برونداد علمی فیزیولوژی ورزشی ایران در حوزه تندرستی بر اساس پایگاه وب آو ساینس (2021-2002): مطالعه علم‌سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسنده

استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22049/jahssp.2022.27920.1486

چکیده

هدف: با تحلیل بروندادهای علمی نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی می‌توان مطالب مفیدی از وضعیت تولیدات علمی افراد و سازمان‌ها به دست آورد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل بیست سال (2021-2002) تولید علم حوزه فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران و ترسیم چگالی هم‌تالیفی بر اساس اطلاعات پایگاه وب‌آوساینس بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش علم‌سنجی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل مدارک نمایه شده (2021 -2002) پژوهشگران ایران در علوم ورزشی و "فیزیولوژی ورزشی و تندرستی" در پایگاه وب‌آو‌ساینس است. برای ترسیم نقشه‌های علمی، از نرم‌افزار VOSViewer و برای استخراج اطلاعات از نرم‌افزار HistCite کمک گرفته شد.
یافته‌ها: طی سال‌های 2002 تا 2021 میلادی، 1865 رکورد مربوط به فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران در پایگاه وب‌آو‌ساینس نمایه شده و روند انتشار صعودی بوده است. حدود 9 درصد مقالات فیزیولوژی ورزشی و تندرستی یک نویسنده‌ای و 91 درصد حاصل زحمات گروهی بوده است. کلمه Exercise با بسامد 667، پرتکرارترین کلمه در مقالات فیزیولوژی ورزشی و تندرستی است. بر اساس یافته‌ها، در بین دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به ترتیب دانشگاه‌های گیلان (146)، تهران (142)، تربیت مدرس (114)، اصفهان (110)، و خوارزمی (109) رتبه‌های اول تا پنجم تولید علم حوزه فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین یافته‌ها نشان داد محمدعلی آذربایجانی، مهدی کارگرفرد، حمید اراضی، مقصود پیری، و حمید رجبی به ترتیب با چگالی هم‌تالیفی 383، 201، 180، 150، و 143 جزو نفرات اول فهرست نویسندگان مهم و اثرگذار حوزه فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران هستند. در ضمن بر اساس اطلاعات بیست سال اخیرِ پایگاه وب‌آو‌ساینس، مهدی کارگرفرد با 679 استناد (47 مقاله) پراستنادترین نویسنده حوزه فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران است.
نتیجه‌گیری: فقط 8 درصد تولید علم حوزه فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران طی بازه 2002-2011 اتفاق افتاده و نشان می‌دهد که تولید علم این حوزه در ایران نوپا است. ایران رتبه بیست و پنجم تولید علم فیزیولوژی ورزشی و تندرستی را دارد و لازم است برنامه‌ریزی‌های بیشتری برای تقویت جایگاه جهانی آن صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's Exercise Physiology Research Output in the Domain of Health Based on the Web of Science (2002-2021): A Scientometric Study

نویسنده [English]

 • Rahim Shahbazi
Assistant Professor, Department of Knowledge & Information Science, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Aim: By analyzing the indexed scientific outputs in databases, it is possible to obtain valuable information about the state of the scientific productions of individuals and organizations. Therefore, the main aim of the current research was to analyze twenty years (2002-2021) of Iranian science production in the field of "exercise physiology in the domain of health" and to draw the density of co-authorship based on the WOS database. Methods:  The current research is descriptive-analytical and was carried out using the scientometric method. The statistical population of the research is the indexed documents (2002-2021) of Iranian researchers in "the field of exercise physiology in the domain of health" in the WOS database. VOSViewer software was used to draw scientific maps and Histcite software was used to extract information. Findings: During the years 2002-2021, 1865 records related to Iran's exercise physiology in the domain of health were indexed in the Web of Science database and the growth trend was upward. Approximately 9% of the papers in the field of "exercise physiology in the domain of health" were written by a single author and 91% was the result of group efforts. The word Exercise with frequency of 667 is the most frequent word in exercise physiology in the domain of health articles. According to the findings, among the universities affiliated to the ministry of science, research and technology, the universities of Gilan (146), Tehran (142), Tarbiat Modares (114), Isfahan (110), and Kharazmi (109) have the first to fifth. As well, the findings indicated that the Mohammad Ali Azarbayjani, Mehdi Kargarfard, Hamid Arazi, Maghsoud Peeri, & Hamid Rajabi are among the first people in the list of important and influential authors in the field of exercise physiology in the domain of health in Iran with the co-authorship density of 383, 201, 180, 150, and 143, respectively. Mehdi Kargarfard is the most cited author in the field of exercise physiology in the domain of health in Iran with 679 citations (47 articles). Conclusions: Only 8% of science production in the field of exercise physiology in the domain of health in Iran took place during the period of 2002-2011, and it shows that science production in this field is nascent. Iran has the 25th rank in the production of exercise physiology in the domain of health, and it is necessary to make more plans to strengthen Iran's global position.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientometrics
 • Co-Authorship
 • Physical Education
 • Exercise Physiology
 • Health

   

 

This is an open access article distributed under the following Creative Commons license: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 1. Godazgar H, Alizadeh Aghdam MB. Study of the factors affecting the production of science by faculty members of universities. Journal of Social Sciences. 2007; 3(2): 123-48.
 2. Nowrozi Chakli A. Familiarity with scientometrics. Tehran: Samt; 2017.
 3. Nowrozi Chakli A. Application of bibliometric methods and indicators in scientometric studies. University Textbooks; Research and Writing. 2009; 14(22): 49-72.
 4. Soheili F, Osareh F, Farajpahloo A. Social network analyses of information science researcher's co-authorship. Iranian Journal of Information Processing and Management. 2014; 29(1): 191-210.
 5. Soheili F, Mansoori A. The Analysis of the Iranian chemistry co-authorship network using centrality measure. Journal of Studies in Library and Information Science. 2014; 6(13): 89-106.
 6. Erfanmanesh M, Arshadi H. Co-authorship network of institutions in iranian knowledge and information science papers. Academic Librarianship and Information Research. 2015; 49(1): 79-99.
 7. Fahimifar S, Gholam Pour B, Gholam Pour S. Investigation of scientific productivity and co-authorship network of iranians' researchers on physical education and sport science in web of science during 2006-2016. Sport Management Studies. 2018; 10(49): 37-58.
 8. Yaminfirooz M, Riahi A. Scientific production of Iran in the Field of occupational and professional health and determined its level in the word during 2000-2016. Alborz University Medical Journal. 2018; 7(1): 66-76.
 9. Abbasi Niasar F, Ghaffari S. Evaluation of scientific outputs of Kashan University in Scopus citation database 2012-2016. Caspian Journal of Scientometrics. 2017; 4(1): 52-60.
 10. Mohammadi M, Yousefi A. Assessment of Iran scientific production in the field of Microbiology, on the basis of citation, self-citation and immediacy index. Caspian Journal of Scientometrics. 2014; 1(2): 14-21.
 11. Hassanzadeh M, Khodadoust R. Dimensions of Iranian international co-authorship network in the field of nanotechnology. Journal of Science and Technology Policy. 2012; 5(1): 31-44.
 12. Osareh F, Soheili F, Farajpahlo A, Moarefzadeh A. A survay on centrality measure in co-authorship networks in information science journals. Library and Information Science Research. 2012; 2(1): 21-37.
 13. Soheili S, Osareh F. A survey on density and size of co-authorship networks in information science journals. Iranian Journal of Information Processing and Management. 2014; 29(2): 351-72.
 14. Keramatfar A, Rafiee Khoshnood M. Evaluation of scientific outputs of Royan Institute. Caspian Journal of Scientometrics. 2016; 3(1): 36-44.
 15. Tahmasbi K. Study and map co-authorship network of researchers in Tuberculosis and Lung Disease Research Center of Tehran. Caspian Journal of Scientometrics. 2017; 4(1): 36-44.
 16. Makizadeh F, Hazeri A, Razmjoo F, Soheili F. A study on scientific output of iranian nano technology journals and analyses of co– authorship network structure. Rahyaft. 2017; 27(1): 65-73.
 17. Rezaee M, Farahani A, Asadi H, Khaase A, Ramezani R. Qualitative analysis of Iran scientific products of physical education and sport sciences in international journals. Journal of Sport Management. 2011; 31(1): 8-17.
 18. Yaminifirouz M, Razavi Smh, Hosseini SE, Adabi Firozjah H, Narimani H. Survey of qualitative and quantitative growth of Iran scientific production in the sport sciences field: A study in ISI. Caspian Journal of Scientometrics. 2014; 1(1): 28-32.
 19. Taperashi G, Haghighi S, Abdolvahab Z. Content analysis of sports management articles in scientific magazines. Communication Management in Sport Media. 2013; 1(1): 53-60.
 20. Farahani A, Rezai Soofi M, Khaseh A. Scientific production of iran In Sport Sciences. Olympic. 2011; 19(2), 17-28.
 21. Azimzadeh SM, Shajie K, Saffar Y, Afroozi F. Content analysis and trend of scientific- research sport management printed articles. Sport Management Studies. 2017; 9(43): 217-36.
 22. Rezaei Soufi M, Khasseh AA, Khasseh A. A Scientometric Analysis of Iranian sport sciences researchers in ISI. Communication Management in Sport Media. 2018; 5(3): 49-62.
 23. Rezaei Soufi M, Khasseh A. Scientometric Analysis of articles of “sport management studies” in islamic world science citation center (ISC). Sport Management Studies. 2020; 12(63): 139-62.
 24. Elahi AR, Gholampour S, Gholampour B. A Scientometric study of the journal of applied research of sport management. Caspian Journal of Scientometrics. 2019; 6(2): 24-35.
 25. Sadeghi H, Rajabi H, Ale Ebrahim N, Jalili MM. Quantity and quality of production of scientific articles in iranian sports sciences faculties based on scopus database during 2015-2020. Sport Management Studies. 2021; 13(68):96-129.
 26. Beaver D, Rosen R. Studies in scientific collaboration: Part i. the professional origins of scientific co-authorship. Scientometrics. 1978; 1(1):65-84.
 27. Osadebe F. An Investigative study in educational research productivity and scholarly publications among faculty members in institutions of higher learning: Texas Southern University; 1996.
 28. Kotrlik. J. EBJ, C. Chadwick, and A. Heather. Factors associated with research productivity of agricultural education faculty. 28th Annual National Agricultural Education Research Conference. 2001; 195-206.
 29. Lee C. A scientometric study of the research performance of the institute of molecular and cell biology in Singapore. Scientometrics. 2003; 56(1): 95-110.
 30. D. K. The Science Impact of Nations: What Different Countries Get for Their Research Spending? Nature 2004; 43(15):311-5.
 31. Newman M. E. Co-authorship networks and patterns of collaboration. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2004; 101: 5200-5205.
 32. Mozaffarian M, Jamali HR. Iranian women in science: a gender study of scientific productivity in an Islamic country. Aslib Proceedings. 2008; 5: 463-73.
 33. Hesli V, Lee J. Faculty research productivity: why do some of our colleagues publish more? Political Science and Politics. 2011; 2(44): 20-2.
 34. Bartol T, G. Budimir, D. Dekleva-Smrekar, M. Pusnik, P. Juznic. Assessment of research fields in scopus and web of science in the view of national research evaluation in Slovenia. Scientometrics. 2014; 98(2): 1491-504.
 35. Quimbo M, T. Sulabo, C. Evangeline. Research Productivity and its policy implications in higher education institutions. Studies in Higher Education 1995; 39(10): 55-71.
 36. Kim A. Knowledge structure in sport management: Bibliometric and social network analyses The Ohio State University; 2012.
 37. Andrade DC, López BA, Ramírez-Campillo R, Beltrán AR, Rodríguez RP. Bibliometric analysis of South American research in sports science from 1970-2012. Motriz Revista de Educacao Fisica. 2013; 19(4): 783-91.
 38. Wang L, Thijs B, Glänzel W. Characteristics of international collaboration in sport sciences publications and its influence on citation impact. Scientometrics. 2015(105):843–62.
 39. Williams SJ, Kendall LR. A profile of sports science research (1983-2003). J Sci Med Sport. 2007; 10(4): 193-200.
 40. Fazeli varzaneh M, Bahmani M, Ghaderi Azad E. Iranian scientific outputs in the field of energy and fuel, and their comparison with those of the Middle East countries. Caspian Journal of Scientometrics. 2018; 5(1): 7-18.
 41. Fallah M, Fahimifar S, Chamani Z. Study the co-authorship network of persian scientific research journals in faculty of management of Tehran University. Caspian Journal of Scientometricss. 2016; 3(2): 48-60.
 42. Mousavi Chalak A, Yaminfirooz M, Riahi A. quantitative and qualitative evaluation of Islamic republic of iran’s scientific productions indexed in Scopus in the field of nursing during 2000-2016. Qom Univ Med Sci J. 2018; 12(4): 61-71.
 43. Mousavi Chalak A, Riahi A. Study of scientific outputs and determined regional and international level of islamic republic of iran in the field of diabetes during two last decades. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2018; 17(5): 214-24.
 44. Khasseh AA, Zakiani S, Soheili F. Analysis of iranian breast cancer research: A scientometric study. Payavard Salamat. 2018; 12(3): 161-74.
 45. Jafari H. Citation analysis and mapping of the scientific productions of Iran's nuclear physics researchers in the science citation database from the beginning to 2013: Allameh Tabatabai University; 2014.
 46. Islami Nadushan MA. Tehran: Sahami Publication; 2010.
 47. Erfanmanesh MA. The impact of international research collaboration on the quality of scholarly output of Tehran University of Medical Sciences. Journal of Health Administration. 2017; 20(69): 42-56.
 48. Hayati Z, Didgah F. A comparative study of propensity of iranian researchers for collaboration and team work for the period 1998-2007. Iranian Journal of Information Processing and Management. 2010; 25(3): 413-30.
 49. Mardani AH, Najafi A, Sharif Moghadam H. Collaboration Coefficient of Researchers of Tehran University of Medical Sciences in International Publications. Journal of Health Administration. 2013; 16(51):19-29.
 50. Shahrabi Farahani H, Eskrootchi R, Mohaghegh N, Hosseini A. A study of scientific collaboration in Iranian cardiovascular articles in web of science 2002 – 2011. Journal of Health Administration. 2014; 17(56): 46-55.
 51. Rahimi MF, R. Science collaboration and information production: A look at common concepts and patterns in joint scientific production. National Library and Information Organization Studies. 2007; 71: 235-48.