تأثیر تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر تعادل بیماران سکتۀ مغزی مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر بهبود تعادل بیماران سکتۀمغزی مزمن است. این مطالعه به صورت طرح تک آزمودنی بر روی 6 بیمار با میانگین سنی 2±60 انجام شد که به­طور تصادفی به سه گروه درمانی (پیلاتس، نوروفیدبک و کنترل) تقسیم شدند. قبل از شروع تمرینات آزمودنی­ها توسط آزمون تعادلی برگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه نخست، تمرینات پیلاتس را به مدت 16 جلسۀ 45 دقیقه­ای به صورت یک روز در میان دریافت کردند. تمرینات گروه نوروفیدبک نیز 16 جلسه  45 دقیقه ­ای یک روز در میان بر اساس پروتکل تمرین به­عمل انجامید. در طی فاز درمان، آزمودنی­ها در جلسات  چهارم  و  هشتم توسط همان آزمون­ها ارزیابی ­شدند و بعد از اتمام دورۀ درمان پس­آزمون به­عمل آمد. یافته­ها نشان داد که میزان بهبود تعادل هم در گروه پیلاتس و هم نوروفیدبک نسبت به گروه کنترل معنادار بود. همچنین بین میزان بهبودی عملکرد تعادل بیماران در دو گروه تجربی تفاوت معناداری وجود نداشت. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که بهره­گیری از تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک به عنوان بخشی از برنامه­های درمانی برای بهبود مشکلات ناشی از سکتۀ مغزی خصوصاً مشکلات حسی- حرکتی بیماران توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Pilates and neurofeedback exercises on balance of chronic stroke patients

چکیده [English]

This study aimed to investigate the effects of neurofeedback and Pilates exercises on improve balance among chronic stroke patients. This study is done by one-test method on the 6 patients with a mean age of 60 ± 2 which are randomly divided into three groups (Pilates, neurofeedback and control). Before the training, the participants were assessed using the Berg Balance Scale. The first group received Pilates exercises for 16 session of 45 minutes duration every other day. Neurofeedback group training is conducted also 16 session of 45 minutes duration every other day on the O1 and O2 protocol. During the treatment phase, participants at the fourth and eighth sessions evaluated by the same tests and post-test performed after completion of treatment. Results showed that the improved balance in both of Pilates and neurofeedback groups was significant against control group. Also, there was no difference in the recovery rate of patients in two experimental groups. So we can conclude that using Pilates and neurofeedback therapy as part of strategies for improving problems of stroke patients especially sensory-motor problems is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pilates
  • neurofeedback
  • balance
  • stroke patients
  • chronic