اثر فعالیت ورزشی مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفس بر پاسخ تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول در مردان کشتی گیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، پردیس دانشگاه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22049/jassp.2019.26600.1255

چکیده

هدف: فعالیت ورزشی مقاومتی با شیوه‌های جدید تمرینی همچون استفاده از ماسک تمرینی و محدودیت جریان خون که با شدت­های پایین­تر نسبت به روش سنتی انجام می­شود، پاسخ‌های فیزیولوژیکی مختلفی را به همراه دارد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر فعالیت ورزشی مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفس بر پاسخ تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول در مردان کشتی­گیر بود. روش شناسی: در این مطالعه 8 مرد کشتی­گیر (با میانگین سنی 7/4±87/26 سال و شاخص توده بدنی 49/2±26/25 کیلوگرم بر متر مربع) در سه هفته متوالی و به صورت تصادفی سه روش فعالیت ورزشی مقاومتی سنتی (کنترل) (1RM 80%)، فعالیت ورزشی مقاومتی را به همراه محدودیت جریان خون و  فعالیت ورزشی مقاومتی با محدودیت تنفس ( 1RM30%)  انجام دادند. فعالیت مقاومتی شامل اجرای 4 نوبت 15 تکراری حرکت اسکوات بود. نمونه‌های خونی قبل و  بلافاصله بعد از فعالیت جمع­آوری شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی آنالیز شد. یافته ها: هر سه روش فعالیت ورزشی مقاومتی (RE) موجب افزایش معنادار تستوسترون، نسبت تستوسترون به کورتیزول و عدم تغییر کورتیزول پس از فعالیت شد (05/0p <). اما تفاوت معناداری بین روش­ها مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت ورزشی مقاومتی  با محدودیت جریان خون و تنفس می­تواند مشابه فعالیت ورزشی مقاومتی سنتی پاسخ­های هورمونی مثبتی به همراه داشته باشد. بنابراین، به­نظر می­رسد این روش­­های تمرینی اثربخشی مناسبی برای بهبود تغییرات هورمونی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance Exercise with Blood Flow and Respiratory Restriction on Testosterone, Cortisol and Testosterone/Cortisol Ratio Responses in Male Wrestlers

نویسندگان [English]

  • Sina Norasteh 1
  • Hamid Arazi 2
  • Abolfazl Rahmani 3
1 MSc Student of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, University Campus, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 MSc of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Aim: Resistance exercise with different devices is accompanied by various physiological responses which are performed at lower intensities than the traditional ones such as the use of training masks and blood flow restrictions. Therefore, the main purpose of this study was to investigate the effect of resistance exercise with blood flow and respiratory restriction on response oftestosterone, cortisol and testosterone/cortisol ratio in male wrestlers. Methods: In this study, eight male wrestlers (mean age of 26.87±4.7 years and body mass index of 25.26±2.49 kg/m2) were randomly assigned to three status of traditional resistance exercises (Control) (with 80% 1RM), resistance exercise with blood flow restriction and resistance exercise with respiratory restriction (with 30% 1RM) on the three consecutive weeks Four sets of 15 repetitions for squat were considered as resistance exercise in all status. Blood samples were collected before and immediately after exercise. The data were statistically analyzed by repeated measure ANOVA and Bonferroni post hoc test. Results: All the three status of resistance exercise resulted in a significant increase in testosterone, testosterone/cortisol ratio (p < 0.05), and no change in cortisol following exercise. However, no significant difference was observed between the conditions. Conclusion: The results of this study showed that resistance exercise with restriction of blood flow and respiration can have similar positive effects like to traditional resistance exercise on hormonal responses. Therefore, it seems that these training devices have a convenient effectiveness to improve hormonal changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kaatsu
  • Respiratory Restriction
  • Blood Flow Restriction
  • Cortisol
  • Testosterone
1. Azarain S, Iranpur A , (2015), Effect of    Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training on Electrocardiogram variables In active males,Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 3(1): P. 31-43.
2.             Fujita, T., W.F. Brechue, K. Kurita, Y. Sato, and T. Abe, (2008), Increased muscle volume and strength following six days of low-intensity resistance training with restricted muscle blood flow, International Journal of KAATSU Training Research, 4(1): p. 1-8.
3.             Loenneke, J., C. Fahs, J. Wilson, and M. Bemben, (2011), Blood flow restriction: the metabolite/volume threshold theory, Medical hypotheses, 77(5): p. 748-752.
4.             -Ahtiainen, J.P., A. Pakarinen, M. Alen, W.J. Kraemer, and K. Häkkinen, (2005), Short vs. long rest period between the sets in hypertrophic resistance training: influence on muscle strength, size, and hormonal adaptations in trained men, Journal of Strength and conditioning Research, 19(3): p. 572.
5.             Kraemer, W.J., K. Adams, E. Cafarelli, G.A. Dudley, C. Dooly, M.S. Feigenbaum, S.J. Fleck, B. Franklin, A.C. Fry, and J.R. Hoffman, (2002), American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults, Medicine and science in sports and exercise, 34(2): p. 364-380.
6.             Takarada, Y., Y. Nakamura, S. Aruga, T. Onda, S. Miyazaki, and N. Ishii, (2000), Rapid increase in plasma growth hormone after low-intensity resistance exercise with vascular occlusion, Journal of applied physiology, 88(1): p. 61-65.
7. Afsharnejad T, Amani A, Khorsandi M, Safarzadeh S, (2018), The effects of 8-weeks unilateral resistance training on strength, time to task failure, and synergist co-activation of elbow flexor Muscles in trained and untrained limbs,Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1): 27-36.
 
8.             Scott, B.R., K.M. Slattery, D.V. Sculley, and B.J. Dascombe, (2014), Hypoxia and resistance exercise: a comparison of localized and systemic methods, Sports Med, 44(8): p. 1037-54.
9.             Nishimura, A., M. Sugita, K. Kato, A. Fukuda, A. Sudo, and A. Uchida, (2010), Hypoxia increases muscle hypertrophy induced by resistance training, International journal of sports physiology and performance, 5(4): p. 497-508.
10.           Vingren, J.L., W.J. Kraemer, D.L. Hatfield, J.M. Anderson, J.S. Volek, N.A. Ratamess, G.A. Thomas, J.-Y. Ho, M.S. Fragala, and C.M. Maresh, (2008), Effect of resistance exercise on muscle steroidogenesis, Journal of Applied Physiology, 105(6): p. 1754-1760.
11.           Baulieu, E. and P. Robel, (1970), Catabolism of testosterone and androstenedione, The androgens of the testis: p. 50-70.
12.           Kvorning, T., M. Andersen, K. Brixen, and K. Madsen, (2006), Suppression of endogenous testosterone production attenuates the response to strength training: a randomized, placebo-controlled, and blinded intervention study, American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 291(6): p. E1325-E1332.
13.           Volek, J.S., W.J. Kraemer, J.A. Bush, T. Incledon, and M. Boetes, (1997), Testosterone and cortisol in relationship to dietary nutrients and resistance exercise, Journal of Applied Physiology, 82(1): p. 49-54.
14.           Kraemer, W.J., S. Gordon, S. Fleck, L. Marchitelli, R. Mello, J. Dziados, K. Friedl, E. Harman, C. Maresh, and A. Fry, (1991), Endogenous anabolic hormonal and growth factor responses to heavy resistance exercise in males and females, International journal of sports medicine, 12(02): p. 228-235.
15.           Kraemer, W.J., J.S. Volek, J.A. Bush, M. Putukian, and W.J. Sebastianelli, (1998), Hormonal responses to consecutive days of heavy-resistance exercise with or without nutritional supplementation, Journal of Applied Physiology, 85(4): p. 1544-1555.
16.           Kraemer, W.J., R.S. Staron, F.C. Hagerman, R.S. Hikida, A.C. Fry, S.E. Gordon, B.C. Nindl, L.A. Gothshalk, J.S. Volek, and J.O. Marx, (1998), The effects of short-term resistance training on endocrine function in men and women, European journal of applied physiology and occupational physiology, 78(1): p. 69-76.
17.           Ratamess, N., (2004), Effects of heavy resistance exercise volume on post-exercise androgen receptor content in resistance-trained men.
18.           Schwab, R., G.O. Johnson, T.J. Housh, J.E. Kinder, and J.P. Weir, (1993), Acute effects of different intensities of weight lifting on serum testosterone, Medicine and science in sports and exercise, 25(12): p. 1381-1385.
19.           Kraemer, W.J., J.S. Volek, D.N. French, M.R. Rubin, M.J. Sharman, A.L. Gomez, N.A. Ratamess, R.U. Newton, B. Jemiolo, and B.W. Craig, (2003), The effects of L-carnitine L-tartrate supplementation on hormonal responses to resistance exercise and recovery, The Journal of Strength & Conditioning Research, 17(3): p. 455-462.
20.           Kraemer, W.J., N.A. Ratamess, and P. Komi, (2003), Endocrine responses and adaptations to strength and power training, Strength and power in sport, 2: p. 361-86.
21.           Kraemer, W.J. and N.A. Ratamess, (2005), Hormonal responses and adaptations to resistance exercise and training, Sports medicine, 35(4): p. 339-361.
22.           Williams, A.G., N.A. Ismail, A. Sharma, and D.A. Jones, (2002), Effects of resistance exercise volume and nutritional supplementation on anabolic and catabolic hormones, European journal of applied physiology, 86(4): p. 315-321.
23.           HÄkkinen, K., A. Pakarinen, M. Alén, and P.V. Komi, (1985), Serum hormones during prolonged training of neuromuscular performance, European journal of applied physiology and occupational physiology, 53(4): p. 287-293.
24.           Storey, A. and H.K. Smith, (2012), Unique aspects of competitive weightlifting, Sports medicine, 42(9): p. 769-790.
25.           Reilly, T. and B. Ekblom, (2005), The use of recovery methods post‐exercise, Journal of sports sciences, 23(6): p. 619-627.
26.           Passelergue, P., A. Robert, and G. Lac, (1995), Salivary cortisol and testosterone variations during an official and a simulated weight-lifting competition, International journal of sports medicine, 16(05): p. 298-303.
27.           Crewther, B.T., T. Heke, and J.W. Keogh, (2011), The effects of training volume and competition on the salivary cortisol concentrations of Olympic weightlifters, The Journal of Strength & Conditioning Research, 25(1): p. 10-15.
28. Moghadam A, Ghasemnain A, Azad A, Ghayeblo B, (2016), Compare the effect of two-stage tapering and gradual tapering on serum lactate, testosterone and cortisol in male athletes,Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology 2(1): 76-88.
29.           Docherty, D. and B. Sporer, (2000), A proposed model for examining the interference phenomenon between concurrent aerobic and strength training, Sports medicine, 30(6): p. 385-394.
30.           Abe, T., S. Hinata, K. Koizumi, and Y. Sato, (2005), Day-to-day change in muscle strength and MRI-measured skeletal muscle size during 7 days KAATSU resistance training: A case study, International Journal of KAATSU Training Research, 1(2): p. 71-76.
31.           Gosselink, K., R. Grindeland, R. Roy, H. Zhong, A. Bigbee, E. Grossman, and V. Edgerton, (1998), Skeletal muscle afferent regulation of bioassayable growth hormone in the rat pituitary, Journal of Applied Physiology, 84(4): p. 1425-1430.
32.           Marx, J.O., N.A. Ratamess, B.C. Nindl, L.A. Gotshalk, J.S. Volek, K. Dohi, J.A. Bush, A.L. GÓmez, S.A. Mazzetti, and S.J. Fleck, (2001), Low-volume circuit versus high-volume periodized resistance training in women, Medicine & Science in Sports & Exercise, 33(4): p. 635-643.
33.           Moore, D.R., K.A. Burgomaster, L.M. Schofield, M.J. Gibala, D.G. Sale, and S.M. Phillips, (2004), Neuromuscular adaptations in human muscle following low intensity resistance training with vascular occlusion, European journal of applied physiology, 92(4-5): p. 399-406.
34.           Kon, M., T. Ikeda, T. Homma, T. Akimoto, Y. Suzuki, and T. Kawahara, (2010), Effects of acute hypoxia on metabolic and hormonal responses to resistance exercise, Medicine and science in sports and exercise, 42(7): p. 1279-1285.
35.           Takarada, Y., Y. Sato, and N. Ishii, (2002), Effects of resistance exercise combined with vascular occlusion on muscle function in athletes, European journal of applied physiology, 86(4): p. 308-314.
36.           Laurentino, G.C., C. Ugrinowitsch, H. Roschel, M.S. Aoki, A.G. Soares, M. Neves Jr, A.Y. Aihara, R. Fernandes Ada, and V. Tricoli, (2012), Strength training with blood flow restriction diminishes myostatin gene expression, Med Sci Sports Exerc, 44(3): p. 406-12.
37.           Manimmanakorn, A., M.J. Hamlin, J.J. Ross, R. Taylor, and N. Manimmanakorn, (2013), Effects of low-load resistance training combined with blood flow restriction or hypoxia on muscle function and performance in netball athletes, Journal of science and medicine in sport, 16(4): p. 337-342.
38.           Wood, T.M., G.F. Maddalozzo, and R.A. Harter, (2002), Accuracy of seven equations for predicting 1-RM performance of apparently healthy, sedentary older adults, Measurement in physical education and exercise science, 6(2): p. 67-94.
39.           Abe, T., C.F. Kearns, and Y. Sato, (2006), Muscle size and strength are increased following walk training with restricted venous blood flow from the leg muscle, Kaatsu-walk training, Journal of Applied Physiology, 100(5): p. 1460-1466.
40.           Reeves, G.V., R.R. Kraemer, D.B. Hollander, J. Clavier, C. Thomas, M. Francois, and V.D. Castracane, (2006), Comparison of hormone responses following light resistance exercise with partial vascular occlusion and moderately difficult resistance exercise without occlusion, Journal of applied physiology, 101(6): p. 1616-1622.
41.           McDonagh, M.J. and C. Davies, (1984), Adaptive response of mammalian skeletal muscle to exercise with high loads, European journal of applied physiology and occupational physiology, 52(2): p. 139-155.
42.           Gotshalk, L.A., C.C. Loebel, B.C. Nindl, M. Putukian, W.J. Sebastianelli, R.U. Newton, K. Häkkinen, and W.J. Kraemer, (1997), Hormonal responses of multiset versus single-set heavy-resistance exercise protocols, Canadian journal of applied physiology, 22(3): p. 244-255.
43.           Smilios, I., T. Pilianidis, M. Karamouzis, and S.P. TOKMAKIDIS, (2003), Hormonal responses after various resistance exercise protocols, Medicine & Science in Sports & Exercise, 35(4): p. 644-654.
44.           Kurina, L.M., L.A. Weiss, S.W. Graves, R. Parry, G.H. Williams, M. Abney, and C. Ober, (2005), Sex differences in the genetic basis of morning serum cortisol levels: genome-wide screen identifies two novel loci specific to women, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 90(8): p. 4747-4752.
45.           Kawada, S., (2005), What phenomena do occur in blood flow-restricted muscle?, International Journal of KAATSU Training Research, 1(2): p. 37-44.
46.           Raastad, T., T. Bjøro, and J. Hallen, (2000), Hormonal responses to high-and moderate-intensity strength exercise, European journal of applied physiology, 82(1-2): p. 121-128.
47.           Lemmer, J.T., D.E. Hurlbut, G.F. Martel, B.L. Tracy, F.M. EY IV, E.J. Metter, J.L. Fozard, J.L. Fleg, and B.F. Hurley, (2000), Age and gender responses to strength training and detraining, Medicine & Science in Sports & Exercise, 32(8): p. 1505-1512.
48.           Marcinik, E.J., J. Potts, G. Schlabach, S. Will, P. Dawson, and B. Hurley, (1991), Effects of strength training on lactate threshold and endurance performance, Medicine and science in sports and exercise, 23(6): p. 739-743.
49.           Duke Jr, J.W., Influence of exercise training on the free testosterone to cortisol ratio. 2008, The University of North Carolina at Chapel Hill.
50.           Maestripieri, D., N. M. Baran, P. Sapienza, and L. Zingales, (2010), Between-and within-sex variation in hormonal responses to psychological stress in a large sample of college students, Stress, 13(5): p. 413-424.
51.           Lin, H., S.W. Wang, R.Y. Wang, and P.S. Wang, (2001), Stimulatory effect of lactate on testosterone production by rat Leydig cells, Journal of cellular biochemistry, 83(1): p. 147-154.
52.           Cook, C.J., L.P. Kilduff, and C.M. Beaven, (2014), Improving strength and power in trained athletes with 3 weeks of occlusion training, International journal of sports physiology and performance, 9(1): p. 166-172.
53.           Nieman, D., J. Davis, V. Brown, D. Henson, C. Dumke, A. Utter, D. Vinci, M. Downs, J. Smith, and J. Carson, (2004), Influence of carbohydrate ingestion on immune changes after 2 h of intensive resistance training, Journal of applied physiology, 96(4): p. 1292-1298.
54.           Mohamadi, S., A. Khoshdel, F. Naserkhani, and R. Mehdizadeh, (2015), The effect of low-intensity resistance training with blood flow restriction on serum cortisol and testosterone levels in young men, Journal of Archives in Military Medicine, 3(3): p. 2345-5071.
55.           Eslami, R., M. Yari, and N. Lotfi, Comparison of Acute Hormonal Responses to High and Low-Intensity Resistance Exercise with Blood Flow Restriction in Young Wrestlers, Annals of Military and Health Sciences Research, 17(1): p. 2383-1960.
56.           Kon, M., T. Ikeda, T. Homma, and Y. Suzuki, (2012), Effects of low-intensity resistance exercise under acute systemic hypoxia on hormonal responses, The Journal of Strength & Conditioning Research, 26(3): p. 611-617.
 
57.           Loenneke, J., J. Wilson, G. Wilson, T. Pujol, and M. Bemben, (2011), Potential safety issues with blood flow restriction training, Scandinavian journal of medicine & science in sports, 21(4): p. 510-518.
58.           Loenneke, J., R.S. Thiebaud, and T. Abe, (2014), Does blood flow restriction result in skeletal muscle damage? A critical review of available evidence, Scandinavian journal of medicine & science in sports, 24(6): p. e415-422.
59.           Loenneke, J.P., J.M. Wilson, P.J. Marín, M.C. Zourdos, and M.G. Bemben, (2012), Low intensity blood flow restriction training: a meta-analysis, European journal of applied physiology, 112(5): p. 1849-1859.