داوران

عنوان نام نام خانوادگی تحصیلات رتبه علمی رشته تخصصی رشته تخصصی [English] زمینه مورد علاقه پژوهش
دکتر مصطفی آرمان فر دکترای تخصصی سایر      
دکتر کریم آزالی علمداری دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology فیزیولوژی ورزشی
دکتر سید محسن آوندی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology علم تمرین و متابولیسم
دکتر محسن ابراهیمی   استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر فاطمه احمدی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر حمید اراضی دکترای تخصصی استاد فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology تندرستی و آماده سازی ورزشکاران
دکتر مسعود اصغرپورارشد دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر طاهر افشارنژاد دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر علی اکبر نژاد قره لو دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر صادق امانی     فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر علی اوصالی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology فیزیولوژی ورزشی
دکتر سولماز بابایی بناب   استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
آقای علی بختیاری دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology فیزیولوژی کاربردی
دکتر جبار بشیری دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology فیزیولوژی ورزشی
دکتر ژاله پاشایی دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
  حسن پوررضی     فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
آقای حسن پوررضی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology فیزیولوژی قلب و عروق - تغذیه ورزشی
آقای جبرییل پوزش جدیدی دکترای تخصصی   فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر وحید تادیبی دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر اصغر توفیقی دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر بهرام جمالی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
  خسرو جهان سیر دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر مرتضی جورکش   استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر ملیحه حدادنژاد دکترای تخصصی استادیار     بهداشت و طب ورزشی
دکتر بهمن حسنوند دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر روح الله حق شناس دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology متابولیسم ورزشی
دکتر مصطفی خانی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر امیر خسروی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر نیکو خسروی دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
آقای موسی خلفی دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology متابولیسم ورزشی
دکتر محمد رحمان رحیمی دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology تغذیه ورزشی
دکتر روح الله رنجبر دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر هادی روحانی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology فیزیولوژی ورزشی
دکتر عبدالصالح زر دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology فیزیولوژی ورزش
خانم اعظم زرنشان دکترای تخصصی استادیار     فیزیولوژی ورزش ی زنان و قلب و عروق
دکتر فرزاد زهساز دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر وحید ساری صرّاف دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر سعید شاکریان     فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر فاطمه شب خیز   دانشیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
آقای یوسف صابری دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology فیزیولوژی ورزشی
دکتر کریم صالح زاده دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology فیزیولوژی ورزشی
دکتر صمد صفرزاده گرگری دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology ایمنولوژی- فیزیولوژی- سارکوپنی- آپوپتوز
دکتر علی صمدی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology فیزیولوژی ورزشی
  جواد طلوعی آذر     فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر مهدی عالی زاده دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology متابولیک، طب سنتی، فیزیولوژی کاربردی
  احسان عرب زاده          
دکتر محمد عزیزی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر فرهاد غلامی دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر رقیه فخرپور          
  مهدی فراموشی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر حسن فرجی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر حسن فرجی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر نگین فرهنگی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر علیرضا قارداشی افوسی دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر آقاعلی قاسم نیان دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology فیزیولوژی ورزشی
دکتر بهلول قربانیان دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزش
دکتر محسن قنبر زاده دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
آقای محمد کریمی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر بیژن گودرزی دکترای تخصصی استاد فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر نوید لطفی دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر محمدرضا مرادپوریان دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology تغذیه ورزشی
دکتر محمدرضا مرادپوریان دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
دکتر فرزاد ناظم دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology
  یازگلدی نظری دکترای تخصصی استادیار      
آقای هادی نوبری دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology بیوشیمی و متابولیسم ورزش، علم تمرین، ایمونولوژی ورزشی
دکتر وحید ولیپور   استادیار فیزیولوژی ورزشی Exercise Physiology