تاثیر مصرف کوتاه مدت قهوه سبز بر میزان چربی سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 ستادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر مصرف کوتاه مدت قهوه سبز بر میزان چربی سوزی زنان چاق در حین فعالیت ورزشی بود. بدین منظور، 10 زن چاق بزرگسال با BMI بالای 30 کیلوگرم بر مترمربع به روش در دسترس انتخاب شدند آزمودنی ها به مدت 7 روز، روزانه به میزان 800 میلی گرم قهوه سبز مصرف کردند. قبل و بعد از دوره مصرف مکمل، یک آزمون فزاینده ورزشی روی تردمیل انجام دادند و FATmax، حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO) و همچنین گلیسرول پلاسما اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های t همبسته و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شد. تفاوت معنی داری در میانگین FATmax و MFO بین قبل و بعد از مصرف مکمل قهوه سبز وجود نداشت (05/0<p). گلیسرول پلاسما پس از فعالیت ورزشی در وضعیت عدم مصرف مکمل، کاهش غیر معنی دار اما در وضعیت مصرف مکمل، افزایش غیرمعنی دار داشت (05/0<p). پاسخ گلیسرول به فعالیت ورزشی، در وضعیت مصرف مکمل تفاوت معنی داری با وضعیت عدم مصرف مکمل داشت (05/0>p). به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف قهوه سبز همراه با فعالیت ورزشی در زنان چاق تاثیری بر FATmax و MFO ندارد یعنی، چربی سوزی را افزایش نمی دهد اما با تاثیر بر گلیسرول پلاسما، به نظر می رسد خاصیت چربی شکنی دارد و چون از فعالیت فزاینده در این مطالعه استفاده شد، به نظر می رسد سوختن چربی های شکسته شده با محدودیت مواجه شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Short-Term Green Coffee Supplementation on Fat Oxidation During Exercise in Obese Women

نویسندگان [English]

  • Mahshad Sharifi 1
  • Hadi Rohani 2
  • Mohammad Shariatzade Joneidi 3
  • Sepideh Vakil Mahallati 1
1 MSc of Exercise Physiology, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of short –term green coffee supplementation on fat oxidation during exercise. For this, 10 adult obese women with BMI>30 kg/m2 were selected. Subjects consumed 800 mg/day green coffee for 7 days. They performed an incremental exercise test on a treadmill before and after the supplementation period; Fatmax and maximum fat oxidation (MFO) were assessed during exercise, as well as, plasma glycerol before and immediately after each test. Data were analyzed using t-test and ANOVA with repeated measures. There was no significant difference in the mean of Fatmax and MFO before and after the green coffee supplementation period (p>0.05). In the non-supplementation situation, plasma glycerol has a non-significant decrease after exercise but in the supplementation situation, it has a non-significant increase (p>0.05). Glycerol response to exercise had been significantly affected by green coffee supplementation (p<0.05). Generally, the results showed that green coffee supplementation in obese women has no effect on Fatmax and MFO during exercise i.e. has no effect on fat burning but, it seems it has an effect on lipolysis as seen some change in plasma glycerol; using an incremental exercise in this study may had restricted the oxidation of broke down fats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Coffee Supplementation
  • Exercise
  • Fat oxidation
  • Obese Woman
-ادینگتون، ادگرتون.(1372). بیولوژی فعالیت بدنی، ترجمه نیکبخت، حجت اله. انتشارات سمت، تهران.
2-حسنی، زیور، ایزدوست، فاطمه، شعبانی، رامین (1396). اثر شش هفته تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی همراه با مصرف قهوه سبز بر اضطراب و افسردگی زنان دارای اضافه وزن و چاق، دو ماهنامه علمی-پژوهشی فیض، 21(5):459-450.
3-دمیرچی، ارسلان، رحمانی نیا، فرهاد، میرزایی، بهمن، حسن نیا، صادق، ابراهیمی، محسن (1387). بررسی اثر مصرف کافئین بر فشار خون در هنگام فعالیت زیر بیشینه و استراحت در افراد دارای اضافه وزن، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی، 10(6):628-623.
4-روحانی هادی، دمیرچی ارسلان، حسن نیا صادق،(1389)، مقایسۀ میزان اکسایش چربی در دامنۀ شدت های فعالیت دویدن دانشجویان پسر غیرورزشکار، فصل نامه المپیک، 17(1):33-42.
5-رولاند، توماس. دبلیو.(1379). فیزیولوژی ورزشی دوران رشد، ترجمه گائینی، عباسعلی. انتشارات دانش افروز، تهران
6-صفری موسوی، سیدصالح، محبی، حمید، دمیرچی، ارسلان، هوانلو، فریبرز.(1391). اثر کاهش محتوای گلیکوژن عضله بر MFO و Fatmaxهنگام فعالیت ورزشی در مردان تمرین نکرده، فصلنامه سوخت و ساز فعالیت ورزشی، ج 2، ش2، صص 123-113.
7- لوسی بیل، سندی جی. کوویلون، جوان کلارک، کاهش وزن بی‌خطر. ترجمه الهام شریف، انتشارات نسل نواندیش، تهران، 1391.
8-نادری لاله، شریفی غلامرضا. مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل قهوه سبز بر سطح سرمی‌آدیپسین و مقاومت به انسولین زنان چاق. ارمغان دانش. ۱۳۹۶; ۲۲ (۵) :۶۲۳-۶۳۶
9-Donelly, K., McNaughton, L. (1992). The effect of two levels of caffeine ingestion on excess postexercise oxygen consumption in untrained women. Eur J Appl Physiol., Vol. 65(5): 459-63.
10- Farias-Pereira, R., Oshiro, J., Kim, K. H., & Park, Y. (2018). Green coffee bean extract and 5-O-caffeoylquinic acid regulate fat metabolism in Caenorhabditis elegans. Journal of Functional Foods, 48, 586-593.
11- Johansson, K., Neovius, M., &Hemmingsson, E. (2013). Effects of anti-obesity drugs, diet, and exercise on weight-loss maintenance after a very-low-calorie diet or low-calorie diet: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials–. The American journal of clinical nutrition, 99(1), 14-23.
12-Klok, M. D., Jakobsdottir, S., & Drent, M. L. (2007). The role of leptin and ghrelin in the regulation of food intake and body weight in humans: a review. Obesity reviews, 8(1), 21-34.
13-Olcina, G. J., Timon, R., Munoz, D., Caballero, M. J., Maynar, J. I., Cordova, A., et al. (2006). “Effect of caffeine on oxidative stress during maximum incremental exercise”. Journal of sport Science and Medicine., 5:621-628.
14- Nagao T, Hase T, Tokimitsu I. A green tea extract high in catechins reduces body fat and cardiovascular risks in humans. Obesity. 2007 Jun;15(6):1473-83.
15-Villani, R. G., Gannon, J., Self, M., & Rich, P. A. (2000). L-Carnitine supplementation combined with aerobic training does not promote weight loss in moderately obese women. International journal of sport nutrition and exercise metabolism, 10(2), 199-207.
16-Wang M, Wen Y, Du Y, Yan X, Wei Guo H, Rycroft J et al.(2010). The effects of 90 days consumption of a high-catechin green tea beverage on body weight. Eur J Clin Nutr. Obesity.volume18, 773–779
17-Westerterp‐Plantenga, M. S., Lejeune, M. P., & Kovacs, E. M. (2005). Body weight loss and weight maintenance in