لیست داوران دوره 8، شماره دوم پاییز و زمستان 1400

داوران

چکیده

دکتر محمد اسماعیل افضل پور استاد دانشگاه بیرجند
دکتر شادمهر میردار هریجانی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران
دکتر بهمن میرزائی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان
دکتر عبدالحمید حبیبی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر مهدی کارگرفرد استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه اصفهان
دکتر معرفت سیاه کوهیان استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر افسانه آستین چپ استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر محسن ابراهیمی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سمنان
دکتر طاهر افشارنژاد دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه یزد
دکتر رامین امیر ساسان دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز
دکتر سولماز بابایی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مراغه
دکتر حسن پوررضی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
دکتر موسی خلفی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کاشان
دکتر محمدرحمان رحیمی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کردستان
دکتر عبد الصالح زر دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خلیج فارس
دکتر اعظم زرنشان استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر صمد صفر زاده گرگری دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس
دکتر علی صمدی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شاهد
دکتر وحید طالبی پژوهشگر پسادکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر فرهاد غلامی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر رقیه فخر پور استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر حسن فرجی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد مریوان
دکتر آقاعلی قاسم نیان دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه زنجان
دکتر رضا قهرمانی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بیرجند
دکتر نوید لطفی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان
دکتر عباس مال اندیش استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه
دکتر شیما مجتهدی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
دکتر جواد مهربانی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان
دکتر مهرزاد مقدسی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
دکتر جواد وکیلی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز

عنوان مقاله [English]

List of reviewers in No 8, Issue 2, Autumn/Winter 2021

چکیده [English]

Dr Mohammad Esmayel Afzalpour, Professor of Birjand University
Dr Shadmehr Mirdar, Professor of University of Mazandaran
Dr Bahman Mirzaei, Professor of Guilan University
Dr Abdul Hamid Habibi, Professor of Shahid Chamran Ahwaz University
Dr Mehdi Kargarfard, Professor of Isfahan University
Dr Marefat Syahkouhyan, Professor of Mohagheghe Ardabili University
Dr Afsaneh Asteenchap, Assistant Professor of Razi kermanshah University
Dr Mohsen Ebrahimi, Associate Professor of Semnan University
Dr Tahr Afshar Nejhad, Associate Professor of Yazd University
Dr Ramin Amirsasan, Associate Professor of Tabriz University
Dr Solmaz babaei, Assistant Professor of Maragheh University
Dr Hassan Pourrazi, Asistant Professor of Imam Khomeini University
Dr Mousa Khalafi, Assistant Professor of Kashan University
Dr Mohammad Rahman Rahimi, Associate Professor of Kurdistan University
Dr Abdul Saleh Zar, Associate Professor of Persian Gulf University
Dr Azam Zarneshan, Assistant Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Samad Safarzadeh Gharghari, Assistant Professor of Islamic Azad University, Aras Branch
Dr Ali Samadi, Assistant Professor of Shahed University
Dr Vahid Talebi, Post Doctorial Fellow of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Farhad Gholami, Associate Professor of Shahrood University
Dr Roghiyeh Fakhrpour, Assistant Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Hasan Faraji, Associate Professor of Islamic Azad University, Marivan Branch
Dr Agha Ali Ghasem Nyan, Associate Professor of Zanjan University
Dr Reza Ghahramani, Assistant Professor of Birjand University
Dr Navid Lotfi, Assistant Professor of Guilan University
Dr Abbas Malandish, Assistant Professor of Urmia University
Dr Shima Mojtahedi, Assistant Professor of Tehran University
Dr Javad Mehrabani, Associate Professor of Guilan University
Dr Mehrazad Moghaddasi, Associate Professor of Islamic Azad University, Shiraz Branch
Dr Javad Vakili, Associate Professor of Tabriz University