لیست داوران دوره 6، شماره دوم سال 1398

داوران

چکیده

 
 دکتر عبد الحمید حبیبی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر فرزاد ناظم استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بو علی سینا همدان
دکتر معرفت سیاه کوهیان استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر سید رضا عطار زاده استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر اصغر توفیقی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه
دکتر رحمان رحیمی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کردستان
دکتر مصطفی آرمانفر استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز
دکتر علی اوصالی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بناب
دکتر عبد الصالح زر دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر نگین فرهنگی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد واحد تبریز
دکتر کریم ازالی علمداری دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر طاهر افشار نژاد دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شمال
دکتر مسعود اصغرپور دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه علوم انتظامی تهران
دکتر سولماز بابایی استادیار استادیار فیزیولوژی ورزشی  دانشگاه مراغه
دکتر حسن پوررضی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
دکتر اعظم زرنشان استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر حسن فرجی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد مریوان

عنوان مقاله [English]

List of reviewers in No 6, Issue 2, 2019

چکیده [English]

Dr Abdul Hamid Habibi, Professor of Shahid Chamran Ahwaz University
Dr Farzad Nazaem, Professor of Bu Ali Sina University
Dr Marefat Syahkouhyan, Professor of University of Mohaghegh Ardabili
Dr Seyed reza Attarzadeh Hosseini, Professor of Ferdowsi University of Mashhad
Dr Asghar Tofighi, Associate Professor of University of Urmia
Dr Rahman Rahimi, Associate Professor of University of Kurdistan
Dr Mostafa Armanfar, Assistant Professor of Tabriz University
Dr Ali Osali, Assistant Professor of University of Bonab
Dr Abdul Saleh Zar, Associate Professor of Persian Gulf University
Dr Neghin Farhanghi, Associate Professor of Islamic Azad University, Tabriz Branch
Dr Karim Azali Alamdari, Associate Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Taher Afsharnejhad, Associate Professor of Shomal University
Dr Masoud Asgharpour, Amin Police University
Dr Solmaz Babaei, Assistant Professor of Maragheh University
Dr Hassan Pourrazi, Asistant Professor of Imam Khomeini University
Dr Azam Zarneshan, Assistant Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Hassan Faraji, Associate Professor of Islamic Azad University, Marivan Branch