مقایسه تاثیر تمرین مقاومتی در برابر تمرین هوازی بر عملکرد اندوتلیال در بزرگسالان: مروری نظام مند و فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله مروری Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند

10.22049/jahssp.2023.28623.1554

چکیده

هدف: تمرینات ورزشی منجر به بهبود عملکرد اندوتلیال می­شود، با این حال تاثیر تمرین مقاومتی در برابر هوازی بر عملکرد اندوتلیال ناشناخته است. از این رو، هدف فراتحلیل حاضر بررسی تاثیر تمرین مقاومتی در برابر تمرین هوازی بر عملکرد اندوتلیال در افراد بزرگسال بود. روش شناسی: جستجو در پایگاه­های اطلاعات الکترونیکی PubMed، Scopus،Web of science  و Google scholar تا تاریخ 23 دی 1401  (13 ژانویه  2023) برای مطالعات تمرین مقاومتی در برابر تمرین هوازی بر روی شاخص اتساع عروقی حاصل از جریان خون (FMD) صورت گرفت. کلمات کلیدی استفاده شده شامل کلید واژه­های "تمرین مقاومتی"، "تمرین هوازی" و "عملکرد اندوتلیال" بودند. تفاوت میانگین وزنی (WMD) و فاصله اطمینان 95% با استفاده از نرم افزار CMA2 به منظور تعیین اندازه اثر محاسبه شد. یافته­ها: در مجموع 12 مطالعه با 473 آزمودنی با دامنه سنی و شاخص توده بدنی به ترتیب از 21 تا 71 سال و 24 تا 32 کیلوگرم بر مترمربع وارد پژوهش حاضر شدند. نتایج فراتحلیل حاضر نشان داد هر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی منجر به بهبود افزایش FMD می­شوند و تفاوت معنی­داری بین دو نوع تمرین وجود ندارد [549/0p= ،(17/1- الی 43/0CI:) 37/0-]. با این وجود، ناهمگونی بالا و معنی داری وجود داشت (001/0, p=65/61I2=). نتیجه­گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هر دو پروتکل تمرین مقاومتی و هوازی منجر به بهبود عملکرد اندوتلیال در بزرگسالان می­شود که ممکن است منجر به بهبود عملکرد قلبی-عروقی و به دنبال آن کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی-عروقی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison the effect of resistance training versus aerobic training on endothelial function in adults: a systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Mousa Khalafi 1
 • Pejman Taghibeikzadehbadr 2
 • Eisa Naebi Alamdari 3
1 University of TehranDepartment of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
2 University of Tehran
3 MSc in Sports Physiology, Islamic Azad University, Marand Branch, Marand, Iran
چکیده [English]

Aim:    Exercise training leads to the improvement of endothelial function; however, the effect of resistance training versus aerobic exercise on endothelial function is unknown. Therefore, the purpose of this meta-analysis was to investigate the effect of resistance training versus aerobic training on endothelial function in adults.
Method: A search was performed in the electronic databases of PubMed, Scopus, Web of Science and Google Scholar until January 13, 2023 for studies of resistance training versus aerobic training on the FMD (flow-mediated dilation) index. The keywords used included "resistance training", "aerobic training" and "endothelial function". Weighted mean difference (WMD) and 95% confidence interval were calculated using CMA2 software in order to determine the effect size.
Results:  A total of 12 studies with 473 participants were included to meta-analysis with age and BMI range 21 to 71 years and 24 to 32 kg/m2, respectively. The results of the present meta-analysis showed that both types of resistance and aerobic training lead to an improvement in FMD and there was no significant difference between the two types of training [-0.37 (CI: -1.17 to 0.43), p=0.549]. However, there was a high and significant heterogeneity (I2=61.65, p=0.001).
Conclusion: The results of the present study showed that both resistance and aerobic training protocols lead to improvement of endothelial function in adults, which may lead to improvement of cardiovascular function and, subsequently, reduction of cardiovascular diseases induced mortality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • resistance training
 • aerobic training
 • endothelial function
 • FMD
 • cardiovascular disease
 1. Perticone F, Ceravolo R, Pujia A, Ventura G, Iacopino S, Scozzafava A, et al. Prognostic significance of endothelial dysfunction in hypertensive patients. Circulation. 2001;104(2):191-6.
 2. Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis: a perspective for the 1990s. Nature. 1993;362(6423):801-9.
 3. Kwon HR, Min KW, Ahn HJ, Seok HG, Lee JH, Park GS, et al. Effects of aerobic exercise vs. resistance training on endothelial function in women with type 2 diabetes mellitus. Diabetes & metabolism journal. 2011;35(4):364-73.
 4. Holder SM, Bruno RM, Shkredova DA, Dawson EA, Jones H, Hopkins ND, et al. Reference intervals for brachial artery flow-mediated dilation and the relation with cardiovascular risk factors. Hypertension. 2021;77(5):1469-80.
 5. Heiss C, Rodriguez-Mateos A, Bapir M, Skene SS, Sies H, Kelm M. Flow-mediated dilation reference values for evaluation of endothelial function and cardiovascular health. Cardiovascular research. 2023;119(1):283-93.
 6. Khalafi M, Symonds ME. The impact of high‐intensity interval training on inflammatory markers in metabolic disorders: A meta‐analysis. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2020;30(11):2020-36.
 7. Khalafi M, Malandish A, Rosenkranz SK. The impact of exercise training on inflammatory markers in postmenopausal women: A systemic review and meta-analysis. Experimental Gerontology. 2021;150:111398.
 8. Khalafi M, Symonds ME, Akbari A. The impact of exercise training versus caloric restriction on inflammation markers: a systemic review and meta- Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2022;62(15):4226-41.
 9. Khalafi M, Malandish A, Rosenkranz SK, Ravasi AA. Effect of resistance training with and without caloric restriction on visceral fat: A systemic review and meta‐analysis. Obesity Reviews. 2021;22(9):e13275.
 10. Khalafi M, Ravasi AA, Malandish A, Rosenkranz SK. The impact of high-intensity interval training on postprandial glucose and insulin: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Research and Clinical Practice. 2022:109815.
 11. Khalafi M, Sakhaei MH, Kazeminasab F, Symonds ME, Rosenkranz SK. The impact of high-intensity interval training on vascular function in adults: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2022:1.
 12. Eijsvogels TM, Molossi S, Lee D-c, Emery MS, Thompson PD. Exercise at the extremes: the amount of exercise to reduce cardiovascular events. Journal of the American College of Cardiology. 2016;67(3):316-29.
 13. Eijsvogels TM, Thompson PD. Exercise is medicine: at any dose? Jama. 2015;314(18):1915-6.
 14. Smart N, Marwick TH. Exercise training for patients with heart failure: a systematic review of factors that improve mortality and morbidity. The American journal of medicine. 2004;116(10):693-706.
 15. Bloor CM. Angiogenesis during exercise and training. Angiogenesis. 2005;8(3):263-71.
 16. Franzoni F, Ghiadoni L, Galetta F, Plantinga Y, Lubrano V, Huang Y, et al. Physical activity, plasma antioxidant capacity, and endothelium-dependent vasodilation in young and older men. American journal of hypertension. 2005;18(4):510-6.
 17. DeVallance E, Fournier S, Lemaster K, Moore C, Asano S, Bonner D, et al. The effects of resistance exercise training on arterial stiffness in metabolic syndrome. European journal of applied physiology. 2016;116(5):899-910.
 18. Fernandez-del-Valle M, Gonzales JU, Kloiber S, Mitra S, Klingensmith J, Larumbe-Zabala E. Effects of resistance training on MRI-derived epicardial fat volume and arterial stiffness in women with obesity: a randomized pilot study. European journal of applied physiology. 2018;118(6):1231-40.
 19. Rakobowchuk M, McGowan C, De Groot P, Bruinsma D, Hartman J, Phillips S, et al. Effect of whole body resistance training on arterial compliance in young men. Experimental physiology. 2005;90(4):645-51.
 20. Casey DP, Pierce GL, Howe KS, Mering MC, Braith RW. Effect of resistance training on arterial wave reflection and brachial artery reactivity in normotensive postmenopausal women. European journal of applied physiology. 2007;100(4):403-8.
 21. Casey DP, Beck DT, Braith RW. Progressive resistance training without volume increases does not alter arterial stiffness and aortic wave reflection. Experimental biology and medicine. 2007;232(9):1228-35.
 22. Miyachi M, Kawano H, Sugawara J, Takahashi K, Hayashi K, Yamazaki K, et al. Unfavorable effects of resistance training on central arterial compliance: a randomized intervention study. Circulation. 2004;110(18):2858-63.
 23. Collier S, Kanaley J, Carhart R, Frechette V, Tobin M, Hall A, et Effect of 4 weeks of aerobic or resistance exercise training on arterial stiffness, blood flow and blood pressure in pre-and stage-1 hypertensives. Journal of human hypertension. 2008;22(10):678-86.
 24. Pedralli ML, Eibel B, Waclawovsky G, Schaun MI, Nisa-Castro-Neto W, Umpierre D, et al. Effects of exercise training on endothelial function in individuals with hypertension: a systematic review with meta-analysis. Journal of the American Society of Hypertension. 2018;12(12):e65-e75.
 25. Pedralli ML, Marschner RA, Kollet DP, Neto SG, Eibel B, Tanaka H, et al. Different exercise training modalities produce similar endothelial function improvements in individuals with prehypertension or hypertension: A randomized clinical trial. Scientific reports. 2020;10(1):1-9.
 26. Ashor AW, Lara J, Siervo M, Celis-Morales C, Oggioni C, Jakovljevic DG, et al. Exercise modalities and endothelial function: a systematic review and dose–response meta-analysis of randomized controlled trials. Sports medicine. 2015;45(2):279-96.
 27. Silva JKT, Menêses AL, Parmenter BJ, Ritti-Dias RM, Farah BQ. Effects of resistance training on endothelial function: a systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis. 2021;333:91-9.
 28. Tao X, Chen Y, Zhen K, Ren S, Lv Y, Yu L. Effect of continuous aerobic exercise on endothelial function: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Frontiers in Physiology. 2023;14:210.
 29. Ismail I, Keating S, Baker M, Johnson N. A systematic review and meta‐analysis of the effect of aerobic vs. resistance exercise training on visceral fat. Obesity reviews. 2012;13(1):68-91.
 30. Higgins JP, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, et al. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions: John Wiley & Sons; 2019.
 31. Egger M, Smith GD, Schneider M, Minder C. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. Bmj. 1997;315(7109):629-34.
 32. Almenning I, Rieber-Mohn A, Lundgren KM, Shetelig Løvvik T, Garnaes KK, Moholdt T. Effects of high intensity interval training and strength training on metabolic, cardiovascular and hormonal outcomes in women with polycystic ovary syndrome: a pilot study. Plos one. 2015;10(9):e0138793.
 33. Beck DT, Casey DP, Martin JS, Emerson BD, Braith RW. Exercise training improves endothelial function in young prehypertensives. Experimental biology and medicine. 2013;238(4):433-41.
 34. Boeno FP, Ramis TR, Munhoz SV, Farinha JB, Moritz CE, Leal-Menezes R, et al. Effect of aerobic and resistance exercise training on inflammation, endothelial function and ambulatory blood pressure in middle-aged hypertensive patients. Journal of Hypertension. 2020;38(12):2501-9.
 35. Boidin M, Erskine RM, Thijssen DH, Dawson EA. Exercise modality, but not exercise training, alters the acute effect of exercise on endothelial function in healthy men. Journal of Applied Physiology. 2021;130(6):1716-23.
 36. Lekavich CL, Allen JD, Bensimhon DR, Bateman LA, Slentz CA, Samsa GP, et al. Aerobic versus resistance training effects on ventricular-arterial coupling and vascular function in the STRRIDE-AT/RT trial. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2021;8:638929.
 37. McDermott MM, Ades P, Guralnik JM, Dyer A, Ferrucci L, Liu K, et al. Treadmill exercise and resistance training in patients with peripheral arterial disease with and without intermittent claudication: a randomized controlled trial. Jama. 2009;301(2):165-74.
 38. O'Brien MW, Johns JA, Robinson SA, Bungay A, Mekary S, Kimmerly DS. Impact of High-Intensity Interval Training, Moderate-Intensity Continuous Training, and Resistance Training on Endothelial Function in Older Adults. Medicine and science in sports and exercise. 2020;52(5):1057-67.
 39. Spence AL, Carter HH, Naylor LH, Green DJ. A prospective randomized longitudinal study involving 6 months of endurance or resistance exercise. Conduit artery adaptation in humans. The Journal of physiology. 2013;591(5):1265-75.
 40. Stensvold D, Tjønna AE, Skaug E-A, Aspenes S, Stølen T, Wisløff U, et al. Strength training versus aerobic interval training to modify risk factors of metabolic syndrome. Journal of applied physiology. 2010;108(4):804-10.
 41. Vona M, Codeluppi G, Iannino T, Ferrari E, Bogousslavsky J, Von Segesser L. Effects of different types of exercise training followed by detraining on endothelium-dependent dilation in patients with recent myocardial infarction. Circulation. 2009;119(12):1601-8.
 42. Fathi R, Haluska B, Isbel N, Short L, Marwick TH. The relative importance of vascular structure and function in predicting cardiovascular events. Journal of the American College of Cardiology. 2004;43(4):616-23.
 43. Xu Y, Arora RC, Hiebert BM, Lerner B, Szwajcer A, McDonald K, et al. Non-invasive endothelial function testing and the risk of adverse outcomes: a systematic review and meta-analysis. European Heart Journal–Cardiovascular Imaging. 2014;15(7):736-46.
 44. van Sloten TT, Henry RM, Dekker JM, Nijpels G, Unger T, Schram MT, et al. Endothelial dysfunction plays a key role in increasing cardiovascular risk in type 2 diabetes: the Hoorn study. Hypertension. 2014;64(6):1299-305.
 45. Dawson EA, Sheikhsaraf B, Boidin M, Erskine RM, Thijssen DH. Intra‐individual differences in the effect of endurance versus resistance training on vascular function: A cross‐over study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2021;31(8):1683-92.
 46. Brislane Á, Sculthorpe NF, Davenport MH, Beaumont A. Exercise training and vascular function in postmenopausal individuals: a systematic review and meta-analysis. Menopause. 2022;29(8):982-92.
 47. Newcomer SC, Thijssen DH, Green DJ. Effects of exercise on endothelium and endothelium/smooth muscle cross talk: role of exercise-induced hemodynamics. Journal of applied physiology. 2011;111(1):311-20.
 48. Belardinelli R, Lacalaprice F, Faccenda E, Purcaro A, Perna G. Effects of short-term moderate exercise training on sexual function in male patients with chronic stable heart failure. International journal of cardiology. 2005;101(1):83-90.
 49. Gielen S, Schuler G, Adams V. Cardiovascular effects of exercise training: molecular mechanisms. Circulation. 2010;122(12):1221-38.
 50. Ribeiro F, Ribeiro IP, Alves AJ, do Céu Monteiro M, Oliveira NL, Oliveira J, et al. Effects of exercise training on endothelial progenitor cells in cardiovascular disease: a systematic review. American journal of physical medicine & rehabilitation. 2013;92(11):1020-30.
 51. Collier SR, Diggle MD, Heffernan KS, Kelly EE, Tobin MM, Fernhall B. Changes in arterial distensibility and flow-mediated dilation after acute resistance vs. aerobic exercise. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2010;24(10):2846-52.