نویسنده = محمدحسین علیزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هزینه ی درمان آسیب های ورزشی فوتبال در ایران با استفاده از سیستم نظارت بر آسیب های ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-23

مجتبی ابراهیمی ورکیانی؛ محمدحسین علیزاده؛ لطفعلی پورکاظمی؛ فرهاد مرادی شهپر