نویسنده = محمد شرافتی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. اثر فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح سرمی کاردیوتروپین-1، هیپرتروفی بطن چپ و فشارخون در زنان سالمند مبتلا به پرفشارخونی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-16

10.22049/jassp.2016.13749

فرهاد دریانوش؛ نسرین عموعلی؛ محمد شرافتی مقدم؛ سیده شیوا دادوند