تأثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری ورزشکاران دختر تکواندوکار و شمشیرباز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه تمرینات پلایومتریک به­عنوان شیوه‌ای مؤثر که در پی تقویت عملکردهای سرعتی و انفجاری ورزشکاران است، مورد توجه مربیان قرار گرفته است. لذا هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ تأثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری اندام تحتانی تکواندوکاران و شمشیربازان می­باشد. جامعۀ آماری این پژوهش نیمه‌تجربی، تکواندوکاران و شمشیربازان دختر شهر تبریز در سال 1392 هستند که از بین آنان 7 تکواندوکار و 7 شمشیرباز به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه تجربی قرار گرفتند. نمونۀ هر دو گروه به مدت شش هفته (سه جلسه در هفته) به انجام تمرینات منتخب پلایومتریک پرداختند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن داده‌ها و از آزمون تحلیل واریانس دوطرفۀ هم­بسته برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که تمرینات پلایومتریک به­طور معناداری باعث افزایش توان انفجاری اندام تحتانی آزمودنی‌ها می­شود، اما اثر گروه (رشتۀ ورزشی) معنادار نبوده است. بررسی تفاوت بین تکواندوکاران و شمشیربازان در تأثیر تمرینات پلایومتریک بر توان بی‌هوازی اندام تحتانی معنادار نیست. نتیجه گرفته می­شود که تمرینات پلایومتریک به­عنوان یک روش تمرینی کم‌هزینه، انجام‌پذیر و ثمربخش در کنار سایر روش‌های تمرینی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of six weeks plyometric training on anaerobic power among Taekwondo players and fencers

نویسندگان [English]

  • rasoul khodadi
  • fahimeh rezaei
  • seyed hojjat zamani sani
چکیده [English]

Nowadays, coaches were concerned to the plyometric as an effective way to strengthen the functions in fast and explosive athletes The aim of the present study, compared the effects of six weeks of plyometric training on anaerobic power of the lower extremities is the taekwondo and fencing Players. The statistical population this quasi-experimental study are taekwondo and fencing girls in Tabriz in 2013  years, of which 7 taekwondo and 7 fencer were selected by available sampling  and were divided into two experimental groups. Both group for six weeks (three days per week) did plyometric exercises. For the analyze data used from the Kolmogorov-Smirnov test for normality of data and the correlated two-way ANOVA test to examine the assumptions. The statistical results showed that plyometric training significantly increase the explosive power of lower extremity. There is no significant difference between taekwondo and fencing in effect of plyometric training on anaerobic power. It is concluded that plyometric exercises as a method of low-cost training, accomplished and fruitful along with other training methods can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plyometric training
  • Anaerobic power
  • Lower limbs
  • Taekwondo
  • Fencer