ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه اراک

2 استادیار دانشگاه اراک

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال بود. نمونه آماری این پژوهش، شامل 80 نفر از بازیکنان فوتبال مرد شهر اراک بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده­ها از آزمون‌های مهارتی فوتبال شامل: شیرین کاری با توپ، آزمون دریبل کردن، دوی رفت و برگشت با توپ و آزمون هدف‌گیری، پرسش­نامه مهارت­های ذهنی اوتاوا و پرسش‌نامه‌ کارآمدی جمعی در ورزش استفاده شد. سپس داده‌ها بوسیله نرم‌افزار SPSS نسخة 16 و با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و کارآمدی جمعی با سن، سابقه قهرمانی، سابقه ورزشی و سابقه عضویت در تیم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد مهارتی و آمادگی روانی پیش‌بینی کنندة مناسبی از کارآمدی جمعی بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Skill Performance , Mental Preparation and Collective Efficacy in Football Players

نویسندگان [English]

 • Mohsen Kavousi 1
 • Alireza Bahrami 2
 • Dariyoush Khajavi 2
1 Msc of Motor Behaviour, Arak University
2 Assistant Professor, Arak University
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the relationship between  skill performance, mental preparation and collective efficacy in football players. The statistical sample of the study included 80 male soccer players selected randomly from Arak city football teams. Data were collected using the following skill tests: preserving the ball in the air, dribbling test, run sweep with the ball and targeting test, the Ottawa mental skills questionnaire and  collective efficacy questionnaire in sports. Then data were analyzed by SPSS 16 software using the statistical tests of Pearson correlation coefficient and simple linear regression. The results of the study showed that there was a significant positive relation between skill performance, mental preparation and collective efficacy. Collective efficacy was also positively correlated with the age, championship background, sports background and team membership history. Moreover, results showed that both predictive variables including skill performance and mental preparation are appropriate predictors of collective efficacy. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Skills Performance
 • Mental Preparation
 • Collective Efficacy
 • Preserving the Ball in the air
 • Targeting Test
 1.  

  1. اشمیت ریچارد ای، ریسبرگ کریگ ای. (1389). "یادگیری و عملکرد حرکتی رویکرد یادگیری مساله مدار". مترجمان: نمازی زاده مهدی، واعظ موسوی محمد کاظم. چاپ اول.  تهران: انتشارات سمت؛.چاپ اول،  ص 12-13، 18-19.
  2. اشمیت، ریچارد ای. (1376). "عملکرد و یادگیری حرکتی". مترجمان: خلجی حسن ، سهرابی مهدی. چاپ اول. اراک: انتشارات دانشگاه اراک؛. ص 2-3 ، 12-13.
  3. بهرامی، علیرضا، "روانشناسی ورزشی: ویژگی­های روانشناسی و مهارت­های ارتقاء عملکرد"؛ انتشارات دانشگاه اراک، چاپ اول، ص 25-22، 1392.
  4. بهرامی، علیرضا. خواجوی، داریوش. کاوسی اصلانشاه، محسن (1394). ویژگی­های رواسنجی مقیاس کارآمدی جمعی در ورزش. مجله مطالعات رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی. شماره 1 (1394).
  5. تری مک موریس. (1386). "اکتساب و اجرای مهارت­های ورزشی". مترجمان: حمایت طلب رسول، قاسمی عبدالله. چاپ اول.  ص 14-15.
  6.  حسینی کشتان، میثاق. زمضانی نژاد، رحیم. قزل سفلو، حمید. روحانی، میثم. (1388). "رابطة انگیزش و اعتماد به نفس بازیکنان با انسجام و خودکارآمدی تیمی تیم­های والیبال دانشجویی". دومین همایش ملی توسعه علمی فوتبال؛ دانشگاه اراک.
  7.  فرخی، احمد. (1391). "استعدادیابی در حوزه رفتار حرکتی". چاپ اول: انتشارات حتمی. ص 56-57.
  8. قراخانلو، رضا و همکاران. (1393). "آزمون­های سنجش آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی ورزشکاران نخبة رشته­های مختلف ورزشی". چاپ دوم : انتشارات حتمی.  ص 125، 299-300.

   1. Bandura, A. (1990). “Perceived self-efficacy in the exercise of personal agency”. Journal of Applied Sport Psychology. v. 2: p. 163-128.
   2. Bandura, A. (1977). “Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change”. Psychological Bulletin. 84: 215-191.
   3. Bandura, A. (1997). “Self- efficacy: The exercise of control”. New York: Freeman. 14-1..
   4. Bandura, A. (1986). “Social foundations of thought and action: A social cognitive theory”. Englewood cliffs, NJ: Prentice Hall. 171-169.
   5. Beauchamp, M.R., Bray, S.R. Eys, M.A., and Carron. A.V. "Roleambiguity, role efficacy, and role performance:  multidimensional and meditational relationships within interdependent sport teams, Group dynamics": theory, research, and practice 6, PP: 229-242, 2002.
   6. Bray, S.R. (2004). “Collective efficacy, group goals, and group performance of a muscular task”. Small Group Research, 35(2), 230-238.
   7. Carron, A. V, Hausenblas, H. A. (1998). “Group dynamicsin sport (2nded)”. Morgantown, WV: Fitness Information Technology.
   8. Chase, M. A, Feltz, D. L, Lirgg, C. D. (2003) “Sources of collective and individual efficacy of collegiate athletes”. International Journal of Sport Psychology. 1: 191-180.
   9. David A. Shearer, at al. "The relationship between imagery type and collective efficacy in elite and non-elite athletes". Journal of Sports Science and Medicine 6, 180-187, 2007.
   10. Edmonds, W.A, Tenenbaum G, Kamata A, Johnson M.B. (2009). “The role of collective efficacy in adventure racing teams”. Small Group Research.178-163.
   11. Feltz D. L, & Lirgg C. D. (2001). “Self-efficacy beliefs of athletes, teams and coaches”. In R. N. Singer H. A, Hausenblas, & C. Janelle (Eds.), Handbook of Sport Psychology, 2nd Ed. New York: John Wiley & Sons. 361-340.
   12. Feltz D. L, Reissinger C. A. (1990). “Effects on in vivo emotive imagery and performance feedback on self-efficacy and muscular endurance”. Journal of Sport & Exercise Psychology143-132.
   13. Feltz, D.L., Short, S.E., & Sullivan, P.J. (2008). “Self-efficacy in sport: Research and strategies for working with athletes, teams and coaches”. Champaign, IL: Human Kinetic. 22 (2): 244.
   14. Gilson T. A, Chow G. M, & Feltz D. L. (2012). “Self-efficacy and athletic squad performance: Positive or negative influences at the within- and between-levels of analysis”. Journal of Applied Social Psychology. 42: 1485-1467.
   15. Gould, D., Guinan, D., Greenleaf, C., Medbery, R., Strickland, M., Lauer, L., ET. Al. "Positive and negative factor influencing U.S. Olampic athletes and coaches: Games assessment". Colorado Springs, CO: US Olampic Committee Sport Science and Techniligy Final Grant Report, 1998.
   16. Gould, D., & Weinberg, R. S. "Psychological characteristics of successful and nonsuccessful big ten wrestlers". Journal of Sport Psychology, 3, 69-81, 1995.
   17. Granito, V.J and Rainy D. W. (1988). “Differences in cohesion between high school and college football teams and starters and nonstarters”. Perceptual and Motor Skills. 66: 477-471.
   18. Hodge L, &Carron A.L. (1992). “Collective-efficacy and group performance”. International Journal of Sport Psychology. 23: 59-48.
   19. Knapp, B. (1977). “Skill in sport: the attainment of proficiency”. London:  Routledge; pp: 6-1.
   20. Lichacz F.M, Partington J. T. (1996). “Collective efficacy and true performance”. International Journal of Sport Psychology. 27: 158-146.
   21. Lirgg C. D, Feltz D. L, Chase M. A. (1994). “Relationships of individual and collective efficacy to team performance”. Journal of Sport & Exercise Psychology. 16: 148-142.
   22. Maddux, J. E. (1995). “Self-Efficacy, Adaptation, and Adjustment: Theory, Research, and Application”. New York, New York: Plenum Publishing Corporation. 330-308.
   23. Moritz, Sandra, Feltz, Kyle. (2000). “The relation of self – efficacy measures to sport performance: an mta – analytic review”. Research quarterly and exercise and sport. Vol. 71, 3: 294-280.
   24. Myers, N., Feltz, D.L., & Short, S.E. (2004). “Collective effi cacy and team performance: A longitudinal study of collegiate football teams”. Group Dynamics: Theory, Research and Practice, 8(2), 126-138.
   25. Nolan Olivia et al. (2000). “The relationship between perceived coaching behaviors and team cohesion among school age cricketers in Australian setting”. Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol. 25, PP. 364-371.
   26. Ramzaninezhad, R. et al. (2009). “The Relationship between Collective Efficacy, Group Cohesion and Team Performance in Professional Volleyball Teams”. Brazilian Journal of Biomotricity. 3 (1): 39-31.
   27. Shields, D.L et al. (1997). “The Relationship between Leadership Behaviors and Group Cohesion in Team Sports”. The Journal of Psychology. 131(2): 210-196.
   28. Spink, K.S. (1990). “Group cohesion and collective efficacy of volleyball teams”. Journal of Sport and Exercise Psychology. 12: 311-301.
   29. Treasure, D.C., Monson, J., & Lox, C.L. "Relationship between self-efficacy, wrestling performance, and affect prior to competition". The Sport Psychologist, 73-83, 1996.
   30. Widmeyer W N, Brawely L. R, Carron A. V. (1985). “The measurement of cohesion in spon teams: The group Environment Questionnaire”. London, Ontario: Sports Dynamics.
   31. Wilkinson, H., Fletcher, R.B., &Sachsenweger, M. "Predictors of collective efficacy in elite female athletes: A multilevel analysis". In B. D. Geranto (Ed.), Sport psychology (pp. 187–206). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, 2011.