تاثیر 12 هفته تمرین عملکردی شدید و تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی بر سطوح سرمی AST، ALT، AST/ALT و شاخص‌های ترکیب بدن در دختران دارای اضافه وزن و چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22049/jahssp.2024.29055.1594

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 12 هفته تمرین عملکردی شدید و تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی بر سطوح آنزیم‌های AST، ALT، AST/ALT و شاخص‌های ترکیب بدن در دختران دارای اضافه‌وزن و چاق بود. روش‌شناسی: در مطالعه نیمه‌تجربی حاضر، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون، 45 دختر (5/51±1/16 سال با 55/3±27/32BMI=) بصورت داوطلبانه شرکت کردند و بطور تصادفی در سه گروه تمرین عملکردی شدید (HIFT) (شامل 4 دور از 9 حرکت، بصورت اجرای حداکثر تعداد هر حرکت در 30 ثانیه و 15 ثانیه‌ بین حرکات)، تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی (شامل تمرینات هوازی با 40-70%HRR و تمرینات مقاومتی با 50-70%1RM) و کنترل قرار گرفتند. مداخلات تمرینی شامل 12 هفته‌ 3 جلسه‌ای بود که 24 ساعت قبل از شروع و 48 ساعت پس از پایان مداخلات، اندازه‌گیری شاخص‌های ترکیب بدن و خونگیری جهت بررسی تغییرات آنزیم‌های کبدی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز  انجام شد. آنالیز داده‌های درون‌گروهی به روش تی وابسته و داده‌های بین‌گروهی به روش تحلیل کواریانس انجام گرفت. یافته­ها: HIFT و تمرین ترکیبی نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداری بر وزن، BMI، دور کمر، درصد چربی بدن و سطوح ALT و AST داشتند (001/0=P) اما در مورد سطوح سرمی ALT و AST،HIFT نسبت به تمرین ترکیبی موثرتر بود (05/0>P) و در رابطه با AST/ALT فقط HIFT تاثیر معنی‌دار داشت (05/0>P). نتیجه‌گیری: HIFT و تمرین ترکیبی هر دو می‌توانند برای بهبود ترکیب‌بدن و سلامت کبد مفید باشند، اما به نظر می‌رسد اجرای همزمان تمرینات هوازی و مقاومتی در پروتکل HIFT و نیز ماهیت تناوبی و شدید آن ، دلایل تاثیرگذاری بیشتر این نوع تمرین باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of 12 weeks of high intensity functional training and combined aerobic-resistance training on the levels of AST, ALT, AST/ALT and body composition indices in overweight and obese girls

نویسندگان [English]

  • Elaheh Piralaiy 1
  • Saeid D. nikoukheslat 2
  • fariba arbabi 3
  • Siamak Rahbar 4
1 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran; epiralaiy@yahoo.com
2 2. Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 3. MSC Student, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 Ph.D Student, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Aim:      The aim of this study was to investigate the effect of 12 weeks of high-intensity functional training and combined aerobic-resistance training on the levels of AST, ALT, AST/ALT enzymes, and body composition indices in overweight and obese girls. Methodology: In this semi-experimental study, 45 girls (16.1±51.5 years old with BMI=32.27±3.55) participated voluntarily and were randomly assigned to three groups: high-intensity functional training (HIFT) (including 4 rounds of 9 movements, performing the maximum number of each movement in 30 seconds and 15 seconds between movements), combined aerobic-resistance training (including aerobic exercises with 40-70% HRR and resistance exercises with 50-70% 1RM), and control. The training interventions included 12 weeks of 3 sessions, 24 hours before the start and 48 hours after the end of the interventions, body composition indices were measured and blood was taken to check the changes in the liver enzymes of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase. Data analysis was performed using dependent t-test and covariance analysis. Results: HIFT and combined aerobic-resistance training had a significant effect on weight, body mass index, waist circumference, body fat percentage and ALT and AST levels compared to the control group (P < 0.001). However, HIFT was more effective than combined aerobic-resistance training in terms of serum ALT and AST levels (P < 0.05), and only HIFT had a significant effect on AST/ALT (P < 0.05). Conclusion: Both HIFT and combined aerobic-resistance training can be useful for improving body composition and liver health, but it seems that the simultaneous performance of aerobic and resistance trainings in the HIFT Protocol, as well as its nature of being intermittent and intense, are the reasons for the greater impact of this type of training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High intensity functional training
  • Aerobic-resistance training
  • Body composition indices
  • Liver enzymes
  • AST/ALT