تاثیر مکمل‌یاری حاد ال-کارنیتین بر عملکرد استقامت در توان و شاخص خستگی مردان جوان ورزشکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

3 مربی- دانشگاه کاشان

10.22049/jassp.2020.26777.1294

چکیده

ال‌-‌کارنیتین با افزایش اکسیداسیون چربی‌ها، احتمالاً می‌تواند موجب بهبود عملکرد و کاهش خستگی در ورزشکاران شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر مصرف حاد مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد استقامت در توان و شاخص خستگی در مردان جوان ورزشکار بود. این مطالعه ‌به‌صورت دوسوکور، متقاطع و به‌روش نیمه‌تجربی انجام شد. آزمودنی‌های تحقیق، شامل 12 نفر از ورزشکاران شاغل در رشته‌ی والیبال بودند که به دو گروه تجربی (مصرف 5/4 گرم ال‌-‌کارنتین همراه با 6 قطره آبلیمو در 250 میلی‌گرم آب) و کنترل (6 قطره آبلیمو در 250 میلی‌گرم آب به‌صورت دارونما) تقسیم شدند. هر یک از آزمودنی‌ها در دو جلسه‌‌ی مجزا، آزمون رست (RAST) را سه ‌نوبت با فاصله‌ی یک ساعت از هم اجرا کردند و حداکثر توان، حداقل توان، میانگین توان و شاخص خستگی اندازه‌گیری شد. تحلیل داده‌ها، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و تی‌مستقل انجام شد (P>0.05). نتایج نشان داد در گروه تجربی اختلاف معنی‌داری بین مراحل اول و دوم متغیرهای حداکثر توان (007/0= p)، حداقل توان (028/0= p) و میانگین توان (002/0= p) وجود داشت، اما بین مراحل دیگر این تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 <p). همچنین تفاوتی بین مراحل مختلف متغیر شاخص خستگی در گروه تجربی نبود (05/0 < p). بعلاوه، مقایسه دو گروه تجربی و کنترل در متغیرهای فوق نشان داد که در هیچ یک از مراحل آزمون اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها وجود نداشت (05/0<P). به نظر می‌رسد مصرف حاد مکمل ال‌کارنیتین طی یک جلسه فعالیت بدنی شدید، بر استقامت در توان و شاخص‌خستگی تاثیر معنا‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of acute L-carnitine supplementation on endurance performance and fatigue index of athlete young men

نویسندگان [English]

 • solmsz samadikia 1
 • Marefat Siakkohian 2
 • omid yousefi bilesavar 1
 • mohammad ebrahim bahram 3
1 Msc of sport physiology, university of Mohaghegh ardabili
2 Professor Department of Sport Science, university of Mohaghegh ardabili
3 PhD student of sport physiology, university of Mohaghegh ardabili
چکیده [English]

L-carnitine may improve performance and decrease fatigue in athletes by increasing lipid oxidation. The purpose of this study was to investigate the effect of acute L-carnitine supplementation on endurance performance and fatigue index in athlete young men. This study was performed by semi-experimental method. Subjects included 12 athlete young men athletes working in volleyball who were divided into two groups: experimental (consumption of 4.5 g L-carnitine with 6 drops of lemon juice in 250 mg) and control (6 drops of lemon juice in 250 mg of water as a placebo). Each of the subjects in two separate sessions performed the RAST test three times in one hour interval and were measured maximum power, minimum power, average power and fatigue index. The results showed that in the experimental group there was a significant difference between the first and second stages of the variables maximum power (p = 0.007), minimum power (p= 0.028) and average power (p= 0.002), But there was no significant difference between the other steps (p<0.05). Also, there was no difference between different stages of fatigue index in experimental group (p <0.05). In addition, comparing the experimental and control groups in the above variables showed that there was no significant difference between the groups at any of the test stages (P<0.05). It seems that acute consumption of L-carnitine supplement during one session of vigorous physical activity does not have significant effect on endurance and fatigue index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • L-carnitine
 • Continuity of power
 • fatigue index
 • Athlete

دوره 7، شماره 1
بهار و تابستان 1399
صفحه 4-4
 • تاریخ دریافت: 10 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 05 مرداد 1399