تاثیر تمرین هوازی و کاندیشن مدیای سلول‌های سرتولی بر هیستوپاتولوژی و میزان تستوسترون در آسیب بیضه‌ی ناشی از مصرف کافِئین در موش‌های صحرایی نر بالغ.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار فیزیولوژی گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، علوم پزشکی تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22049/jahssp.2024.29208.1607

چکیده

هدف: با توجه به مصرف کافئین بصورت مکمل توسط ورزشکاران و اثرات مضر مصرف طولانی مدت‌ کافئین بر باروری مردان، هدف از مطالعه‌ حاضر تعیین تأثیر تمرین هوازی متوسط توام با کاندیشن مدیوم سلول‌های سرتولی درآسیب بیضه‌ ناشی از مصرف کافئین در موش‌های صحرایی نربالغ بود. روش شناسی: بدین منظور 30 سر رتبالغ نژاد ویستار با وزن20±250گرم، سن9 الی10هفته، به‌طور تصادفی در پنج گروه (شاهد سالم، آسیب‌دیده با کافئین،کافئین_ورزش،کافئین_کاندیشن مدیای وکافئین_کاندیشن ‌مدیای_ورزش) مورد آزمون واقع شدند. گروه‌های 2تا 5 به مدت4هفته، کافئین با دوز 200mg/kg بصورت خوراکی و گروه1به همان میزان آب مقطردریافت کردند. پس از 6هفته، کاندیشن مدیای سلول‌های سرتولی به‌درون مجاری وابران موش‌های گروه تیمار تزریق شد. پس از 8هفته از تزریق کاندیشن مدیای و تمرین هوازی متوسط (60دقیقه،1باردرروز و5روزدرهفته) ازتمام موش‌ها خون‌گیری شده وبیضه‌ها و اپیدیدیم جدا گردید. سپس نمونه‌های خونی درسرعت 3000دور/دقیقه، در دمای 40درجه سلسیوس به مدت 15دقیقه، سانتریفیوژ شدند و سرم محلول بالایی جهت سنجش هورمون‌ تستوسترون با روش رادیوایمینواسی مورد استفاده قرار گرفت. جهت مطالعه هیستوپاتولوژی نمونه‌های بیضه در فرمالین10درصد تثبیت گردیده، برش‌هایی به ضخامت 5 میکرون طبق روش تهیه مقاطع بافتی جهت رنگ آمیزی هماتوکسیلین_ائوزین تهیه شد. مقاطع بافتی تهیه شده ازنظر هیستوپاتولوژی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: درگروه تحت تأثیر کافئین، میزان هورمون تستوسترون بطور معنی‌داری نسبت به گروه شاهدکاهش نشان داد (05/0>p). دردو گروه کافئین_کاندیشن مدیای وگروه کافئین_انجام ‌ورزش، میزان هورمون تستوسترون بطور معنی‌داری افزایش نشان داد (05/0>p). درگروه کافئین_کاندیشن مدیای_انجام ورزش، میزان هورمون تستوسترون بطورمعنی‌داری افزایش بیشتری نسبت به دوگروه قبلی نشان دارد)05/0>p). درمشاهدات هیستوپاتولوژی، بافت بیضه درگروه آسیب‌دیده باکافئین دارای تغییرات شدید در سلول‌های زایا و ‌‌توقف اسپرماتوژنز،کاهش لایه‌های اپیتلیوم ژرمینال،ادم، پرخونی و خونریزی شدیدی درفضای بینابینی، بی‌نظمی ‌دراپیتلیوم پوشاننده، تغییرضخامت و ایجاد بی‌نظمی‌درلایه بازال و بی‌نظمی، چروکیدگی و از هم‌گسیختگی ساختار توبول‌ها، در بسیاری از مجاری اسپرم‌ساز بود. درگروه کافئین_کاندیشن مدیای_انجام ورزش بهبود قابل توجهی مشاهده شد و ساختار بافتی بیضه‌ها نسبتاً طبیعی و یا نزدیک به طبیعی بود. نتیجه‌گیری: مصرف کاندیشن مدیای سلول‌های سرتولیانجام هم‌زمان تمرین هوازی، باعث بهبود شاخص‌های هورمون تستوسترون و کاهش اثرات مخرب کافئین برهیستوپاتولوژی بیضه موش‌های صحرایی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of aerobic training and administration of sertoli cell media conditioning on histopathology and testosterone levels in testis following caffeine consumption in adult male rat.

نویسندگان [English]

 • Davoud Rahimi 1
 • Jabbar bashiri 2
 • Mir Alireza Nourazar 3
 • Roghayeh Poozesh jadidi 2
 • Dariush Mohajeri 4
1 Ph.D. student of School Physiology, Sports Physiology Department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor of Sports Physiology Department, Faculty of Educational and Psychology, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor of Physiology Department, Basic Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Professor of Pattobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz Medical Sciences, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Aim:      Considering use of caffeinea supplement by athletes and harmful effects of long-term caffeine consumption on male fertility, the aim of this study was determine effect of moderate aerobic exercise combined with Sertoli cell medium conditioning on testicular damage caused by caffeine consumption in adult male rats.Methods:For this purpose,30male Wistar rats weighing250±20grams, age9-10weeks, were celected in5 groups(healthy control,affected by caffeine,caffeine-exercise,caffeine-medium conditioning and caffeine-conditioning-medium-exercise).Groups2to5for4weeks, caffeine dose200mg/kg orally and group1receivedsame amount of distilled water.After 6weeks, conditioned medium Sertoli cells was injected into efferent ducts mice in treatment group.After 8weeks of media conditioning injection and moderate aerobic training(60minutes,1bar per day¸5days per week),blood was collected from all mice and testes¸ epididymis were isolated.Then the blood samples were centrifuged at speed of3000rpm,at temperature40degrees Celsius for15minutes,and highly soluble serum was used measure testosterone hormone by radioimmunoassay method.In study the histopathology of testis samples fixed in10% formalin,5micron thick sections were prepared according to method of preparing tissue sections for hematoxylin-eosin staining.prepared tissue sections were examined for histopathology.Findings: In group under influence of caffeine, level of testosterone decreased significantly compared to control group(p<0.05).In both caffeine-media conditioning group and caffeine-exercise group, level of testosterone increased significantly (p<0.05).In caffeine-media conditioning-exercise group, level of testosterone hormone shows significant increase compared to previous2groups(p<0.05).In histopathological observations, testicular tissue in caffeine-damaged group has severe changes in germ cells and stop spermatogenesis,reduction germinal epithelium layers,edema, severe hyperemia and bleeding in interstitial space,irregularity of overlying epithelium,changes in thickness and irregularity in basal layer and irregularity,wrinkling and disintegration of structure of tubules,in many ducts.It was sperm maker. significant improvement was observed in caffeine-media conditioning-exercise group and tissue structure of testicles was relatively normal or close to normal. Conclusion:Consuming conditioned media of Sertoli cells and performing aerobic exercise at same time improves testosterone hormone indices and reduces harmful effects of caffeine on testicular histopathology of rats.
  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic training
 • Caffeine
 • Media conditioning
 • Rat testis
 • Sertoli cells
 1. Ahmadi R & Elahe A. 2012. The effects of salvia officinalisextract on serum level of creatine kinase and alkalinephosphatase in male rats. Razi Journal of Medical Sciences. 19(96): pp. 20-25.
 2. Agarwal, A., Ikemotom I. and Loughlin, K.R. (1994). Relationship of sperm parameters with levels of reactive oxygen species in semen specimens. J Urol, 152: 107-110.
 1. Azizollahi, G., Azizollahi, S., Babaei, H., Kianinejad, M., Baneshi, M. andNematollahimahani, S. (2013). Effects of supplement therapy on sperm parameters,protamine content and acrosomal integrity of varicocelectomized subjects. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 30(4): 593-599.
 2. Dadashzadeh, Amir, Pozesh Jadidi, Ruqiyeh. The effect of aerobic exercise on the amount of paw edema and serum levels of IL-6, TNF-α and CC16 in male rats exposed to arsenic. Applied health studies in exercise physiology, 2022; 9(1): 136-150. doi: 10.22049/jahssp.2022.27769.1460

 3. Belali Kharaji, M., Yadegari, M., Anvari, M., Abbasi Sarcheshmeh, A. and Dortaj, H. (2019). Stereological Study on the Effects of Maternal Caffeine Consumption on Histomorphometric Changes of Testis and Prostate in Rat Offspring. Modern Medical  Laboratory Journal, 3(1): 20-33.
 4. Bidgoli, S.A., Karimi, M., Asami, Z., Baher, H., Djamali Zavarhei, M., 2011. Association between testicular Aryl hydrocarbon Receptor levels and idiopathic male infertility: A case-control study in Iran. Sci. the science of the Total Environment.15:409(18):3267-73
 5. Carreau, S. (2007). Leydig cell aromatase: from gene to physiology. In: Payne AH, Hardy MP, editors. The Leydig cell in health and disease. Totowa, NJ: Humana Press,pp:189-95.
 1. - Cosentino MJ, Nishida M, Rabinowitz R, Cockett AT. Histological changes occurring in the contralateral testes of prepubertal rats subjected to various durations of unilateral spermatic cord torsion. The Journal of urology. 1985;133(5):906-911.
 2. Dias, T.R., Alves, M.G., Bernardino, R.L., Martins, A.D., Moreira, A.C., Silva, J., (2015). Dose-dependent effects of caffeine in human Sertoli cells metabolism and oxidative profile: relevance for male fertility.Toxicology, 328: 12-20.
 1. Ekaluo, U.B., Udokpoh, A.E., Udofia, U.U. and Ajang, R.O. (2005). Comparative toxicity of five commonly used analgesics on sperm count and sperm head abnormalities. Global Journal of Pure and Applied Sciences, 11: 81-84.
 2. Eteng, M.U., Eyong, E.U., Akpanyung, E.O., Agiang, M.A., Aremu, C.Y., 1997. Recent advances in caffeine and theobromine toxicities: a review. Plant Foods Hum. Nutr. 51, 231–43.
 3. Esegbue, P. R. C., Aigbiremolen, A. A., Akindele, R. A., Ehiwe, O. D., Odigie, O. M., Naiho, A. O., Igweh, J. C., 2017. Coffee and Caffeine Consumption in Reproductive Functions of Adult Wistar Rats. International Journal of Biochemistry Research & Review, 20(2):1-11.
 4. Fujisawa, M., Dobashi, M. and Yamasaki, T. (2001). Significance of seruminhibin B concentration for evaluating improvement in spermatogenesis after varicocelectomy. Human Reproduction, 16(9); 1945-1949
 5. Grandys, M., Majerczak, J., Duda, K., Zapart-Bukowska, J., Kulpa, J., Zoladz, J. A., 2009. Endurance training of moderate intensity increases testosterone concentration in young, healthy men.International Journal of Sports Medicine, 30(7):489-95.
 6. Hayden, RP. and Tanrikut, C. (2016). Testosterone and varicocele.the Urologic Clinics of North America, 43(2); 223-232.
 7. Huang, Z.L., Qu, W.M., Eguchi, N., Chen, J.N., Schwarzschild, M.A., Fredholm, B.B., et al. (2005). Adenosine A2A, but not A1, receptors mediate the arousal effect of caffeine. Nature Neuroscience, 8: 858-859.
 8. Luo, D.Y., Yang, G., Liu, J.J., Yang, Y.R. and Dong, Q. (2011). Effects of varicocele on testosterone, apoptosis and expression of StAR mRNA in rat Leydig cells. Asian Journal of Andrology, 13(2): 287-291.
 9. Mombeyni, A., Bahmanzade, M., Sarami, A., Changizi-Ashtiyani, S. and Parastesh, M. (2018). The Effect of Increasing Resistance Training on Testicular Oxidative Stress and Quality of Spermatogenesis in Male Rats. Journal of Arak University Medical Sciense, 21(4): 86-97. [In Persian]
 10. Monfared, M. H., Minaee, B., Rastegar, T., Khrazinejad, E,. Barbarestani, M., 2016. Sertoli cell condition medium can induce germ like cells from bone marrow derived mesenchymal stem cells. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 19(11): 1186-1192.
 11. Mora-Esteves, C. and Shin, D., (2013). Nutrient Supplementation: Improving Male Fertility Fourfold. Seminars in Reproductive Medicine. 31: 293–300.
 12. Oluwole, O.F., Salami, S.A., Ogunwole, E., Raji, Y., 2016. Implication of caffeine consumption and recovery on the reproductive functions of adult male Wistar rats. Journal of Basic and Clinical  Physiology and Pharmacology. 27, 483–491.
 13. Park, M., Choi, Y., Choi, H., Yim, J.Y. and Roh, R. (2015). High doses of caffeine during the peripubertal period in the rat impair the growth and function of the testis. International Journal of Endocrinology, Article ID 368475, 9 pages.
 14. Pellatt, L., Rice, S. and Mason, H.D. (2010). Anti-Müllerian hormone and polycystic ovary syndrome: a mountain too high? Reproduction, 139(5): 825-33.
 1. Priskorn, L., Jensen, T.K., Bang, A.K., Nordkap, L., Joensen, U.N., Lassen, T.H., Olesen, I.A., Swan, S.H., Skakkebaek, N.E., Jørgensen, N., 2016. Is Sedentary Lifestyle Associated with Testicular Function? A Cross-Sectional Study of 1,210 Men. Am. J. Epidemiol.
 2. r,Kordi.M, Gayini.A.A, 2009. The effect of caffeine ingestion on anaerobic power; Fatigue index and blood lactate levels in boy athlete students (in persian). JSBS 1, 123–136.
 1. Ramlau-Hansen, C., Thulstrup, A.M., Bonde, J.P., Olsen, J. and Bech, B. (2008). Semen quality according to prenatal coffee and present caffeine exposure: two decades of follow-up of a pregnancy cohort. Human Reproduction, 23(12): 2799-805.
 2. Rato, L., Alves, M.G., Socorro, S., Duarte, A.I., Cavaco, J.E. and Oliveira, P.F. (2012). Metabolic regulation is important for spermatogenesis. Nature Reviews.Urology, 9: 330-338.
 3. Ricci, E., Viganò, P., Cipriani, S., Somigliana, E., Chiaffarino, F., Bulfoni, A and Parazzini, F., (2017). Coffee and caffeine intake and male infertility: a systematic review. Nutrition Journal. 16: 37.
 4. Salem, M., Mirzapour, T., Bayrami, A., Sagha, M. and Asadi, A. (2017). The Effects of Sertoli Cells Condition Media and Retinoic Acid on the Number of Colonies of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells. Journal of Ardabil University of Medical Sciences., 17(1): 7-21. [In Persian].
 5. Shamekh, R., Saporta, S., Cameron, D.F., Willing, A.E., Sanberg, C.D., Johe, K., Sanberg, P.R., 2008. Effects of sertoli cell-conditioned medium on ventral midbrain neural stem cells: A preliminary report. Neurotox. Res. 13, 241–246.
 1. Streese, L., Deiseroth, A., Schäfer, J., Schmidt-Trucksäss, A., Hanssen, H., 2018. Exercise, arterial crosstalk-modulation, and inflammation in an aging population: The ExAMIN AGE study. Front. Physiol.
 2. Svartberg, J., Midtby, M., Bonaa, K., Sundsfjord, J., Joakimsen, R., Jorde, R., 2003. The associations of age, lifestyle factors and chronic disease with testosterone in men: the Tromso Study. Eur. J. Endocrinol. 149, 145–1 midbrain neural stem cells: A preliminary report. Neurotoxicity Research. 13, 241–246.
 3. Vaamonde, D., Da Silva-Grigoletto, M.E., García-Manso, J.M., Barrera, N. and Vaamonde-Lemos, R., (2012). Physically active men show better semen parameters and hormone values than sedentary men. European Journal of Applied Physiology. 112(9): 3267–3273.
 4. Weinberger, M.A., Friedman, L., Farber, T.M., Moreland, F.M., Peters, E.L., Gilmore, C.E., et al. (1978). Testicular atrophy and impaired spermatogenesisin rats fed high levels of the methylxanthines caffeine, theobromine, or theophylline. Journal of Environmental Pathology and Toxicology, 2: 687-706.
 5. Zargham،A،.Khameneh, A.J., 2014. The effect of different doses of caffeine and a single bout of resistant-exhaustive exercise on muscle damage indices in male volleyball players. KAUMS J.
 6. Zini, A., Albert, O., Robaire, B., 2014. Assessing sperm chromatin and DNA damage: clinical importance and development of standards. Andrology 2, 322–325.
 7. Zohrabi, L., Farzanegi, P., Azarbayjani, M. A., 2020. The Effect of 8-Weeks of Low-Intensity Swimming Training on Promyelocytic Leukemia Zinc Finger Protein and Spermatid Transition Nuclear Protein Gene Expression in Azoospermic Rats Model.Gonabad university of Medical Sciences, 26(4):332-347