تاثیر مکمل نوروبیون بر تغییرات اسیدلاکتیک، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و پروتئین واکنشگر C مردان بوکسور آماتور به دنبال اجرای تمرین وامانده‌ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر مکمل نوروبیون (B12، B6،B1 ) بر تغییرات اسیدلاکتیک، کراتین‌کیناز، لاکتات‌‎دهیدروژناز و پروتئین واکنشگر C بوکسورهای مرد آماتور است. 12 مرد بوکسور با میانگین و انحراف استاندارد سن 02/2±14/19سال، وزن: 25/6±35/71 کیلوگرم و درصد چربی بدن: 65/0±81/8 به­صورت داوطلبانه از میان بوکسورهای آماتور باشگاه­های تبریز انتخاب شدند و در یک طرح نیمه­تجربی دوسوکور به­روش متقاطع شرکت کردند و در دو هفته متوالی مکمل نوروبیون و دارونما (آب مقطر) را به شکل آمپولی 5 سی سی دریافت کرده و سپس فعالیت وامانده­ساز بوکس را اجرا کردند. پروتکل در 2 نوبت با فاصلۀ یک هفته­ که شامل اجرای ضربات مشت به کیسه در 3 راند 3 دقیقه­ای با استراحت غیرفعال 1 دقیقه­ای بین راندها و با شدت 90-80 درصد ضربان قلب بیشینه بود. شدت فعالیت با ضربان‌سنج پولار (ساخت فنلاند) اندازه­گیری شد. آزمودنی­ها در جلسۀ اول در شرایط دارونما و در جلسه دوم در شرایط مصرف مکمل در اجرا شرکت کردند. نمونه­های خونی در 4 مرحله قبل از اجرا، بلافاصله، 2 ساعت و 6 ساعت بعد از اتمام پروتکل از ورید بازویی آزمودنی­ها به عمل آمد. مقادیر اسیدلاکتیک،LDH ،CRP  و CK مراحل مختلف اندازه­گیری در شرایط دارونما نسبت به شرایط مکمل افزایش معناداری داشت. به طورکلی به­نظر می­رسد، مصرف(B12، B6،B1 ) بر فرایند متابولیسم و سیستم آنزیمی در جریان سوخت و ساز تأثیر داشته و در کاهش شاخص­های خستگی و آسیب سلولی ناشی از تمرین ورزشی وامانده‌ساز نقش مؤثری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of NeurobionSupplement after Exhaustive Exercise on Lactic acid, LDH, CK and CRP Plasma differences in Amateur Male Boxers

نویسندگان [English]

  • faramarz yazdani
  • javad vakili
  • TAYYEBEH PAJHOHANDEH
چکیده [English]

The purpose of the present study was to survey the effect of Neurobion supplement with exhaustive exercise of boxing on Lactic Acid, LDH, CK and CRP in amateur male boxers. 12 amateur male boxers with mean age of 19.14±2:02 years,71.35 ±6.25 weight and body fat percent 8.81±  0.65were randomly assigned to two groups of experimental and control in crossover experimental design and they consumed supplement and placebo for two consecutive weeks amount one 5cc Ampoule. The subjects performed exhaustive exercise of boxing included  impact punches to boxing bag in 3 rounds with 1 minute rest between each rounds with intensity of 80-90% of MHR with polar heart measure (made of Finland) in two consecutive weeks. The investigation has done in two phases that one phase was supplement condition and placebo condition was another’s. The subject’s blood samples were collected in 4 times pretest, immediately, 2 and 6 hours after exercise for measuring lactic acid, LDH, CK and CRP levels. The results of factorial analysis showed that levels of Lactic Acid, LDH, CK and CRP were significantly lower in supplement condition compare placebo condition. Generally, consuming (B1, B6 and B12) has special affected on metabolism and enzymatic process during metabolic process and it would decrease fatigue indexes cell damage factors after an exhaustive exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined Vitamins supplement
  • Amateur boxers
  • Exhaustive exercise
  • Lactate Acid
  • Creatine kinase