تأثیر پروتکل‌های مختلف فعالیت استقامتی تناوبی و تداومی ایزوکالریک بر متابولیسم چربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار تغذیه ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22049/jahssp.2022.27793.1466

چکیده

هدف: شرکت منظم در فعالیت­های هوازی تأثیر مطلوبی بر سلامت دارد. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تأثیر سه پروتکل فعالیت تناوبی بلند مدت، تناوبی کوتاه مدت و تداومی ایزوکالریک بر متابولیسم چربی در مردان سالم بود. روش شناسی: نه مرد سالم با میانگین سنی (6/2 ±  6/25 سال)، به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. در جلسه اول آزمودنی ها پس از حضور در آزمایشگاه ابتدا به مدت 20 دقیقه نشستند سپس اولین نمونه خون از ورید بازویی آنها گرفته شد. پروتکل فعالیت تداومی با شدت 65 درصد VO2max و تا رسیدن به یک کالری مشخص (250 کیلوکالری) بر روی تردمیل انجام شد. بلافاصله پس از پایان پروتکل ورزشی نمونه خون دوم گرفته شد، سپس آنها به مدت یک ساعت در حالت نشسته استراحت کردند و گا­زهای تنفسی زمان ریکاوری جمع­آوری شد. پس از اتمام یک ساعت ریکاوری، نمونه خون سوم گرفته شد. نمونه خون دوم و سوم دو پروتکل بعدی  نیز مانند پروتکل قبلی، بلافاصله و یک ساعت بعد از اتمام فعالیت گرفته شد. جلسه دوم پروتکل تناوبی بلند مدت شامل وهله­های فعالیت چهاردقیقه­ای با شدت ۸۵ درصد VO2max ووهله­های استراحت فعال چهار دقیقه­ای با شدت 45 درصد VO2max انجام گرفت تا وقتی که انرژی مصرفی با پروتکل فعالیت تداومی برابرشد. جلسه سوم شامل پروتکل فعالیت تناوبی کوتاه مدت با نسبت فعالیت ۳۰ ثانیه به استراحت ۳۰ ثانیه و با شدت فعالیت ۱۰۰ درصد VO2max واستراحت با شدت ۳۰ درصد VOmax انجام شد. داده­ها، با استفاده از تحلیل واریانس مکرر و تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد، فعالیت ورزشی صرف نظر از نوع و شدت آن، تاثیر معنی­داری بر اکسیداسیون چربی دارد (001/0=P). میزان اکسیداسیون چربی طی فعالیت تناوبی کوتاه مدت بیشتر از تناوبی بلند مدت (00/0=P)، و طی فعالیت تداومی بیشتر از تناوبی بلند مدت (001/0=P) و تناوبی کوتاه مدت (001/0=P) بود. اما اکسیداسیون چربی مربوط به دوره ریکاوری جلسه تناوبی بلند مدت (001/0=P) و تناوبی کوتاه­مدت (001/0=P) بیشتر از تداومی بود. نتیجه‌گیری: می­توان نتیجه­گیری نمود که پروتکل فعالیت تداومی برای سوخت چربی نسبت به دو پروتکل دیگر برتری دارد و به افرادی که نگرانی­هایی در خصوص کنترل وزن دارند این نوع فعالیت توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of different protocols of isocaloric interval and continuous endurance exercise on fat metabolism

نویسندگان [English]

 • alireza aghapoor 1
 • sajjad ahmadizad 2
 • minoo basami 3
 • parvane Dolataabadi 4
1 1. Master of Sports Physiology, Department of Biological sciences in sport, Faculty of Sport Science and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Tehran-Iran.
2 Professor of Sports Physiology, Department Biological sciences in sport, Faculty of Sport Science and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Tehran-Iran.
3 Associate Professor of Sport Nutrition, Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 PhD Student in Sport Physiology, Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tabriz, Tabriz-Iran.
چکیده [English]

Aim: Regular participation in aerobic activities has a positive effect on health. The aim of the present study was to compare the effect of three   iso-caloric   protocols of long-term intermittent exercise, short-term intermittent exercise and continuous exercise on fat metabolism in healthy men. Methods:  Nine healthy men with a mean age (25.62± 2.6 years) participated in this study voluntarily.  In the first session, the subjects sat in the laboratory for 20 minutes, then the first blood sample was taken from their brachial vein. Continuous exercise protocol was performed on the treadmill with an intensity of 65% VO2max and up to a certain calorie intake (250 Kcal). Immediately after the end of the exercise protocol, a second blood sample was taken, then they were rested for an hour and the recovery gases were collected during recovery. After one hour of recovery, a third blood sample was taken. The second and third blood samples of the next two protocols, like the previous protocol, were taken immediately and one hour after the end of the activity. The second session of the long-term intermittent protocol consisted of four-minute interval activity with an intensity of 85% VO2max and four-minute active rest periods with an intensity of 45% VO2max until the energy consumption was equal to the continuous exercise protocol.  The third session consisted of a short-term intermittent protocol with a 30-second to 30-second rest ratio, with a 100% VO2max activity intensity, and a 30% VO2max rest intensity. Data were analyzed using repeated measures and Bonferroni post hoc analysis of variance.  Results The results showed that exercise, regardless of its type and intensity, has a significant effect on fat oxidation (P = 0.00). The rate of fat oxidation during short-term intermittent protocol was higher than long-term protocol (P = 0.00). it was higher than long-term protocol (P = 0.00) and short-term protocol during continuous activity (P = 0.00). But fat oxidation related to the recovery period of long-term protocol sessions (P = 0.00) and short-term protocol sessions (P = 0.00) was more than continuous protocol. Conclusions:  It can be concluded that the protocol of long-term intermittent activity for fat metabolism is superior to the other two protocols and this type of activity is recommended for people with reduced body fat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interval activity
 • continuous activity
 • fat oxidation
 • lipolysis

   

 

This is an open access article distributed under the following Creative Commons license: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 1. Hughes DC, Ellefsen S, Baar K. Adaptations to endurance and strength training. Cold Spring Harbor perspectives in medicine. 2017:a029769.
 2. Nader GA. Concurrent strength and endurance training: from molecules to man. Medicine and science in sports and exercise. 2006;38(11):1965.
 3. Salehi Z, Salehi K, Moeini M, Kargarfard M, Sadeghi M. The effect of resistance exercise on lipid profile of coronary artery disease patients: a randomized clinical trial. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2017;22(2):112.
 4. Khairandish, Rezvan, Hashemi, Ayub, Zadeh A., Ranjbar, et al. The effect of Pilates exercises on some psychological factors and its relationship with body mass index in obese obese women. Journal of Health Psychology. 2019; 8 (29): 119-33. [in Persian]

               

 1. Bijeh, Sarlak, Farahati. The effect of eight weeks of aerobic exercise on serum levels of apolipoprotein A-1, B and lipid profile of overweight women. Sport physiology. 2016; 7 (28): 45-58. [in Persian]

 

 1. Amir A., Hamid M., Musa Kh., Kamilia M. The effect of two types of high-intensity and moderate-intensity intermittent training on serum TNF-α and IL-10 levels in obese male rats. [in Persian]

 

 1. Khalfi, Mohebbi, Karimi, Pouran, Feridnia, Mehrsa, et al. The effect of high-intensity intermittent training and moderate-intensity continuous training on mitochondrial and PGC-1α subcutaneous fat content in obese male rats on a high-fat diet. Journal of Sports Life Sciences. 2018; 10 (3): 297-315. [in Persian]

 

 1. Gibson AL, Wagner D, Heyward V. Advanced fitness assessment and exercise prescription, 8E: Human kinetics; 2018.
 2. Kargarfard P. The effect of high intensity interval training on body fat 2019. Journal of Physical Education Development V, Number 1, 12-15. (In Persian).
 3. Taheri NaHTeottositofoattoroawJoSLS.
 4. Gallo-Villegas J, Aristizabal JC, Estrada M, Valbuena LH, Narvaez-Sanchez R, Osorio J, et al. Efficacy of high-intensity, low-volume interval training compared to continuous aerobic training on insulin resistance, skeletal muscle structure and function in adults with metabolic syndrome: study protocol for a randomized controlled clinical trial (Intraining-MET). Trials. 2018;19(1):1-10.
 5. Tucker WJ, Sawyer BJ, Jarrett CL, Bhammar DM, Gaesser GA. Physiological responses to high-intensity interval exercise differing in interval duration. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2015;29(12):3326-35.
 6. Frayn K. Calculation of substrate oxidation rates in vivo from gaseous exchange. Journal of applied physiology. 1983;55(2):628-34.
 7. Zolfaghari H, Hamedinia. The effect of circular resistance training before a treadmill on a treadmill on fat metabolism, carbohydrate and energy expenditure in overweight and obese girls. Scientific-Research Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2020 Aug 22; 27 (3): 356-61.
 8. Tataro B, Ahmadizad, Basami, Minoo. The effect of L-arginine supplementation on fat and carbohydrate metabolism during high-intensity intermittent activity in overweight people. Metabolism and sports activity. 2019 Sep 23; 18 (9): 105-16.
 9. Kiens B. Skeletal muscle lipid metabolism in exercise and insulin resistance. Physiological reviews. 2006;86(1):205-43.
 10. Coyle EF, Jeukendrup AE, Wagenmakers A, Saris W. Fatty acid oxidation is directly regulated by carbohydrate metabolism during exercise. American Journal of Physiology-Endocrinology And Metabolism. 1997;273(2):E268-E75.
 11. Frayn K. Fat as a fuel: emerging understanding of the adipose tissue–skeletal muscle axis. Acta physiologica. 2010;199(4):509-18.
 12. AL Mulla N, Simonsen L, Bülow J. Post‐exercise adipose tissue and skeletal muscle lipid metabolism in humans: the effects of exercise intensity. The Journal of physiology. 2000;524(3):919-28.
 13. Kuo CC, Fattor JA, Henderson GC, Brooks GA. Lipid oxidation in fit young adults during postexercise recovery. Journal of Applied Physiology. 2005;99(1):349-56.
 14. Henderson GC, Fattor JA, Horning MA, Faghihnia N, Johnson ML, Mau TL, et al. Lipolysis and fatty acid metabolism in men and women during the postexercise recovery period. The Journal of physiology. 2007;584(3):963-81.
 15. Kimber NE, Heigenhauser GJ, Spriet LL, Dyck DJ. Skeletal muscle fat and carbohydrate metabolism during recovery from glycogen‐depleting exercise in humans. The Journal of physiology. 2003;548(3):919-27.
 16. Trapp EG, Chisholm DJ, Boutcher SH. Metabolic response of trained and untrained women during high-intensity intermittent cycle exercise. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2007;293(6):R2370-R5.
 17. Christmass MA, Dawson B, Arthur PG. Effect of work and recovery duration on skeletal muscle oxygenation and fuel use during sustained intermittent exercise. European journal of applied physiology and occupational physiology. 1999;80(5):436-47.
 18. Bracken RM, Linnane DM, Brooks S. Plasma catecholamine and nephrine responses to brief intermittent maximal intensity exercise. Amino Acids. 2009;36(2):209-17.
 19. Muoio DM, MacLean PS, Lang DB, Li S, Houmard JA, Way JM, et al. Fatty acid homeostasis and induction of lipid regulatory genes in skeletal muscles of peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) α knock-out mice evidence for compensatory regulation by PPARδ. Journal of Biological Chemistry. 2002;277(29):26089-97.
 20. Arner P, Kriegholm E, Engfeldt P, Bolinder J. Adrenergic regulation of lipolysis in situ at rest and during exercise. Journal of Clinical Investigation. 1990;85(3):893.
 21. Robergs RA, Roberts S. Exercise physiology. St Louis: Mosby. 1997:49-54.