تبیین مؤلفه‌های هوش سازمانی(OI) در ادارات ورزش و جوانان شمال‌غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دبیر آموزش و پرورش

10.22049/jahssp.2015.12558

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان مؤلفه‌های هوش‌سازمانی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تجمع قوای فکری در راستای اهداف سازمانی می‌باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، تحلیلی و به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های شمال‌غرب ایران (آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و اردبیل) بوده، و نمونه آماری 204 نفر از این جامعه که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ روا و پایای هوش­سازمانی می‌باشد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری اس.پی.اس.اس و آمار استنباطی شامل آزمون تی تک‌گروهی و آنوا استفاده شد. نتایج نشان ­داد که هوش‌سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان با میانگین‌تجربی09/3 از میانگین‌نظری 3 بالا­تر است. بالاترین میانگین مربوط‌ به مؤلفۀ سرنوشت مشترک و پایین‌ترین میانگین مربوط‌ به مؤلفۀ میل به تغییر می‌باشد. همچنین در مؤلفه‌های چشم‌انداز استراتژیک و کاربرد دانش تفاوت میانگین‌ تجربی و میانگین‌ نظری معنادار نیست، ولی بین میانگین‌ تجربی و میانگین ‌نظری مؤلفه‌های سرنوشت مشترک، روحیه، اتحاد و توافق، فشار عملکرد و میل به تغییر تفاوت معناداری وجود دارد. بررسی هوش‌سازمانی و مؤلفه‌های آن در سه استان شمال‌غرب تفاوت معناداری نشان نداد. در نهایت، ارتقاء هرچه بیشتر هوش‌سازمانی و ابعاد آن در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های شمال‌غرب به عنوان فرصت یا نقطه قوتی در سیاست‌گذاری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components of Organizational intelligence in sport and youth departments of northwest Iran

نویسندگان [English]

 • Yaghob Badriazarin 1
 • Mohammad Rasoul Khodadadi 1
 • Masoomeh Alami koshki 2
1 Tabriz university
2 Teacher in Education
چکیده [English]

The purpose of this study is the components of organizational intelligence as a powerful tool for gathering the mental faculties in line with organizational goals. The research is descriptive and is performed in a field method. The statistical population includes managers and staffs at sport and youth offices (Este Azerbaijan, West Azerbaijan and Ardabil) and 204 members of this population are selected as sample for this research. The data were collected by standard organizational intelligence questionnaire. Also one sample test (t) and ANOVA were used. The result showed that staffs OI of North-western provinces of Iran's with the experimental average (3.09) is above the theoretical average (3). The highest average is to shared fate and the lowest average to appetite for change. Also, there is not a significant difference between experimental average and theoretical average in strategic vision and knowledge deployment of sport and youth staffs but there is a significant difference between experimental average and theoretical average in shared fate, appetite for change, sprit, alignment and congruence and performance pressure of sport and youth staffs.   There is not a significant difference in the components of OI between staffs in three provinces of East Azerbaijan, west Azerbaijan and Ardebil. Finally, to further enhance in organizational intelligence and its dimensions will be an opportunity or the strength of the policy making in the northwestern provinces of youth and sport office staffs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational intelligence
 • Staffs
 • sport and youth departments
 1.  

  1. الوانی، سید مهدی.(1385). مدیریت عمومی، چاپ سی و چهار، تهران، انتشارات­ نشر نی.

  2. ابزری، م. اعتباریان،ا. ستاری قهفرخی،م. (1385). هوش سازمانی و جلوگیری از کندذهنی جمعی. ماهنامه مدیریت دانش سازمانی، شماره 22.

  3. ابزری، م. ستاری قهفرخی، م. (1386). رابطه هوش سازمانی با فرهنگ سازمانی در شرکت مبارکه فولاد اصفهان. مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت دانش.

  4. جعفری، پ. فقیهی، ع. (1388). بررسی میزان مؤلفه‌های هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، دانش و پژوهش در علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. شماره 23. پاییز. صص 66-45.

  5. جمال‌زاده، م. غلامی، ی. سیف، م. (1388). بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیأت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار. سال سوم. شماره 2. تابستان. صص 86-63.

  6. خدادادی، م. (1387) ارتباط بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان  آذربایجان شرقی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه ارومیه.

  7. خدادادی، م. کاشف، م. صالح‌زاده، ک. شیرمحمدزاده، م. خوشنویس، ف(1389). رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی. نشریه علمی پژوهشی حرکت دانشگاه تهران. مدیریت ورزشی. شماره 4. صص 168-155. 

  8. رابینز، ا.(1388) مبانی رفتار سازمانی ترجمه: علی پارسائیان، سیدمحمد اعرابی ، چاپ بیست و هشتم، تهران. ص2و106.

  9. ستاری قهفرخی، م.(1386) رابطه بین زیر سیستم مدیریت دانش در سازمان های یادگیرنده و مولفه های هوش سازمانی(مورد مطالعه: شرکت ذوب آهن اصفهان). اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش. مرکز همایش های بین المللی رازی، 13 و 14 بهمن.

  1. سلاسل، م. کامکار، م. گلپرور، م.(1388) رابطه بین هوش سازمانی و مولفه‌های آن با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت احیاء گستران اسپادان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. سال یازدهم. شماره چهل. تابستان.
  2. کاشف، م. سیدعامری، ح. خدادادی، م.(1388) ارتباط بین هوش سازمانی و مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی. فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی. شماره بیست و چهار. پاییز. تهران.
  3. گلمن، د.(1380) هوش هیجانی. ترجمه: پارسا، نسرین، انتشارات رشد.
  4. عرفانی خانقاهی، م. جعفری، پ.(1389) بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سبک رهبری تحولی. فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی بر هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی(منطقه هشت). فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی.  دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار. سال چهارم. شماره 1. بهار 1389. صص 66-49.
  5. ملک‌زاده، غ.(1388) هوش سازمانی؛ ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت‌های دانش محور. رشد فناوری. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد. شماره 22.
  6. نوری؛ ا.(1384) مقایسه تأثیر هوش علمی و هوش عاطفی بر شخصیت. فصلنامه آموزه، شماره 18. ص
  7. 73.
  8. Akgun, Ali E. Byrne, John. Keskin, Halit. (2006). Organizational Intelligence: a structuration view, the current issue and full text archive of this journal is available at: www.emeraldinsight.com/0935-4814.htm.
  9. Albrecht, Karl.(2003a)."The power of minds at work: organizational    intelligence   in action". Amacom, New York.
  10. Albrecht,Karl(2003b).Organizational intelligence and Knowledge Management: Thinking Outside the Silos,available ,at:www.karlalbrecht.com
  11. Albercht,Karl(2002). Organizational Intelligence Profile, available at: www.karlalbrecht.com
  12. Carmeli, Abraham., Josman, Zvi E.(2006). The Relationship Among Emotional Intelligence, Task Performance, and Organizational Citizenship Behaviors, HUMAN PERFORMANCE, 19(4), 403–419. Copyright © 2006, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
  13. Halal, William E. (2005). Organizational Intelligence: What is it and how can managers use it? The new management,3(2): 12-13, Berretkoehler.
  14. Harris, Michael M, Lievence, Filip(2004).Selecting Employees forGlobal Assignment: Can Assessment center Measur culturalIntelligence? http://www.findarticles.com.
  15. Kerfoot,Karlene(2003).Organizational Intelligence/ Organizational Stupidity: The Leaders Challenge, Nursing Economics.
  16. Lefter,V., Prejmerean, M., & Vasilache, S. (2008), The dimension of organizational intelligence in Romanian companies-a human capital perspective. Academy of economic studies, Bucharest.
  17. Liebowitz, Jay(2000). Organizational Intelligence: A Knowledge Management Primer.CRC Press, Florida.
  18. Lock, A. (2005). The relationship between individualistic/ collectivistic orientation and organizational citizenship behavior and the possible influence of leadership style. Work Organization and Management Faculty of Social Sciences Erasmus University Rotterdam.
  19. Matheson, David; Matheson, James (2001). “Smart Organization perform better”, research technology management journal,12(2), p. 7.
  20. McMaster, Michael D. The Intelligence Advantage: Organising  for complexity. Butterworth-Heinemann, Boston, (1996).
  21. Matsuda, T(1993). ,Organizational intelligence: theory of collectively intelligent behaviors and engineering of effective information systems in the complex organizations, Sanno Coll., Isehara, Location: Le Touquet, France, ,ISBN: 0-7803-0911-1).
  22. Prasad,Baba(2006). Innovation through Oganizational Inteligance Newsletter, available at:www.corpexcellence.com
  23. Prejmerean, Mihaela. Vasilache, Simona(2007). Standards and markets for university-originated organizational intelligence, Academy of Economic Studies, Bucharest.
  24. Simic, Ivana(2007). Organizational Learning as a Component of Organizational Intelligence, Nish, Facuty of Economic, Serbia.
  25. Schwaninger ,Markus(2005). A Cybernetic Model to Enhance Organizational, Intelligence, Journal Artikel,  available at: http://www.alexandria.unisg.ch.
  26. Siliv, Richard. Cuganesan, Suresh.(2006).Investigative the management of Knowledge for competitive advantage. Journal of Intelligence Capital.V7, N3,pp.309-323, available at:www.emeraldinsight.com.
  27. Tan, Joo-seng(2004).Cultural Intelligence and the Global Economy, LIA, vol24, numbers 5, November/December,pp19-21.
  28. Towards Organizational Intelligence(2004), Veryard Projects Ltd , available at:

   http://www .veryard.com/kmoi/orgint.htm.

  29. Yolles, Maurice(2005)."Organizational intelligence". The Journal of Workplace learning. V17,N1/2,99-114.