ارتباط فعالیت بدنی و الگوی مصرف موادغذایی منتخب با شاخص‌های مورفولوژیک و عملکردی قلب افراد مبتلا به چاقی مرضی بعد از جراحی باریاتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی، موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران

3 استاد تمام مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

4 استادیار گروه جراحی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات لاپاراسکوپی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

5 استاد تمام گروه جراحی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات لاپاراسکوپی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

6 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم‌ تربیتی و روانشناسی، بخش علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22049/jahssp.2023.28146.1525

چکیده

هدف: از علل اصلی مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی-عروقی چاقی می­باشد. امروزه جراحی باریاتریک برای درمان چاقی بسیار متداول است. از این­رو مطالعه حاضر به بررسی ارتباط فعالیت­بدنی و الگوی مصرف مواد غذایی منتخب بر شاخص­های مورفولوژیک و عملکردی قلب در زنان مبتلا به چاقی مرضی بعد از جراحی باریاتریک پرداخته است. روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بود؛ به طوری که نمونه مورد مطالعه، 10 زن مبتلا به چاقی مرضی بودند؛ که در سال 1400 قصد جراحی باریاتریک در بیمارستان­ حافظ و بیمارستان مادروکودک شیراز داشتند. این افراد به­صورت در دسترس و هدفمند وارد مطالعه شدند. بیماران با میانگین±انحراف معیار سن (46/14±58/34 سال)، قد (876/9±42/165 سانتی­متر)، وزن (پیش­آزمون: 31/22±58/112 کیلوگرم و پس­آزمون: 26/17±08/78 کیلوگرم) و شاخص توده بدنی (پیش­آزمون: 59/5±9/40 و پس­آزمون: 44/5±47/28 کیلوگرم بر مترمربع) انتخاب شدند. قبل و 12 هفته بعد از جراحی باریاتریک، برخی از شاخص­های مورفولوژیک و عملکردی قلب در این افراد به­وسیله اکوکاردیوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. برنامه فعالیت­بدنی براساس قوانین کالج پزشکی ورزشی آمریکا  (ACSM) و برنامه غذایی بر اساس درسنامه انجمن جراحی باریاتریک(ASMBS)  برای مدت 12 هفته توسط جراح در اختیار بیماران قرار گرفت. برای تعیین تفاوت میان دو زمان پیش­آزمون-پس­آزمون از آزمون تی­زوجی و برای تعیین میزان همبستگی از آزمون همبستگی پیرسون و در بخش آمار ناپارامتریکاز آزمون ویلکاکسون و از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. برای ارزیابی طبیعی بودن داده­ها از آزمون شاپیروویلک استفاده گردید و پس از بررسی نتایج آزمون مذکور، توزیع داده­ها طبیعی نبودند. سطح معناداری 05/0p< در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میان فعالیت­بدنی و الگوی مصرف مواد غذایی منتخب با متغیرهای ضخامت دیواره بین دو بطن (05/0p< ،825/0r=)، ضخامت دیواره خلفی قلب (05/0p< ،704/0r=)، ابعاد دهلیز چپ قلب (05/0p< ،707/0r=) و قطر دهانه آئورت قلب (05/0p< ،71/0r=) همبستگی معنادار منفی با سطح فعالیت بدنی به همراه رژیم غذایی دیده شد. هم­چنین در ضخامت دیواره بین دو بطن، ضخامت دیواره خلفی قلب و اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ کاهش معنادار در پس­آزمون نسبت به پیش­آزمون وجود داشت و در بقیه متغیرهای تحقیق تفاوت معنادار بین این زمان­ها مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: جراحی باریاتریک با اصلاح رژیم غذایی و فعالیت ورزشی منتخب می­تواند بر برخی از متغیرهای مورفولوژیک و عملکردی قلب تأثیر مثبت داشته و افراد را از خطرات قلبی-عروقی ناشی از چاقی مصون نگه ‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between physical activity and food consumption pattern with cardiac morphological and functional indexes on people with morbid obesity after bariatric surgery

نویسندگان [English]

 • Maryam Mehrjoo 1
 • Homa Sheikhani 2
 • Mohammad Ali Babaee Bigi 3
 • Babak Hosseini 4
 • Masoud Amini 5
 • Alireza Jowhari 6
1 Ms student of sports nutrionion,Zand Higher Education Institute, shiraz, Iran.
2 Assistant professor of sport physiology, Department of sport Science, Zand Higher Education Institute, shiraz, Iran.
3 cardiovascular research center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
4 Department of Surgery, School of Medicine, Laparoscopy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
5 Department of Surgery, School of Medicine, Laparoscopy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
6 PhD Student in Exercise Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Department of Sports Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

One of the main causes of death from cardiovascular diseases is obesity. Bariatric surgery is very common for the treatment of obesity. Therefore, the present study investigated the relationship between physical activity and selected food consumption patterns on the morphological and functional indicators of the heart in morbidly obese females after bariatric surgery. Methods:  The present study was semi-experimental; So that the studied sample was 10 women with morbid obesity; who in 2021 intended to undergo bariatric surgery at Hafez Hospital and Shiraz Mother and Child Hospital. These people were included in the study in an accessible and purposeful way. Patients with mean ± standard deviation of age (34.58 ± 14.46 years), height (165.42 ± 9.876 cm), weight (pre-test: 112.58 ± 22.31 kg and post-test : 78.08±17.26 kg) and body mass index (pre-test: 40.9±5.59 and post-test: 28.47±5.44 kg/m2) were selected. Before and 12 weeks after bariatric surgery, some morphological and functional indicators of the heart were examined by echocardiography. The physical activity program based on the rules of the American College of Sports Medicine (ACSM) and the diet plan based on the textbook of the Bariatric Surgery Society (ASMBS) for a period of 12 weeks were provided to the patients by the surgeon. Considering the normality of the data through the Shapiro-Wilk test, to determine the difference between the two pre-test-post-test times, using the t-paired test and to determine the degree of correlation using the Pearson correlation test, and in the section of non-parametric statistics (qualitative data) using Wilcoxon test and Spearman's correlation test were used. The Shapiro-Wilk test was used to evaluate the normality of the data, and after examining the results of the said test, the distribution of the data was not normal. A significance level of p<0.05 was considered. Results:  Between physical activity and selected food consumption pattern with the variables of interventricular wall thickness (r=0.825, p<0.05), posterior heart wall thickness (r=0.704, p<0.05), dimensions of the left atrium of the heart ( A significant negative correlation was seen with the level of physical activity along with diet.  Also, there was a significant decrease in the thickness of the wall between the two ventricles, the thickness of the posterior wall of the heart, and the diastolic dysfunction of the left ventricle in the post-test compared to the pre-test, and no significant difference was observed in the rest of the research variables between these times. Conclusion:  Bariatric surgery with modification of diet and moderate-intensity physical activity based on ACSM can have a positive effect on some morphological and functional variables of the heart  and protect people from cardiovascular risks caused by obesity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physical activity
 • Cardiac morphological Indexes
 • Cardiac functional Indexes
 • Morbid obesity
 • Bariatric surgery
 1. Dixon J, Murphy D, Segel J, Finkelstein E. Impact of laparoscopic adjustable gastric banding on type 2 diabetes. obesity reviews. 2012;13(1):57-67.
 2. Ammar W, Basset HA, Al Faramawy A, Hegazy T, Sharaf Y. Bariatric surgery and cardiovascular outcome. The Egyptian Heart Journal. 2020;72(1):1-10.
 3. Persson CE, Björck L, Lagergren J, Lappas G, Giang KW, Rosengren A. Risk of heart failure in obese patients with and without bariatric surgery in Sweden—a registry-based study. Journal of Cardiac Failure. 2017;23(7):530-7.
 4. Alpert MA, Omran J, Mehra A, Ardhanari S. Impact of obesity and weight loss on cardiac performance and morphology in adults. Progress in cardiovascular diseases. 2014;56(4):391-400.
 5. Caceres M, Czer L, Esmailian F, Ramzy D, Moriguchi J, editors. Bariatric surgery in severe obesity and end-stage heart failure with mechanical circulatory support as a bridge to successful heart transplantation: a case report. Transplantation proceedings; 2013: Elsevier.
 6. DeMaria EJ. Bariatric surgery for morbid obesity. New England Journal of Medicine. 2007;356(21):2176-83.
 7. Ren J, Wu NN, Wang S, Sowers JR, Zhang Y. Obesity cardiomyopathy: evidence, mechanisms, and therapeutic implications. Physiological reviews. 2021;101(4):1745-807.
 8. Mohamed HH, Abd El-Ghany SM, Khairy SA, Ahmed EA, Al Emam AM. Study of Cardiovascular Changes in Adolescents with Simple Obesity. Open Access Library Journal. 2021;8(5):1-10.
 9. Serés L, López-Ayerbe J, Coll R, Rodríguez O, Manresa JM, Marrugat J, et al. Cardiopulmonary function and exercise capacity in patients with morbid obesity. Revista española de cardiología. 2003;56(6):594-600.
 10. Eckel RH. Nonsurgical management of obesity in adults. New England Journal of Medicine. 2008;358(18):1941-50.
 11. Eilat-Adar S, Sinai T, Yosefy C, Henkin Y. Nutritional recommendations for cardiovascular disease prevention. Nutrients. 2013;5(9):3646-83.
 12. Coen PM, Goodpaster BH. A role for exercise after bariatric surgery? Diabetes, Obesity and Metabolism. 2016;18(1):16-23.
 13. Agodi A, Maugeri A, Kunzova S, Sochor O, Bauerova H, Kiacova N, et al. Association of dietary patterns with metabolic syndrome: results from the Kardiovize Brno 2030 study. Nutrients. 2018;10(7):898.
 14. Babazadeh, Behzad, Zaranshan, Azam. The effect of exercises, morning exercise in the fasting state and carbohydrate consumption on the serum levels of cortisol, testosterone and some cardiovascular disease risk factors. Applied health studies in exercise physiology, 2021; 8(2): 10-17. doi: 10.22049/jahssp.2021.27355.1378

 15. Nikozadeh, Alireza, Pozesh Jadidi, Ruqieh, Noorazar, Mir Alireza, Asgharpour Arshad, Masoud, Bashiri, Jabbar. The interactive effect of aerobic exercise and curcumin supplementation on mitochondrial NRF-1 and NRF-2 gene expression in cardiomyocytes of male rats model of myocardial infarction. Applied health studies in exercise physiology, 2021; 8(2): 44-50. doi: 10.22049/jahssp.2021.27321.1370

 16. Stegen S, Derave W, Calders P, Van Laethem C, Pattyn P. Physical fitness in morbidly obese patients: effect of gastric bypass surgery and exercise training. Obesity surgery. 2011;21:61-70.
 17. Egberts K, Brown WA, Brennan L, O’Brien PE. Does exercise improve weight loss after bariatric surgery? A systematic review. Obesity surgery. 2012;22:335-41.
 18. Oliveira A, Lopes C, Rodríguez-Artalejo F. Adherence to the Southern European Atlantic Diet and occurrence of nonfatal acute myocardial infarction. The American journal of clinical nutrition. 2010;92(1):211-7.
 19. Suboc TB, Strath SJ, Dharmashankar K, Harmann L, Couillard A, Malik M, et al. The impact of moderate intensity physical activity on cardiac structure and performance in older sedentary adults. IJC Heart & Vessels. 2014;4:19-24.
 20. Fulghum K, Hill BG. Metabolic mechanisms of exercise-induced cardiac remodeling. Frontiers in cardiovascular medicine. 2018;5:127.
 21. Khiz Sh Q, Inanloo, Saffarian, Niloofar. The effect of six weeks of resistance training on morphological characteristics of the heart of sedentary women Journal of Sports Life Sciences. 2014;(6)169-80. [In Persian]
 22. Bo B, Zhou Y, Zheng Q, Wang G, Zhou K, Wei J. The molecular mechanisms associated with aerobic exercise-induced cardiac regeneration. Biomolecules. 2021;11(1):19.
 23. Afshar H, Abdi A, Barari A, Azarbayjani M. The Effect of Aerobic Training on Expression of Indices of Myocardial Hypertrophy and Atrophy in Rats. Armaghane danesh. 2021;26(1):45-58. [In Persian]
 24. Moreira JB, Wohlwend M, Wisløff U. Exercise and cardiac health: physiological and molecular insights. Nature Metabolism. 2020;2(9):829-39.
 25. Ammar W, Basset HA, Faramawy AA, Hegazy T, Sharaf Y. Bariatric surgery and cardiovascular outcome. The Egyptian Heart Journal. 2020;72(1):1-10.
 26. Farb MG, Gokce N. Visceral adiposopathy: a vascular perspective. Hormone molecular biology and clinical investigation. 2015;21(2):125-36.
 27. Van Gaal LF, Mertens IL, Christophe E. Mechanisms linking obesity with cardiovascular disease. Nature. 2006;444(7121):875-80.
 28. Mathieu P, Pibarot P, Larose E, Poirier P, Marette A, Després J-P. Visceral obesity and the heart. The international journal of biochemistry & cell biology. 2008;40(5):821-36.
 29. Chang Y-H, Yang H-Y, Shun S-C. Effect of exercise intervention dosage on reducing visceral adipose tissue: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. International Journal of Obesity. 2021;45(5):982-97.