal of sports science & medicine. 4(4): 550.