تاثیر یک هفته اقامت در ارتفاع 3600 متری بالاتر از سطح دریا بر شاخص‌های ریوی مردان کوهنورد غیر حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

5 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. ایران

10.22049/jahssp.2021.14295

چکیده

هدف: بر اساس مطالعات موجود به علت پایین بودن فشار نسبی اکسیژن محیط در ارتفاعات، احتمال وقوع هیپوکسمی بالا می رود که این امر بیشتر در افراد غیر بومی و کوهنوردان مشکل آفرین است. هدف از تحقیق حاضر تاثیر یک هفته اقامت در ارتفاع 3600 متر بالاتر از سطح دریا بر شاخص­های ریوی مردان کوهنورد غیر حرفه ای می­‌باشد. روش­شناسی: روش تحقیق حاضر نیمه تجربی بدون گروه کنترل بود. 10 کوهنورد از امدادگران جمعیت هلال احمر اردبیل با میانگین سنی ( 78/4 ± 6/28 ) سال ، در این آزمون شرکت کردند. آزمودنی­ها، در محل پایه 1400 متر بالاتر از سطح دریا و در ارتفاع 3600 متری با یک هفته اقامت قرار گرفتند. شاخص­های عملکرد ریوی بوسیله اسپیرومتر میکرولب ، فشار خون و ضربان قلب در سطح مبنای 1400 متری و بعد از صعود به ارتفاع 3600 متری و سپس بعد از یک هفته اقامت در ارتفاع اندازه گیری شد. داده­ ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس با اندازه گیری تکراری در سطح معنی­داری 0.05>P مورد بررسی قرارگرفت . یافته­ها: نتایج مطالعه نشان داد شاخص­های عملکرد ریوی شامل حداکثر جریان بازدمی PEF (04/0 =p) ، FEV1/FVC (049/0 =p) ، فشار خون (022/0 =p) درارتفاع پایه محل زندگی، ارتفاع 3600 متر بعد از صعود و مرحله آخر در روز آخر اقامت در ارتفاع به طور معنی داری افزایش یافت. شاخص­های عملکرد حداکثر نیروی حیاتی FVC (273/0 =p)، حداکثر نیروی بازدمی در ثانیة اول FEV1 (067/0 =p) ، حجم دمی پر فشار در ثانیه اول FIV1 (686/0 =p) ، حجم کل هوای دمی پس از بازدم  FIVC(066/0 =p)، حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع MVV (149/0 =p) ، فشار دمی حد اکثرPIF  (516/0 =p) و ضربان قلب (273/0 =p) تغییر معنی­داری نیافت. نتیجه گیری: یک هفته اقامت در ارتفاع 3600 متر بالاتر از سطح دریا می­تواند بر شاخص­های ریوی مانند PEF ، FEV1/FVC و فشارخون تاثیر بگذارد. بنابراین به ورزشکاران می­توان توصیه کرد، جهت بهبود برخی از شاخص­‌های ریوی حداقل به مدت یک هفته در ارتفاع 3600متری اقامت داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of one week accommodation at the 3600 meters above sea level on the pulmonary indices in non professional men climber

نویسندگان [English]

 • Marefat Siakkohian 1
 • Ali Azarnia 2
 • lotfali bolboli 3
 • Ameneh Pourrahim Ghouroghchi 4
 • Ensieh Yazdkhasti 5
1 Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 , Department of Physical Education & Sport Science,,university of mohagheghe ardabili, Ardabil,Iran.
3 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
4 Professor Assistant of Physical Education and Sport Sciences department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
5 Department of Physical Education & Sport Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Aim: Both hypoxia and hypocapnia can cause broncho-constriction in humans, and this could have a bearing on performance at high altitude .The purpose of this study was to investigate the effect of one week stay at a height above 3600 m of sea level on the pulmonary indexes of men non-professional climber.  Methodology: The method of the present study was quasi-experimental without control group. 10 mountaineers from Ardabil Red Crescent Society participated in this study. The subjects were placed in a base location 1400 meters above sea level and at an altitude of 3600 meters with one week stay. Pulmonary function indices were measured by microlab spirometer, blood pressure and heart rate at the baseline level of 1400 m, after climbing to an altitude of 3600 m and then after a week of staying at an altitude. Data were analyzed using analysis of covariance with repeated measures at a significance level of P Resut: The results of the study showed pulmonary function indices includes Peek Expiratory flow PEF (p=0/04), FEV1 / FVC (p=0/049), blood pressure at the base height of the residence, altitude 3600 m after the ascent and stage Finally on the last day of staying at altitude increased significantly. Forced Vital Capacity FVC (p=0/273) performance indices, Forced Expiratory Volume in 1 Second FEV1(p=0/067), Forced Inexpiratory Volume in First Second FIV1(p=0/686) , forced inspiratory vital capacity FIVC (p=0/066),  Maximum Voluntary Ventilation MVV(p=0/149), Peek Inspiratory flow PIF (p=0/516) and heart rate (p=0/273)  did not change significantly. Conclusion: A week stay at an altitude of 3600 meters above sea level can affect cardiopulmonary indicators such as PEF, FEV1 / FVC and blood pressure. Therefore, athletes can be advised to stay at an altitude of 3600 meters for at least a week to improve some cardiopulmonary parameters. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • altitude
 • spirometry
 • climber
 • pulmonary indicators
 1. San T, Polat S, Cingi C, Eskiizmir G, Oghan F and Cakir B. Effects of High Altitude on Sleep and Respiratory System and Theirs Adaptations. The ScientificWorld Journal, Article ID 241569, 2013, 7 pages.
 2. MoradporiyanMohamadReza, FaridFatemeh. The effect of a mountaineering session at altitude of 2200 meters on arterial oxygen saturation and heart rate in teenage girls. Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology. 2017; 4(1): 19-27. [In Persian]
 3. Cheung, S.S. . Advanced Environmental Exercise Physiology. Washington: Human Kinetics,2010; 127-162.
 4. Mohammadi R, Mirdar SH. Effect of inspiratory muscle training at high altitude on energy cost, arterial oxygen saturation and 1500m performance of national team's endurance runners. Physiology of Exercise and Physical Activity,2015; Vol 9)N 2):1435-1446. [In Persian]
 5. Saini S, Vats P, Sharma A. Effect of Altitude and Duration of Stay on Pulmonary Function in Healthy Indian Males. Defence Life Science Journal,2018;3(3):307-312.

 DOI : 10.14429/dlsj.3.12404

 1. Parati G, Agostoni P, Basnyat B, Bilo G and et al. Clinical recommendations for high altitude exposure of individuals with pre-existing cardiovascular conditions. European Heart Journal,2018;( 39):1546–1554.
 2. Dhar P, Sharma VK, Hota KB, Das SK, Hota SK, et al. Autonomic Cardiovascular Responses in Acclimatized Lowlanders on Prolonged Stay at High Altitude: A Longitudinal Follow Up Study. PLoS ONE ,2014; 9(1): e84274.
 3. West.J.B Human physiology at extrem altitudes. Integrative and Comparative Biology,2006; 46(1):25-34.
 4. Gaeeni.A, Jahromi Kushki.M, Hamednia.M .The effect of environment on sports activities. Study and Editing Organization, Samat Publications, Tehran, First Edition. 2002 ;224-229. [ Persian]
 5. Eslami. A. The effect of altitude on lung function and aerobic power in athletes male students Ardabil city. Thesis M.Sc in Department of Sport Science Of University of Mohaghegh Ardabili, 2013. [In Persian]
 6. López Jové, O. R., Arce, S. C., Chávez, R. W., Alaniz, A., Lancellotti, D., Chiapella, M. N., Sala, H. L. Spirometry reference values for an andean high-altitude population. Respiratory Physiology & Neurobiology,2018;5( 247), 133–139. doi:10.1016/j.resp.2017.09.016 
 7. Liu, Ming et al .  Physiological responses to acute hypoxia and indicators of acute mountain sickness in men. Int J Clin Exp Pathol,2017;10(2):1466-1476.
 8. Mark E.Edsell . High-Intensity Intermittent Exercise Increases Pulmonary Interstitial Edema at Altitude But Not at Simulated Altitude. Wilderness & Environmental Medicine, 2014; 25( 4) : 409-415.
 9. Yangzong., Sveinung, B., Espen, B., Hein, S., Goggalanzi, Bianba, and Per Nafstad. Lung function among 9- to 10-year- old Tibetan and Han Chinese schoolchildren living at different altitudes in Tibet. High Alt Mid Biol,2013; 14 (1): 31-36.
 10. Bilo G , Parati G, Faini A, Bilo B, Revera M, Giuliano A, Lombardi C and et al. Changes in 24 h ambulatory blood pressure and effects of angiotensin II receptor blockade during acute and prolonged high-altitude exposure: a randomized clinical trial. European Heart Journal, 2014; 5(35):3113–3122.
 11. Parati G, Agostoni P, Basnyat B, Bilo G and et al. Clinical recommendations for high altitude exposure of individuals with pre-existing cardiovascular conditions. European Heart Journal,2018;8( 39): 1546–1554.
 12. Robert, B., Schoene. Limits of human lung function at high altitude. The Journal of Experimental Biology,2001;204(8): 3121-3127.
 13. Faramushi.M. The effect of height on pulmonary function and aerobic power of male athletes. Thesis M.Sc in Department of Sport Science Of University of Mohaghegh Ardabili,2009. [  In Persian]
 14. Alizadeh R, Ziaee V, Movafegh A, Yunesian M, Azadi MR, Mehraein   A. Comparison of Pulmonary function parameters changes at different altitudes (1150m and 4150m)in healthy athletes. Tehran Univ Med J,2006; 64 (10) :44-48. [In Persian]
 15. Hall, Tudor.Exercise Physiology: a thematic approach, University Colleee Chichester, UK, 2003.
 16. Fischer, R., Lang, S.M., Bergner, A., Huber, R.M. Monitoring of Expiratory Flow Rates and Lung Volumes During a High Altitude Expedition. Eur J Med Res,2005; 10 (5): 469-474.
 17. Mason NP, Barry PW, Pollard AJ, et al. Serial changes in spirometry during an ascent to 5,300 m in the Nepalese Himalayas. High Alt Med Biol,2000; 1(3):185-195.
 18. Sat Sharma; Bryce Brown . Spirometry and Respiratory Muscle Function During Ascent to Higher Altitudes.2007,185(2), 113–121. doi:10.1007/s00408-006-0108-y 
 19. Richard, E., Errico, M. Clinical care At alterred environmental pressure4. In: RRonald D Miller. Anesthesia. Th ed. USA: Churrchill Linivstone,2000; 87(6):2293-2297.
 20. Silvia Cid Juárez, Luis Torre Bouscolet, Laura Graciela Gochicoa Rangel. Maximum voluntary ventilation in a Mexican population living at 2240 m above sea level. European Respiratory Journal 2015 . DOI10.1183/13993003.congress2015.PA2279
 21. Ashkriz.N. The Comparison of pulmonary function between two methods of climbing in Damavand heights. Thesis M.Sc in Department of Sport Science Of University of Urmia University,2006. [  In Persian]
 22. Hussain, M.M., Aslam, M. Hypoxia and Pulmonar acclimation at 4578 m altitude: the role of accetazolamide and dexamethasone. j pakAssoc, 2003, 53(6):451-458.
 23. Fox, Edward Hall and Donald K. Matthew. Exercise Physiology (Vol. I), translated by Asghar Khaledan, University of Tehran Press, 2013.
 24. Tartibiean. B; Ashkriz, N. Periodic changes in pulmonary function during the siege, Sixth International Conference on Physical Education and Sports Science, Kish International University,2007. [ In Persian]
 25. Deboeck G, Moraine JJ, Naeije R. Respiratory muscle strength may explain hypoxia- induced decrease in vital capacity, Med sci sports Exerc,2005;8(7):754-763.

 

 

دوره 8، شماره 2
مقالات این شماره در دست تکمیل می باشد
پاییز و زمستان 1400
صفحه 1-10
 • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 03 شهریور 1400