لیست داوران دوره 6، شماره اول سال 1398

داوران

چکیده

 دکتر ارسلان دمیرچی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان
دکتر شادمهر میردار هریجانی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران
دکتر کریم ازالی علمداری دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر سید محمد مرندی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه اصفهان
دکتر حمید آقا علی نژاد دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مصطفی آرمانفر استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز
دکتر فاطمه احمدی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر نگین فرهنگی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد واحد تبریز
دکتر مسعود اصغرپور دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه علوم انتظامی تهران
دکتر طاهر افشار نژاد دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شمال
دکتر علی اوصالی استادیار فیزیولوژی ورزشی  دانشگاه بناب
دکتر سولماز بابایی استادیار استادیار فیزیولوژی ورزشی  دانشگاه مراغه
دکتر ژاله پاشایی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز
دکتر حسن پوررضی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
دکتر رحمان رحیمی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کردستان
دکتر اعظم زرنشان استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر حسن فرجی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد مریوان
دکتر نوید لطفی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان
دکتر یازگلدی نظری دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

عنوان مقاله [English]

List of reviewers in No 6, Issue 1, 2019

چکیده [English]

Dr Arsalan Damirchi, Professor of University of Guilan
Dr Shadmehr Mirdar, Professor of University of Mazandaran
Dr Karim Azali Alamdari, Associate Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Seyed Mohammad Marandi, Professor of University of Isfahan
Dr Hamid Agha Ali Nezhad, Associate Professor of Tarbiat Modares University.
Dr Mostafa Armanfar, Assistant Professor of Tabriz University
Dr Fatemeh Ahmadi, Assistant Professor of Persian Gulf University
Dr Neghin Farhanghi, Associate Professor of Islamic Azad University, Tabriz Branch
Dr Masoud Asgharpour, Amin Police University
Dr Ali Osali, Assistant Professor of University of Bonab
Dr Solmaz Babaei, Assistant Professor of University of Maragheh
Dr Zhaleh Pashaei, Assistant Professor of Tabriz University
Dr Hassan Pourrazi, Asistant Professor of Imam Khomeini University
Dr Rahman Rahimi, Associate Professor of University of Kurdistan
Dr Azam Zarneshan, Assistant Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Hassan Faraji, Associate Professor of Islamic Azad University, Marivan Branch
Dr Navid Lotfi, Assistant Professor of Guilan University
Dr Yazghaldi Nazari, Assistant Professor of Shahid Chamran Ahwaz University