مقایسه تأثیر تمرین مقاومتی سنتی و با انسداد جریان خون بر برخی شاخص‌های هورمونی آنابولیکی و کاتابولیکی مردان میانسال فعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 معاونت دانشکده تربیت بدنی

10.22049/jassp.2020.26833.1309

چکیده

به تازگی، استفاده از تمرین مقاومتی با انسداد جریان خون (BFR) به عنوان جایگزینی برای تمرینات مقاومتی سنگین برای افراد میانسال و سالمند توصیه شده است. لذا، هدف تحقیق حاضر مقایسه تأثیر تمرین مقاومتی با BFR و تمرین سنتی بر سطوح عوامل هورمونی آنابولیک و کاتابولیک در مردان میانسال فعال بود.
در مطالعه نیمه‌تجربی حاضر 20 مرد میانسال فعال (53/2±65/47 سال) داوطلب انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی با انسداد جریان خون (BFR) و تمرین سنتی قرار گرفتند. 4 هفته‌ تمرین مقاومتی گروه BFR شامل حرکت جلو پا و پرس پا با شدت 20 درصد 1-RM، یک ست 30 تکراری و 2 ست 15 تکراری و گروه تمرین مقاومتی سنتی شامل همان حرکات با شدت 80 درصد 1-RM در سه ست 10 تکراری بود اجرا کردند. نمونه‌های خونی قبل، بلافاصله بعد (برای هورمون‌های تستوسترون و کورتیزول و لاکتات) و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی (برای هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی–1) اخذ شد.
افزایش غلظت استراحتی هورمون رشد و IGF-I سرمی پس از پروتکل تحقیق معنی‌داری بود و تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت. با این حال، تمرین مقاومتی با BFR و تمرین سنتی باعث تغییر معنی‌داری در غلظت کورتیزول و تستوسترون نشد.
بر اساس نتایج به نظر می‌رسد احتمالاً استفاده از تمرینات مقاومتی با BFR طی دوره میانسالی نسبت به تمرین مقاومتی سنتی دارای به لحاظ پاسخ و سازگاری عوامل هورمونی آنابولیک دارای برتری نمی‌باشد، اما به لحاظ اجرا ممکن است بهتر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of traditional resistance training and with blood flow restriction on anabolic and catabolic hormonal markers in active males

نویسندگان [English]

 • Farid Pakzad Hasanlou 1
 • javad vakili 2
 • saeed nikokheslat 1
1 tabriz university
2 vice dean of faculty
چکیده [English]

the use of resistance training with restricted blood flow (BFR) has been recommended as an alternative to heavy resistance training for middle-aged and elderly people. Therefore, the aim of this research was to evaluate the effect of age and status of resistance training on basal levels of anabolic and catabolic hormones in middle-age active male. In this semi-experimental study design, 20 middle-aged active men (age 47.65±2.53 years) were selected. Subjects were randomly divided into two groups of resistance training with and without BFR. Subjects in the 4-week BFR group performed knee extension and leg press at 20% 1-RM intensity, one 30 repetition set and 2 sets of 15 repetitions, and the non-BFR training group performed the same movements at 80% 1-RM intensity in three sets with 10 repetitions. Blood samples were also taken to measure testosterone and cortisol, growth hormone and insulin-like growth factor-1.The significance level was set at p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anabolic Hormones
 • Blood Flow Occlusion
 • Catabolic Hormones
 • Middle age
 • resistance training

دوره 7، شماره 1
بهار و تابستان 1399
صفحه 6-6
 • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 16 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 05 مرداد 1399