بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی با شدت Fatmax و آستانه بی هوازی و تمرین تناوبی شدید بر شاخص مقاومت به انسولین بیماران پیش دیابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان ایران

2 استاد فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان.

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از مطالعۀ حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی و تناوبی شدید بر شاخص مقاومت به انسولین بیماران پیش دیابتی بود.
روش کار: 32 بیمار پیش دیابتی در 4 گروه 8 نفری کنترل (CON)، گروه تمرین تناوبی (HIT)، گروه تمرین تداومی با شدت Fatmax (FAT) و شدت آستانه بی هوازی (IAT) قرار گرفتند. قبل و بعد از 12 هفته تمرین ورزشی گلوکز و انسولین خون آزمودنی ها در آزمایشگاه سنجش و از آزمون آماری ANOVA برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میزان تاثیر تمرین ورزشی بر گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین فقط در گروه HIT با گروه IAT معنی دار است. همچنین میزان تاثیر تمرین ورزشی بر انسولین خون بین گروه FAT و HIT با IAT معنی دار است.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که شدت و نوع فعالیت ورزشی از عوامل تاثیر گذار بر بهبود شاخص مقاومت به انسولین در افراد پیش دیابتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of 12 weeks of continuous training at Fatmax intensity and anaerobic threshold and high intensity interval training on insulin resistance index in Pre Diabetes Patient

نویسندگان [English]

  • seyed saleh safari mosavi 1
  • Hamid Mohebbi 2
  • Hadi Rohani 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Science,University of Guilan, Iran.
2 Professor in Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor in Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Objective: the aim of this study was the effect of 12 weeks continuous and high intensity interval training on insulin resistance index in pre diabetes patient.
Materials and Methods: Thirty tow pre diabetes patients were divided into 4 groups of 8 people control (CON), high intensity interval training group (HIT), continuous training at Fatmax intensity group (FAT) and anaerobic threshold (IAT). Pre and post of exercise training for 12 weeks blood glucose and insulin was determined in laboratory and the ANOWA was used to analyze the variables.
results: results showed that the effect of exercise training on Blood glucose and insulin resistance index the difference was significantly in the HIT than in IAT groups. also, the effect of exercise training on Blood insulin in FAT, IAT, and HIT groups was 26%, 17% and 26% respectively, the difference was significantly in the FAT and HIT than in IAT groups.
Conclusion: Results showed that the intensity and type of exercise factors effective on insulin resistance index in pre diabetes patient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood glucose
  • Blood insulin
  • pre diabetes
  • continuous and high intensity interval training