داوران

لیست کلیه داوران مجله به تفکیک در انتهای مقالات هر شماره

داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

مقالات دارای همخوانی با محتوای نشریه که دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه، برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای دو داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد. اطلاعات بیشتر در مورد روند داوری مقالات در فلوچارت راهنما ارائه شده است.

 * الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست.

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند.

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود.

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد.

   لیست کلیه داوران همکار مجله 

عنوان

نام

نام خانوادگی

رشته تخصصی

رتبه علمی

دانشگاه/موسسه

نمایه شده در پایگاه

دکتر

محسن

ابراهیمی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه سمنان

Google scholar

دکتر

فاطمه

احمدی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه سمنان

‪Google Scholar

دکتر

سجاد

احمدی زاد

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

 Publons

دکتر

حمید

اراضی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه گیلان

Google scholar                 Publons

دکتر

کریم

آزالی علمداری

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

‪publons          Google Scholar

دکتر

مسعود

اصغرپورارشد

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه علوم انتظامی امین

‪Google Scholar

دکتر

طاهر

افشارنژاد

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه یزد

‪Taher Afsharnezhad - ‪Google Scholar

دکتر

محمد اسماعیل

افضل پور

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه بجنورد

Scopus

دکتر

علی

اکبر نژاد قره لو

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تهران

Scopus

دکتر

سید محسن

آوندی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه سمنان

‪ ‪Google Scholar

دکتر

جبار

بشیری

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

Scopus

دکتر

مهدی

بیاتی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

publons

دکتر

حسن

پوررضی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی

‪‪Google Scholar

دکتر

وحید

تادیبی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه کرمانشاه

‪‪Google Scholar

دکتر

اصغر

توفیقی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه ارومیه

Google Scholar

دکتر

عبدالحمید

حبیبی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

Google scholar

دکتر

روح الله

حق شناس

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه سمنان

‪‪Google Scholar

دکتر

نیکو

خسروی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه الزهرا

ORCID

دکتر

ارسلان

دمیرچی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه گیلان

 Publons

دکتر

رحمان

رحیمی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه کردستان

publons

دکتر

هادی

روحانی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی  وزارت علوم

publons

دکتر

اعظم

زرنشان

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

‪‪Google Scholar

دکتر

فرزاد

زهساز

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

‪Google Scholar

دکتر

وحید

ساری صرّاف

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تبریز

‪‪Google Scholar

دکتر

فاطمه

شب خیز

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تهران

Publons    Google Scholar

دکتر

علیرضا

صفرزاده گرگری

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه مازندران

Publons    ‪Google Scholar

دکتر

علی

صمدی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه شاهد

Publons - ‪Google Scholar

دکتر

محمد

عزیزی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه کرمانشاه

Google scholar

دکتر

سیدرضا

عطارزاده حسینی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

Scopus   Publons

دکتر

فرهاد

غلامی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons - ‪Google Scholar

دکتر

رقیه

فخرپور

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Scopus

دکتر

حسن

فرجی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی مریوان

‪‪Google Scholar

دکتر

نگین

فرهنگی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

‪‪Google Scholar

دکتر

علیرضا

قارداشی افوسی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه تهران

‪‪Google Scholar

دکتر

آقاعلی

قاسم نیان

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه زنجان

Publons    Scopus    

دکتر

بهلول

قربانیان

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Google Scholar        Scopus

دکتر

مهدی

کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه اصفهان

Publons       ‪Google Scholar

دکتر

نوید

لطفی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

Scopus

دکتر

سیدمحمد

مرندی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه اصفهان

Publons       Scopus

دکتر

شادمهر

میردار

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه مازندران

Publons‪       Google Scholar

دکتر

بهمن

میرزائی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه گیلان

‪Google Scholar

دکتر

فرزاد

ناظم

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه همدان

‪‪Google Scholar