اثرشش هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر آنزیم‌های کبدی( ALT و AST ) در رت‌های اوریکتومی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 استاد یار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ، شبستر، ایران

چکیده

 هدف: بیماری کبد چرب، نوعی تجمع چربی در سلول های کبدی است که در صورت عدم کنترل،روندی بدخیم را به سمت فیبروز شدن بافت کبد و تخریب سلولی آن طی می کند. در این مطالعه تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و بر آنزیم‌های کبدی در رت‌های اوریکتومی شده مورد بررسی قرار گرفت. روش شناسی: بدین منظور50 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار تحت شرایط کنترل شده )دما، چرخۀ روشنایی و تاریکی و دسترسی آزاد به آب و غذا) نگهداری شدند و بعد از آشناسازی با پروتکل تمرینی، به صورت تصادفی به  5 گروه 10 تایی شامل: گروه شم، گروه اواریکتومی ( (OVX ، گروه اواریکتومی شده و تمرین مقاومتی  (OVX+RE)  ، گروه اواریکتومی شده و تمرین استقامتی (OVX+EN)، گروه اواریکتومی شده و ترکیب تمرینات استقامتی-مقاومتی (OVX+EN+RE)  تقسیم شدند. 48 ساعت پس از پایان آخرین جلسۀ تمرینی حیوانات بیهوش و تشریح شدند وبافت کبد برای بررسی آنزیم های مربوطه از بدن جدا شد. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد (05/0 p <). یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمرینات استقامتی و مقاومتی وترکیبی بر آنزیم‌های کبدی ALT و AST در رت‌های اوریکتومی شده تأثیر معناداری دارد (05/0 p <). ولی تمرینات ترکیبی  بیشترین تاثیر را برآنزیم کبدی ALT و AST  در رت‌های اوریکتومی داشت (05/0 p <). اواریکتومی باعث افزایش آنزیم‌های کبدی ALT و AST  شد (05/0 p <). شش هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی  به تنهایی و به صورت ترکیبی توانست آنزیم های کبدی ALT و AST  بهبود بخشد (05/0 p <) ولی اثر ترکیبی این دو مداخله قویتر بود (05/0 p <). نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضرنشان داد که ترکیب تمرینات استقامتی-مقاومتی دارای قدرت محافظت بیشتری نسبت به هر یک به تنهایی در تغییرات درارتباط با یائسگی در بافت کبد دارد. بنابراین احتمالا بهبود روش زندگی از طریق ترکیب تمرینات استقامتی-مقاومتی مناسب می‌تواند از بروز خیلی اختلالات احتمالی در دوران یائسگی جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Six Weeks Endurance, Resistance and Combined Training on Liver ALT and AST in The Liver of Ovariectomized Rat

نویسندگان [English]

  • Morteza Jourkesh 1
  • Habib Ebadi 2
1 Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 MSc. of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
چکیده [English]

Aim: Fatty liver disease is a type of fatty accumulation in liver cells that, if not controlled, leads to a malignant process of fibrosis of the liver and its cellular destruction. In this study, the effects of endurance, resistance and combination exercises on liver enzymes in ovariectomized rats were investigated. Methods: For this purpose, 50 Wistar rats were kept under controlled conditions (temperature, light and dark cycle and free access to food and water) and after randomization with exercise protocol, randomly divided into 5 groups of 10 per group. : Sham, ovariectomy (OVX), ovariectomized and resistance training group (OVX + RE), ovariectomized and endurance training (OVX + EN), ovariectomy and combined endurance-resistance training (OVX + EN) + RE) .48 hours after the end of the last session rats were anesthetized and sacrificed.Statistical analysis was performed using one-way ANOVA and Tukey post hoc test (p <0.05). Results:The results showed that endurance and resistance training and combination had significant effect on ALT and AST liver enzymes in uricectomized rats (p <0.05). But combined exercise had the most effect on ALT and AST hepatic enzyme in uricectomized rats (p <0.05). Ovariectomy increased ALT and AST liver enzymes (p <0.05).Six weeks of endurance and resistance training alone and in combination improved ALT and AST hepatic enzymes (p <0.05) but the combined effect of these two interventions was stronger (p <0.05). Conclusions: The results of the present study showed that the combination of endurance-resistance training has more protective power than any alone in changes in menopause in liver tissue. Therefore, possibly improving lifestyle by combining appropriate endurance-resistance exercises can prevent many potential disorders during menopause.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise Training
  • Ovariectomy
  • AST
  • ALT
  • Liver
1.Davoodi M, Moosavi H, Nikbakht M. The effect of eight weeks selected aerobic exercise on liver parenchyma and liver enzymes (AST, ALT) of fat liver patients. Journal of Shahrekord University ofMedical Sciences. 2012; 14(1): 84-90. [Persian]
2.Burtis C, Ashwood E, Bruns DE. Clinical Biochemistry Tietz: analyte and Pathophysiology. Translate by: Amirrasouli H. 1st ed. Tehran: Ketab Arjmand publication; 2011. pp: 125-600. [Persian]
3.Kawanishi N, Yano H, Mizokami T, Takahashi M, Oyanagi E, Suzuki K. Exercise training attenuates hepatic inflammation, fibrosis and macrophage infiltration during diet induced-obesity in mice. Brain Behav Immun. 2012; 26(6): 931-41.
4.Slentz CA1, Bateman LA, Willis LH, Shields AT, Tanner CJ, Piner LW, et al. Effects of aerobic vs. resistance training on visceral and liver fat stores, liver enzymes, and insulin resistance by HOMA in overweight adults from STRRIDE AT/RT. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2011; 301(5): E1033-9.
5.Devries MC1, Samjoo IA, Hamadeh MJ, Tarnopolsky MA. Effect of endurance exercise on hepatic lipid content, enzymes, and adiposity in men and women. Obesity (Silver Spring). 2008; 16(10): 2281-8.
6.Hallsworth K, Fattakhova G, Hollingsworth KG, Thoma C, Moore S, Taylor R, et al. Resistance exercise reduces liver fat and its mediators in non-alcoholic fatty liver disease independent of weight loss. Gut. 2011; 60(9): 1278-83.
7. Radak Z, Chung HY, Naito H, Takahashi R, Jung KJ, Kim HJ, et al. Age-associated increase in oxidative stress and nuclear factor kappaB activation are attenuated in rat liver by regular exercise. FASEB J. 2004;18(6):749-50.
 8. Ogonovszky H, Sasvari M, Dosek A, Berkes I, Kaneko T, Tahara S, et al. The effects of moderate, strenuous, and overtraining on oxidative stress markers and DNA repair in rat liver. Can J Appl Physiol. 2005;30(2):186-95. 
9. Pighon A, Gutkowska J, Jankowski M, Rabasa-Lhoret R, Lavoie JM. Exercise training in ovariectomized rats stimulates estrogenic-like effects on expression of genes involved in lipid accumulation and subclinical inflammation in liver. Metabolism. 2011;60(5):629-39
10.Gordon BA, Benson AC, Bird SR, and Fraser SF. (2009). Resistance training improves metabolic health in type 2 diabetes: a systematic review. Diabetes Res Clin Pract, 83:157-75.
11. Skenderi KP, Kavouras SA, Anastasiou CA, Yiannakouris N, Matalas AL. Exertional Rhabdomyolysis during a 246-km continuous running race. Med Sci Sports Exerc. 2006; 38(6): 1054-7.
12. Irigoyen M-C, Paulini J, Flores LJ, Flues K, Bertagnolli M, Moreira ED, et al. Exercise training improves baroreflex sensitivity associated with oxidative stress reduction in ovariectomized rats. Hypertension. 2005;46(4):998-1003.
13. Qi Z, He J, Zhang Y, Shao Y, and Ding S. (2011). Exercise training attenuates oxidative stress and decreases p53 protein content in skeletal muscle of type 2diabetic Goto-Kakizaki rats. Free Radic Biol Med, 50:794-800.
14. Marwick TH, Hordern MD, Miller T, Chyun DA, Bertoni AG, Blumenthal RS, Philippides G, and Rocchini A. (2009). Exercise training for type 2 diabetes mellitus: impact on cardiovascular risk: a scientific statement from theAmerican Heart Association. Circulation, 119:3244-62.
15. Gordon BA, Benson AC, Bird SR, and Fraser SF. (2009). Resistance training improves metabolic health in type 2 diabetes: a systematic review. Diabetes Res Clin Pract, 83:157-75.
16. Dabidi Roshan V, Ranjbar S, Hosseinzadeh M, Myers J. (2011). “Left ventricular oxidant and antioxidant markers induced by lifestyle modification in rats exposed to lead acetate”. European Journal of Sport Science.,Vol.12,No.6,pp:485 -490.
17. Lawier, J. M., Powers, S. K., Hammere,. J., Martin, A. D. (1993). Oxigen cost of treadmill running in 24- month-oldfisheher-344 rats:Medsi sports exer”.Vol.25,No.11,pp:1259-1264.
18.Marques CM, Nascimento FA, Mandarim-de-Lacerda CA, Aguila MB. Exercise training attenuates cardiovascular adverse remodeling in adult ovariectomized spontaneously hypertensive rats. Menopause. 2006;13(1):87-95.
19.Choi MJ. Effects of taurine supplementation on bone mineral density in ovariectomized rats fed calcium deficient diet. Nutr Res Pract, 2009; 3:108-113.
20.Hertrampf T, Schleipen B, Offermanns C, Velders M, Laudenbach U, Diel P. Comparison of the bone protective effects of an isoflavone-rich diet with dietary and subcutaneous administrations of genistein in ovariectomized rats. Toxicol Lett, 2009; 184:198-203.
21.Nian H, Ma MH, Nian SS, Xu LL. Antiosteoporotic activity of icariin in ovariectomized rats. Phytomedicine, 2009; 16:320-326.
22.Gao Q, Horvath TL. Cross-talk between estrogen and leptin signaling in the hypothalamus. Am J Physiol Endocrinol Metab, 2008; 294:E817-826.
23.Brown NM, Belles CA, Lindley SL, Zimmer-Nechemias LD, Zhao X, Witte DP, Kim MO, Setchell KD. The chemopreventive action of equol enantiomers in a chemically induced animal model of breast cancer. Carcinogenesis, 2010; 31:886-893.
24.Al-Majed AA, Al-Omar FA, Nagi MN. Neuroprotective effects of thymoquinone against transient forebrain ischemia in the rat hippocampus. Eur J Pharmacol, 2006 543:40-47.
25.Bulle F, Mavier P, Zafrani ES, Preaux AM, Lescs MC, Siegrist S, Dhumeaux D, Guellaen G. Mechanism of gamma-glutamyl transpeptidase release in serum during intrahepatic and extrahepatic cholestasis in the rat: a histochemical, biochemical and molecular approach. Hepatology, 1990; 11:545-550.
26. Rivera CM, Grossardt BR, Rhodes DJ, Brown Jr RD, Roger VL, Melton III LJ, et al. Increased cardiovascular mortality following early bilateral oophorectomy. Menopause (New York, NY). 2009;16(1):15.
27. Signorelli SS, Neri S, Sciacchitano S, Pino LD, Costa MP, Marchese G, et al. Behaviour of some indicators of oxidative stress in postmenopausal and fertile women. Maturitas. 2006;53(1):77-82, .
28. Maltais ML, Desroches J, Dionne IJ. Changes in muscle mass and strength after menopause. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2009;9(4):186-97.
 29. Prestes J, de Cássia Marqueti R, Shiguemoto GE, Leite RD, Pereira GB, Selistre-de Araújo HS, et al. Effects of ovariectomy and resistance training on MMP-2 activity in skeletal muscle. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 2009;34(4):700-6.
 30. Prestes J, Leite RD, Pereira GB, Shiguemoto GE, Bernardes CF, Asano RY, et al. Resistance training and glycogen content in ovariectomized rats. Int. J. Sports. Med. 2012;33(7):550-4.
31. Day CP. Pathogenesis of steatohepatitis. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2002;16(5):663-78.
32. Borras C, Gambini J, Gomez-Cabrera MC, Sastre J, Pallardo FV, Mann GE, et al. 17beta-oestradiol up-regulates longevity-related, antioxidant enzyme expression via the ERK1 and ERK2[MAPK]/NFkappaB cascade. Aging Cell. 2005;4(3):113-8.
33. Tresguerres JA, Kireev R, Tresguerres AF, Borras C, Vara E, Ariznavarreta C. Molecular mechanisms involved in the hormonal prevention of aging in the rat. J Steroid Biochem Mol Biol. 2008;108(3-5):318-26.
34. Trevisan M, Browne R, Ram M, Muti P, Freudenheim J, Carosella AM, et al. Correlates of markers of oxidative status in the general population. Am J Epidemiol. 2001;154(4):348-56.
35.Kawanishi N, Yano H, Mizokami T, Takahashi M, Oyanagi E, Suzuki K, 2012. Exercise training attenuates hepatic inflammation, fibrosis and macrophage infiltration during diet induced-obesity in mice. Brain,Behavior, and Immunity.26(6):931-41.
36. Anikó PRenáta SKrisztina KAnett CZita SMédea VSzilvia Török,  and Csaba V. Exercise Training and Calorie Restriction Influence the Metabolic Parameters in Ovariectomized Female Rats. Oxidative Medicine and Cellular Longevity
Volume 2015, 787063, 1-8.
37. Huang CYLin YYHsu CCCheng SMShyu WCTing HYang ALHo TJLee SD. Antiapoptotic effect of exercise training on ovariectomized rat hearts. J Appl Physiol (1985). 2016 Aug 1;121(2):457-65.
38. J. M. Friedman, “Leptin at 14 y of age: an ongoing story,” The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 89, no. 3, pp. 973S–979S, 2009.