نویسنده = معصومه اعلمی کشکی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مؤلفه‌های هوش سازمانی(OI) در ادارات ورزش و جوانان شمال‌غرب ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 39-33

یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی؛ معصومه اعلمی کشکی