مقایسۀ تأثیر تعدیل تمرین دو مرحله‌ای با تعدیل تمرین تدریجی لاکتات، تستوسترون و کورتیزول سرمی مردان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از سال­ها پیش تعدیل تمرین بیشتر به ­صورت تدریجی انجام می گرفت. اما نظریه­های جدید با تأکید بر تعدیل تمرین دو مرحله­ای پیشنهاد می­کنند بار تمرین به­صورت تدریجی کاهش یافته و سپس چند روز قبل از مسابقه، بار تمرین مجدداً افزایش یابد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر تعدیل تمرین دو مرحله­ای در مقایسه با تعدیل تمرین تدریجی بر میزان لاکتات، تستوسترون و کورتیزول سرمی شناگران مرد جوان بود. در این مطالعه نیمه‌تجربی 12 شناگر مرد جوان (با دامنه سنی 14 تا 17 سال) به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی­ها بر اساس آخرین رکورد خود به دو گروه TsT  (6 نفر)  و P-T (6 نفر) تقسیم شدند. نمونه­های خونی پیش و پس از 2 هفته تعدیل تمرین، برای ارزیابی سطوح تستوسترون، کورتیزول و لاکتات گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون­های تی تست زوجی و کوواریانس استفاده شد. پس از 2 هفته تعدیل تمرین، میزان لاکتات و کورتیزول سرم در گروه TsT در مقایسه با پیش­آزمون به­طور معنا­داری افزایش داشت (05/0>P)، ولی در گروه P-T  فقط افزایش درون­گروهی کورتیزول معنا­دار بود (05/0>P). تغییرات لاکتات و تستوسترون در آزمودنی­های گروه TsTدر مقایسه با گروه P-Tمعناداری نبود (05/0<P). ولی میزان کورتیزولدر آزمودنی­های گروه TsT  در مقایسه با گروه P-T به­ طور معنا­داری افزایش یافته بود (05/0>P). به­طور کلی می‌توان عنوان کرد که احتمالاً شیوۀ TsT در مقایسه با شیوۀ P-T  اثر کاتابولیک بیشتری داشته­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compare the effect of two-stage tapering and gradual tapering on serum lactate, testosterone and cortisol in male athletes

نویسندگان [English]

  • ali moghaddam
  • aghaali ghasemniyan
  • ahmad azad
  • behzad ghayeblou
چکیده [English]

For many years gradualtapering was done. New theories with an emphasis on two-stage tapering Suggest that the load of training reduced gradually and then a few days before the race, the load of training rise again. Therefore the aim of this research is Study the effect of two-stage tapering in compare with gradualtapering on serum lactate, testosterone and cortisol in male swimmers. In this semi-experimental study 12 young male swimmers (with age ranging from 14 to 17 years) as available sampling were selected. Subjects based on their final record were divided in to two groups: two-stage tapering group (N = 6) gradualtapering group (N=6). Before and after the completion of 2 weeks tapering Program, performance test and blood samples were taken for assessment serum levels of lactate, testosterone and cortisol. To evaluate the result paired T-test and ANCOVA (analysis of Covariance) were used. after 2 weeks of tapering program, in two-stage tapering group compared with pre-test, serum levels of  lactate and cortisol was increased significantly (P>%5). But in gradualtapering group compared with pre-test, serum levels of cortisol was increased significantly (P> %5). changes in serum lactate  and testosterone levels in two-stage tapering group compared with gradualtapering group was not significant (P> %5). While increase in serum cortisol levels in two-stage tapering group compared with gradualtapering group was significant (P> %5). Generally it can be said, that likely two-stage tapering strategies compare then gradualtapering strategies have more catabolic effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tapering
  • testosterone
  • lactate
  • cortisol
  • male swimmers