کلیدواژه‌ها = سیاه دانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت سیاه دانه بر پاسخ ورزشی سوپراکسید دیسموتاز و مالون دی آلدئید سرمی در مردان والیبالیست

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 40-46

10.22049/jassp.2016.13753

جواد وکیلی؛ رامین امیرساسان؛ سولماز هاشم پور؛ توحید خانواری