اثر جنسیت بر سطوح p53 متعاقب دویدن سراشیبی در غیرورزشکاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مریوان، گروه تربیت بدنی، مریوان، ایران

2 ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی ، مریوان، ایران

10.22049/jassp.2019.26615.1260

چکیده

زمینه و هدف: : اثر جنسیت بر آپوپتوزش ناشی از فعالیت ورزشی مشخص نیست. هدف از این مطالعه بررسی اثر جنسیت بر سطوح p53، بعنوان شاخص آپوپتوزیس، بعد از دویدن سراشیبی در غیرورزشکاران بود.
روش بررسی: 18نفر با دامنه ی سنی بین 18 تا 30 سال به به صورت تصادفی به عنوان آزمودنی انتخاب و به دوگروه 9 نفره (9 نفر مرد و 9 نفر زن) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها 40 دقیقه دویدن سراشیبی (12% شیب) با شدت70 درصد ضربان قلب بیشینه را انجام دادند و نمونه های خونی قبل و بلافاصله پس از فعالیت گرفته شد. نمونه های خونی جهت تعیین سطح سرمی p53 ارزیابی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که p53 بعد از دویدن سراشیبی نسبت به قبل فعالیت در هر دو گروه مرد و زن بطور معناداری افزایش داشت اما مقدار این افزایش در بین دو گروه مردان و زنان تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه‌گیری: اگرچه نیاز به مطالعات بیشتری است، اما این پژوهش نشان داد که جنسیت نقش مهمی در واکنش آپوپتوزیس به دویدن سراشیبی در غیرورزشکاران ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of gender on p53 Levels after downhill running in non-athletes

نویسندگان [English]

  • HASSAN FARAJI 1
  • Fatemeh Rostami 2
1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مریوان، گروه تربیت بدنی، مریوان، ایران
2 ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی ، مریوان، ایران
چکیده [English]

Background and aim: The effect of gender on related-exercise apoptosis is unclear.The aim of this study was to investigate the effect of gender on the p53 level, as apoptosis marker, after downhill running in non-athletes.
Materials and Methods: Eighteen individuals between the ages of 18 and 30 years were randomly selected and divided into 9 groups (9 males and 9 females). Subjects performed downhill running (12% incline) at 70% of HRmax for 40 min and blood samples were taken before exercise and immidatly after exercise. Blood samples were assayed for serum level of p53.
Results: The results showed that p53 was significantly increased after running downhill compared to pre-test in both male and female groups, but this increase was not significantly different between the two groups of men and women.
Conclusion: Although more research is needed, we showed that gender was not found to play an important role in apoptosis response to downhill running in non-athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Downhill running
  • p53
  • Apoptosis
  • Gender

دوره 7، شماره 1
بهار و تابستان 1399
صفحه 5-5
  • تاریخ دریافت: 27 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 21 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 بهمن 1398