تاثیر تمرینات اسپارک بر عامل نروتروفیک مشتق از مغز، مهارت های حرکتی ظریف و درشت در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاداسلامی، واحد شیراز، ایران

3 استادیار گروه رفتار حرکتی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 گروه رفتار حرکتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22049/jassp.2020.26796.1302

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین تاثیر یک دوره تمرینات اسپارک بر عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و مهارت های حرکتی ظریف و درشت در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود. 20 دانش آموز پسر کم توان ذهنی 7 تا 9 سالۀ به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی یک برنامۀ منتخب اسپارک را به مدت 12 هفته هر هفته 3 جلسۀ 45 دقیقه ای اجرا کردند. قبل و بعد از مداخلۀ برنامه مهارت های ظریف و درشت و سطح BDNF تمام آزمودنی ها اندازه گیری شد.
نتایج: نتایج نشان داد در پیش آزمون تفاوت معنی داری بین دو گروه تجربی و کنترل در هیچ یک از متغیرهای اندازه گیری شده وجود ندارد. پس از اعمال دوره تمرینی، گروه تجربی به لحاظ فاکتورهای خونی BDNF بالاتر و در مهارت های حرکتی ظریف وضعیت بهتر و معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت. درباره مهارت های حرکتی درشت، تفاوت معنی داری بین گروه های کنترل و تجربی در پس آزمون وجود نداشت.
بحث: با توجه به نتایج به دست آمده می توان ادعا داشت که برنامه منتخب اسپارک باعث افزایش سطح BDNF و بهبود مهارت های حرکتی ظریف در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر می شود، اما تأثیر معنی داری بر مهارت های درشت ندارد. بنابراین، به نظر می رسد بهبود مهارت های حرکتی ظریف کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر تا حدی به دلیل افزایش سطح نروتروفین مغز و به خصوص BDNF باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of SPARK Program on Fine and Gross Motor Skills and BDNF in Educable Intellectual Disabled Children

نویسندگان [English]

 • mehrzad moghadasi 1
 • Hamid Arvin 2
 • Saeed Arsham 3
 • Hassan Rohbanfard 4
1 Department Exercise Physiology, Shiraz Branch‚ Islamic Azad University‚ Shiraz‚ Iran
2 Department of physical education; faculty of Art and Architecture; Islamic Azad University; Shiraz Branch; Iran
3 Assistant Professor of Motor Behavior‚ Kharazmi University‚ Tehran‚ Iran
4 Assistant Professor of Motor Behavior‚ BU-ALI-SINA University‚ Hamadan‚ Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to determine the effects of a curriculum known as Sports, Play and Active Recreation for Kids (SPARK) on fine and gross motor skills and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in educable intellectual disabled children.
Methods: Twenty intellectual disabled boy students aged 7 to 9 years were randomly divided into experimental (n=10) and control (n=10) groups. The experimental group performed a selected SPARK program 3 days a week for 12 weeks. Fine and gross motor skills and BDNF level were measured before and after the intervention. Multivariate analysis of variance (MANOVA) with repeated measures was used for data analysis (α = 0.05).
Results: Data revealed that there were no significant differences between two groups in any of the measured variables at the baseline. After the intervention, the experimental group performed significantly better in fine motor skills and had higher level of BDNF as compared to the control group. Regarding gross motor skills, there were no significant differences between experimental and control groups in the post-test.
Conclusion: According to the results, it can be argued that the selected SPARK program increases BDNF level and improves fine motor skills however it has not significant effect on gross motor skills in the educable intellectual disabled boy students. Thus, it seems that improves in fine motor skills partially are due to increases of brain-derived neurotrophins especially BDNF levels in the educable intellectual disability boy students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • BDNF
 • Intellectual disabled children
 • Fine & gross motor skills
 • SPARK training

دوره 7، شماره 1
بهار و تابستان 1399
صفحه 3-3
 • تاریخ دریافت: 04 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1399