تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی غیرخطی همراه با رادیو فرکانسی بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدنی در مردان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسنده

استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

10.22049/jahssp.2023.28873.1575

چکیده

هدف: به نظر می­رسد چاقی با مشکلات تنفسی مرتبط است؛ و عملکرد تنفسی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تمرینات بدنی قـرار مـی­گیـرد. بدین منظور، هدف از این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی غیرخطی و رایو فرکانسی (RF) بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدنی در مردان چاق بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل مردان چاق با میانگین سنی 62/2±12/30 سال و میانگین وزنی 01/3±18/92 کیلوگرم بود که 60 نفر در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی­ها به طور تصادفی به چهار گروه، تمرین مقاومتی غیرخطی، تمرین مقاومتی غیرخطی + RF، RF و کنترل تقسیم شدند. مداخله تمرینـی و RF سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته اجرا شد. قبل و بعد از تمرین شاخص‌های عملکرد تنفسی، ترکیب بدنی و VO2max سنجش شدند. داده­ها با استفاده از تحلیل واریانس عاملی (2×2) اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی‌داری 05/0>P تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد اثر توام تمرین و RF موجب کاهش معنی­دار در وزن بدن (002/0=P، 08/3 درصد)، BMI (011/0=P، 08/3 درصد) و درصد چربی بدن (0001/0=P، 16/10 درصد)؛ و افزایش معنی‌دار در VO2max (017/0=P، 52/4 درصد)، FVC (0001/0=P، 71/12 درصد)، FEV1 (0001/0=P، 96/14 درصد) و FEF 25-75% (018/0=P، 86/5 درصد) شد. تمرین به تنهایی باعث تغییرات معنی‌دار در تمام متغیرهای وابسته شد، ولی RF به تنهایی باعث تغییرات معنی‌دار نشد (05/0<P). نتیجه‌گیری: بنابراین، اثر توام تمرین مقاومتی غیرخطی و RF، منجر به بهبود بیشتر عملکرد تنفسی، ترکیب بدنی و ظرفیت هوازی در مردان چاق شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of non-linear resistance training with radio frequency on respiratory function and body composition in obese men

نویسنده [English]

  • hasan naghizadeh
Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Humanities and Social, Ardakan University, Ardakan, Iran.
چکیده [English]

Aim:      Obesity appears to be associated with respiratory problems, and respiratory function is affected by various factors such as physical exercise. For this purpose, the aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of non-linear resistance training and radio frequency (RF) on respiratory function and body composition in obese men. Methods: The current research is semi-experimental. The statistical population included obese men (mean age 30.12±2.62 years and weight 92.18±3.01 kg), and 60 people participated in this research. Subjects were randomly divided into four groups: non-linear resistance training, non-linear resistance training + RF, RF and control. Training and RF intervention was implemented three sessions a week for eight weeks. Respiratory function, body composition and VO2max were measured before and after training. Data was analysed using factorial variance analysis (2x2) with repeated measures and Tukey's post hoc test at a significant level of p<0.05. Results: Interactive effects of training and RF significantly decreased body weight (P=0.002, 3.08 %), BMI (P=0.011, 3.08 %), body fat percentage (P=0.0001, 10.16 %), and significantly increased VO2max (P=0.017, 4.52%), FVC (P=0.0001, 12.71%), FEV1 (P=0.0001, 14.96%) and FEF 75-25% (P=0.018, 5.86%). Training alone caused significant changes in all dependent variables (p<0.05), but RF alone did not cause significant changes (P>0.05). Conclusions: Therefore, the combined effect of non-linear resistance training and RF led to further improvement of respiratory function, body composition and aerobic capacity in obese men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-linear resistance training
  • RF
  • Pulmonary function
  • Body composition
هدف: به نظر می­رسد چاقی با مشکلات تنفسی مرتبط است؛ و عملکرد تنفسی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تمرینات بدنی قـرار مـی­گیـرد. بدین منظور، هدف از این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی غیرخطی و رایو فرکانسی (RF) بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدنی در مردان چاق بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل مردان چاق با میانگین سنی 62/2±12/30 سال و میانگین وزنی 01/3±18/92 کیلوگرم بود که 60 نفر در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی­ها به طور تصادفی به چهار گروه، تمرین مقاومتی غیرخطی، تمرین مقاومتی غیرخطی + RF، RF و کنترل تقسیم شدند. مداخله تمرینـی و RF سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته اجرا شد. قبل و بعد از تمرین شاخص‌های عملکرد تنفسی، ترکیب بدنی و VO2max سنجش شدند. داده­ها با استفاده از تحلیل واریانس عاملی (2×2) اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی‌داری 05/0>P تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد اثر توام تمرین و RF موجب کاهش معنی­دار در وزن بدن (002/0=P، 08/3 درصد)، BMI (011/0=P، 08/3 درصد) و درصد چربی بدن (0001/0=P، 16/10 درصد)؛ و افزایش معنی‌دار در VO2max (017/0=P، 52/4 درصد)، FVC (0001/0=P، 71/12 درصد)، FEV1 (0001/0=P، 96/14 درصد) و FEF 25-75% (018/0=P، 86/5 درصد) شد. تمرین به تنهایی باعث تغییرات معنی‌دار در تمام متغیرهای وابسته شد، ولی RF به تنهایی باعث تغییرات معنی‌دار نشد (05/0<P). نتیجه‌گیری: بنابراین، اثر توام تمرین مقاومتی غیرخطی و RF، منجر به بهبود بیشتر عملکرد تنفسی، ترکیب بدنی و ظرفیت هوازی در مردان چاق شد.