لیست داوران دوره 7، شماره اول سال 1399

داوران

چکیده

دکتر فرزاد ناظم استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر حمید اراضی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان
دکتر وحید تادیبی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر محمد اسماعیل افضل پور استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بیرجند
دکتر حسن پوررضی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
دکتر اصغر توفیقی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه
دکتر فرهاد غلامی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شاهرود
دکتر رامین امیر ساسان دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز
دکتر رقیه فخرپور استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر عبد الصالح زر دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر بهمن میرزایی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان
دکتر کریم ازالی علمداری دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر طاهر افشار نژاد دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شمال
دکتر سولماز بابایی استادیار استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مراغه
دکتر اعظم زرنشان استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر نوید لطفی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان
دکتر مصطفی ارمانفر دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

List of reviewers in No 7, Issue 1, 2020

چکیده [English]

Dr Farzad Nazaem, Professor of Bu Ali Sina University
Dr Hamid Arazi, Professor of Guilan University
Dr Vahid Tadibi, Associate Professor of Razi University
Dr Mohammad Esmaeil Afzalpour, Professor of University of Birjand
Dr Hassan Pourrazi, Asistant Professor of Imam Khomeini University
Dr Asghar Tofighi, Associate Professor of University of Urmia
Dr Farhad Gholami, Associate Professor of Shahrood University
Dr Ramin Amirsasan, Associate Professor of Tabriz University
Dr Roghiyeh Fakhrpour, Assistant Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Abdul Saleh Zar, Associate Professor of Persian Gulf University
Dr Bahman Mirzaei, Professor of Guilan University
Dr Karim Azali Alamdari, Associate Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Taher Afsharnejhad, Associate Professor of Shomal University
Dr Solmaz Babaei, Assistant Professor of Maragheh University
Dr Azam Zarneshan, Assistant Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Navid Lotfi, Assistant Professor of Guilan University
Dr Mostafa Armanfar, Assistant Professor of Tabriz university