تاثیر دو مدل تمرینی تی آر ایکس بر توان بی هوازی و ترکیب بدنی ورزشکاران جوان و نوجوان تکواندو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22049/jassp.2020.26909.1326

چکیده

هدف: تمرینات تی آر ایکس جزو تمرینات مقاومتی نوین محسوب می شود که در افزاش توان، قدرت، تعادل و پایدار سازی ساختار بدنی نقش داشته و باعث افزایش هماهنگی عصبی-عضلانی می شود. هدف این پژوهش بررسی اثر دو مدل تمرینی تی آر ایکس بر روی توان بی هوازی و ترکیب بدنی ورزشکاران جوان و نوجوان تکواندو بود. روش شناسی: 36 نفر آزمودنی پسر جوان و نوجوان در این پژوهش شرکت کردند و به صورت تصادفی به سه گروه تمرینات تی آر ایکس به صورت تمرینات اینتروال شدید (TH) TRX-HIIT، تمرینات تی آر ایکس به تنهایی TRX (T) و گروه کنترل تقسیم شدند که هرگروه شامل 12 نفر بود. آزمودنی ها تمرینات را 3 جلسه در هفته و برای 5 هفته انجام دادند. توان بی هوازی و درصد چربی آزمودنی ها قبل و بعد از 5 هفته تمرین اندازه گیری شد. پس از بررسی نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، برای آزمودن فرضیه های تحقیق جهت تعیین تفاوت های درون گروهی از آزمون T وابسته و برای تعیین تفاوت های بین گروه ها از روش آماری on way-ANOVA استفاده شد (P≤0.05). یافته­ ها: در هر دو گروه تمرین افزایش معنی داری در توان بی هوازی شرکت کننده ها مشاهده گردید که این افزایش در توان بی هوازی در گروه TH به طور معنی داری بیشتر بود. همچنین، گروه تمرینات TH و T هر دو در پس آزمون نسبت به پیش آزمون موجب کاهش معنی داری در درصد چربی بدن (ترکیب بدن) شدند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود برای کسب نتایج بهتر در مدت زمان برابر از تمرینات تی آر ایکس به شکل اینتروال شدید استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Two Training Models of TRX on Anaerobic Power and Body Composition of Young and Teenager Taekwondo Athletes

نویسندگان [English]

  • Alireza Amani 1
  • Milad Hassanpour 2
  • Taher AfsharNezhad 3
1 Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Shomal University, Amol, Iran
2 Masters of Sport Physiology, Department of Exercise Physiology, Shomal University, Amol, Iran
3 Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Sports Science, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Yazd University, Yazd، Iran.
چکیده [English]

Aim: TRX training are one of the new resistance training that play a role in increasing strength, power, balance and stabilizing the body structure and increase neuromuscular coordination. The aim of this study was to investigate the effect of two training models of TRX on anaerobic power and body composition of young and teenager taekwondo athletes. Methods: Thirty-six subjects, young boys and adolescents, participated in the study and randomly were divided to three training groups of 12 people including: TRX training in the form of intense interval training TRX-HIIT (TH), TRX training alone TRX (T) and the control group. Subjects performed the exercises 3 sessions per week for 5 weeks. Anaerobic power and fat percentage of the subjects were measured before and after 5 weeks of training. After examining the normality of data distribution using Kolmogorov-Smirnov test, for test the research hypotheses to determine the differences intragroup, the dependent T test was used and to determine the differences between the groups, the statistical method on way-ANOVA was used (P≤0.05). Results:  In both training groups, a significant increase in participants' anaerobic power was observed, which anaerobic power was significantly higher in training group TH. Also, the TH and T training groups both significantly reduced body fat percentage (body composition) in the post-test compared to the pre-test. Conclusion: It is suggested to use TRX training in intense interval form to get better results during an equal time period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TRX
  • HIIT
  • Anaerobic Power
  • Body Composition
  • Taekwondo
1. federation wt. competition rules & interpretation in taekwondo. may 11, 2015.
2. Bridge C, Jones M, Drust B. Physiological responses and perceived exertion during international Taekwondo competition. International journal of sports physiology and performance. 2009;4(4):PP485-93.
3. Casolino E, Cortis C, Lupo C, Chiodo S, Minganti C, Capranica L. Physiological versus psychological evaluation in taekwondo elite athletes. International journal of sports physiology and performance. 2012;7(4):PP322-31.
4. Sadowski J, Gierczuk D, Miller J, Cieslinski I. Success factors in elite WTF taekwondo competitors. Archives of Budo. 2012;8(3):PP141-6.
5. Marković G, Misigoj-Duraković M, Trninić S. Fitness profile of elite Croatian female taekwondo athletes. Collegium antropologicum. 2005;29(1):P93.
6. Ball N, Nolan E, Wheeler K. Anthropometrical, Physiological, and Tracked Power Profiles of Elite Taekwondo Athletes 9 Weeks before the Olympic Competition Phase. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2011;25(10):PP2752-63.
7. Lin W-L, Yen K-T, Lu C-YD, Huang Y-H, Chang C-K. Anaerobic capacity of elite Taiwanese Taekwondo athletes. Science & sports. 2006;21(5):PP291-3.
8. Fong SSM, Cheung CKY, Ip JY, Chiu JHN, Lam KLH, Tsang WWN. Sport-specific balance ability in Taekwondo practitioners. 2012.
9. Zemková E, Hamar D. Agility performance in athletes of different sport specializations. Acta Gymnica. 2014;44(3):PP133-40.
10. Wojta, Agnieszka, Unierzyski P, Hurnik E, bieta. Fitness and skill performance characteristics of Polish female national taekwondo squad members. International Journal of Performance Analysis in Sport. 2007;7(3):PP1-8.
11. Tornello F, Capranica L, Chiodo S, Minganti C, Tessitore A. Time-Motion Analysis of Youth Olympic Taekwondo Combats. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2013;27(1):PP223-8.
12. Santos VG, Franchini E, Lima-Silva AE. Relationship between attack and skipping in Taekwondo contests. J Strength Cond Res. 2011;25(6):1743-51.
13. Campos FAD, Bertuzzi R, Dourado AC, Santos VGF, Franchini E. Energy demands in taekwondo athletes during combat simulation. European Journal of Applied Physiology. 2012;112(4):1221-8.
14. Matsushigue KA, Hartmann K, Franchini E. Taekwondo: Physiological responses and match analysis. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2009;23(4):PP1112-7.
15. Bridge CA, McNaughton LR, Close GL, Drust B. Taekwondo Exercise Protocols do not Recreate the Physiological Responses of Championship Combat. Int J Sports Med. 2013;34(07):PP573-81.
16. Capranica L, Lupo C, Cortis C, Chiodo S, Cibelli G, Tessitore A. Salivary cortisol and alpha-amylase reactivity to taekwondo competition in children. European Journal of Applied Physiology. 2012;112(2):PP647-52.
17. Chiodo S, Tessitore A, Cortis C, Lupo C, Ammendolia A, Iona T, et al. Effects of Official Taekwondo Competitions on All-Out Performances of Elite Athletes. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2011;25(2):PP334-9.
18. Sannicandro I, Cofano G, Rosa A. Strength and power analysis in half squat exercise with suspension training tools. Journal of Physical Education and Sport. 2015;15(3):P433.
19. Mok NW, Yeung EW, Cho JC, Hui SC, Liu KC, Pang CH. Core muscle activity during suspension exercises. journal of Science and Medicine in Sport. 2015;18(2):PP189-94.
20. Giancotti GF, Fusco A, Iannaccone A, Cortis C. Short-term effects of suspension training on strength and power performances. Journal of Functional Morphology and Kinesiology. 2018;3(4):51.
21. Behm D, Colado JC. the effectiveness of resistance training using unstable surfaces and devices for rehabilitation. International Journal of Sports Physical Therapy. 2012;7(2):PP226-41.
22. Snarr RL, Esco MR. Electromyographical Comparison of Plank Variations Performed With and Without Instability Devices. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2014;28(11):PP3298-305.
23. Dudgeon W, Aartun J, Thomas D, Herrin J, Scheett T. Effects of Suspension Training on the Growth Hormone Axis. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2011;25:P62.
24. Scheett T, Aartun J, Thomas D, Herrin J, Dudgeon W. Anabolic Hormonal Responses to an Acute Bout of Suspension Training. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2011;25:PP61-S2.
25. Gibala MJ, Little JP, MacDonald MJ, Hawley JA. Physiological adaptations to low‐volume, high‐intensity interval training in health and disease. The Journal of physiology. 2012;590(5):PP1077-84.
26. Borowiak W, Norkowski H, Perkowski K, Szczucki W. Effect of interval training in the pre-competition phase on aerobic capacity and peak power in judo contestants at high sports skill level. Journal of Combat Sports and Martial Arts. 2014;1(5):PP73-5.
27. Foster C, Farland CV, Guidotti F, Harbin M, Roberts B, Schuette J, et al. The effects of high intensity interval training vs steady state training on aerobic and anaerobic capacity. Journal of sports science & medicine. 2015;14(4):747.
28. Barnett C, Carey M, Proietto J, Cerin E, Febbraio MA, Jenkins D. Muscle metabolism during sprint exercise in man: influence of sprint training. Journal of Science and Medicine in Sport. 2004;7(3):PP314-22.
29. Botcazou M, Zouhal H, Jacob C, Gratas-Delamarche A, Berthon PM, Bentué-Ferrer D, et al. Effect of training and detraining on catecholamine responses to sprint exercise in adolescent girls. European Journal of Applied Physiology. 2006;97(1):P68.
30. Brancaccio P, Maffulli N, Buonauro R, Limongelli FM. Serum Enzyme Monitoring in Sports Medicine. Clinics in Sports Medicine. 2008;27(1):PP1-18.
31. Rasha ME-E. influence of sling exercises (TRX) on certain physical variables and performance level of high jump for female college students. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health. 2017;17(1).
32. Maté-Muñoz JL, Monroy AJA, Jodra Jiménez P, Garnacho-Castaño MV. Effects of instability versus traditional resistance training on strength, power and velocity in untrained men. Journal of sports science & medicine [Internet]. 2014 2014; 13(3):[PP460-8 pp.].
33. Tanner Rebecca  CG. Physiological Tests for Elite Athletes-2nd Edition2015. P560 p.
34. Coppin E, Heath EM, Bressel E, Wagner DR. Wingate anaerobic test reference values for male power athletes. International journal of sports physiology and performance. 2012;7(3):232-6.
35. Shim A, Cross P, Norman S, Hauer P. Assessing various body composition measurements as an appropriate tool for estimating body fat in National Collegiate Athletic Association Division I female collegiate athletes. American Journal of Sports Science and Medicine. 2014;2(1):1-5.
36. Dolati M, Ghazalian F, Abednatanzi H. The effect of a period of TRX training on lipid profile and body composition in overweight women. Int J Sport Sci. 2017;7:151-8.
37. Dawes J. Complete Guide to TRX Suspension Training2017. 214 p.