مقایسۀ سطوح استراحتی ویسفاتین کاراته‌کاران حرفه‌ای و غیر ورزشکاران متعاقب مصرف مکمل امگا 3 با دو دوز متفاوت به همراه فعالیت ورزشی شدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

اداره آموزش ‌و پرورش شهرستان مراغه. مراغه. ایران

چکیده

التهابات ناشی از فعالیت‌های ورزشی موجب افزایش سایتوکاین هایی همچون ویسفاتین می‌شود. درحالی‌که سایتوکاین­های التهابی به‌وسیلۀ محرک­های فیزیولوژیکی همچون مکمل­های غذایی تنظیم می­شوند؛ بنابراین هدف از مطالعۀ حاضر مقایسۀ سطوح استراحتی ویسفاتین کاراته‌کاران حرفه‌ای و غیر ورزشکاران متعاقب مصرف مکمل امگا 3 با دو دوز متفاوت به همراه فعالیت ورزشی شدید است. بدین منظور 56 مرد با میانگین سنی 05/4±24 سال، قد 56/177 سانتی‌متر، شاخص توده بدنی 75/23 کیلوگرم بر مترمربع و حداکثر اکسیژن مصرفی 311/31 میلی‌لیتر بر کیلوگرم در دقیقه در دو گروه 28 نفرِ ورزشکار کاراته کا و 28 نفر غیر ورزشکار به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده و سپس هرکدام از گروه­ها به‌صورت تصادفی به چهار گروه 7 نفرِ تقسیم شدند: گروه ورزشکار شامل: (مصرف 2/1 گرم امگا 3 + فعالیت ورزشی؛ مصرف 8/1 امگا 3 + فعالیت ورزشی؛ دارونما + فعالیت ورزشی و گروه فعالیت ورزشی) تقسیم شدند. گروه غیر ورزشکار نیز شامل: (مصرف 2/1 گرم امگا 3؛ مصرف 8/1 گرم امگا 3؛ دارونما و گروه کنترل) تقسیم شدند. نمونه­های خونی در هر دو گروه ورزشکاران و غیر ورزشکاران 48 ساعت قبل و پس از آخرین جلسه تمرینی و مصرف نکردن هرگونه ماده غذایی حاوی امگا 3 به دنبال ناشتایی شبانه 12 ساعته جمع‌آوری شد ویسفاتین به روش الایزا اندازه­گیری شد. تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که تمرینات ورزشی با شدت بالا به همراه مصرف مکمل امگا 3 با دو دوز متفاوت به مدت چهار هفته بر سطوح استراحتی ویسفاتین کاراته‌کاران نخبه و همچنین غیر ورزشکاران تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compare of resting levels of Visfatin in professional karate’s and non-athletes¸ with two different doses of omega-3 supplementation along with intense physical activity

نویسندگان [English]

 • Eghbal Mosavi Far
 • Khosro Jahan Seir
Department of Education, Maragheh, Iran
چکیده [English]

High intensity exercises increased cytokines of such as visfatin. However, cytokines that are regulated by physiological stimuli such as dietary supplements. Thus, this study was designed to assess effect of contraction high intensity exercise training and supplementation omega-3 with two different doses levels on Visfatin, in elite karate athletes and compare with non-athletes. Therefore 56 males, mean age 24±4/05 years, height 56.177 cm, 23.75 kg of body mass and maximal oxygen consumption per minute at 31.311 ml kg groups were karate athletes and non-athletes participated in this study. Athletes and non- athletes subjects in both groups were, Then each of the main groups divided to 4 groups: Athlete groups Include supplements and exercise groups with 2 doses divided: [e+s (1.2 g/d); e+s (1.8 g/d); p+e and e] and non- athletes groups Include supplements: [s (1.2 g/d); s (1.8 g/d); p and co]. Blood samples from athletes in the following 48 hours ago and after the last training session and no consume any food containing omega-3 following the 12- hour overnight fasting and in the non-athletes group following 48 hours do not consume foods containing omega-3 following the 12-hour overnight fasting were collected. And the Visfatin, in measured by ELISA method and statistical analysis of data showed through the variance factor and post hoc Tokay test to determine where the differences between the groups showed: High- intensity exercise with omega- 3 supplementation for four weeks with two different doses on resting levels of Visfatin has effect on elite karate and also, omega3 supplementation with two different doses has effect on non- athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • omega-3
 • Visfatin
 • elite karate athletes
 • non-athletes
 1. احمدی، ف؛ ثالثی، م و جهرمی کوشکی، م. (1394). تاثیر تمرینات شدید بر پاسخ سایتوکاینی (Th1 و Th2) بازیکنان مرد فوتبال. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، شماره 45، صفحات: 16-25.
 2. 2.  حسین زاده عطار، م؛ حاجیان فر، ح؛ باهنر، ا؛  محمد، ک؛ کشاورز، ع؛ انتظاری، م و عسگری، غ. (1391). اثر اسیدهای چرب امگا3 بر غلظت سرمی ویسفاتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع2. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، شماره 1، صفحات: 26-32.

3. حسین زاده عطار، م و حاجیان فر، ح. (1392). بررسی اثر امگا 3 در مقایسه با پلاسبو بر تغییرات وزن، دور کمر، دور باسن و ارتباط آن با ویسفاتین در بیماران دیابتی نوع2. مجله تحقیقات نظام سلامت، ویژه نامه تغذیه، صفحات:1450-1459.

4. رضایی شیرازی، ر و حسینی، ف. (1392). مقایسه تاثیر تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین و مقاومت به انسولین مردان چاق. سوخت و ساز و فعالیت های ورزشی، شماره1، صفحات: 47-58.

5. محمدی دمیه، ا؛ خواجه لندی، ع؛ رستمی، ا و اسدی، ع. (1389). مقایسه اثرات 8 هفته تمرین قدرتی و استقامتی بر سطح ویسفاتین پلاسمای مردان میان سال. مجله ارمغان دانش، شماره3، ص: 233-242.

 1. Andrade, P & et al. (2007). Effect of fish- oli supplementation on the immune and inflammatory responses in elite swimmers prostaglandins, leuktrienes and Essential Fattyacids. 77, 139-140.
 2. Berndt, J., Kloting, N., Kralisch, S., Kovacs, P., Fasshauer, M., schon, M. R., & et al (2005). Plasma visfatin concentrations and fat depot-specific mRNA expression in humans. Diabetes; 54, 2911-6.
 3. Brentano, F., Schorr, O., Ospelt , C., & et al. (2007). Pre- B cell colony – enhancing factor/ visfatin, a new marker of inflammation in rheumatoid arthritis with proinflammatory and matrix-degrading activities. Arthritis Rheum; Vol. 56, 2829-2839.
 4. Calo, L., & et al. (2005) N-3 Fatty acids for the prevention of atriak fibrillation after coronary artery bypass surgery: arandomized, controlled trial. Journal Amrican Coll Cardiol, 45, 1723-8.
 5. Choi, K.M., Kim, J.H, Cho, G.J., Baik, SH., Park, H.S., & Kim, S.M. (2007). Effect of exercise training on plasma visfatin and eotaxin leveks. Europ J Endocrinology. Vol.157, 437-42.
 6. Dahl, T. B., Holm, S., Aukrust, P., and Halvorsen,B. (2012). Visfatin /NAMPT: a multifaceted molecule with diverse roles in physiology and pathophysiology. J Annu Rev Nutr, 32, 229–43.
 7. Field, C., and Schely, D. P. (2004). Evidence of potential mechanisms for the effect of Conyugated linoleic: lessons from n-3 fatty acids 1,2,3,4. American Journal of Clinical Nutrition, 29, 6, 1190-1198.
 8. Jaudszus, A., & et al. (2008). Cis-9, Trans-11- Conjugated linoleic acid in hibits allergic Sensitiztion and airway in flammation via a PPARy- related mechanism mice 1-3. American Society for Nutrition, vol. 138, 1336-1342.
 9. Kaluphana, N.S., Claycombe, K., Newman, S.J., Stewart, T., Siriwardhana, N., Matthan, N., Lichtenstein, A.H.,& Moustaid- Moussa, N. (2010). Eicosapentaenoic acid prevents and reverses insulin resistance in high- fat diet- induced obese mice via modulation of adipose tissue.
 10. Krakisch, S., Klein, J., Lossner, U., & et al. (2005). Interleukin-6 is a negative regulator of visfatin gene expression in 3T3- L 1 adipocytes. Am J Physiol Endocrinol Meta. 289, 586-590.
 11. Mackinon, L.I. (2003). Exercise and Immunology. Iranslaton, Musavi T, Addollahim, Emam Hosein university publishing. pp: 1-2 (in Persian)
 12. Maria, J. Morena-Aliaga, Silvia Lorente-Cebrian and J. Alfredo Martinez. (2010). Session 3: fatty acids and the immune system regulation of adipokine secretion by n-3 fatty acids. Proceeding of the Nutrition Society, 69: 324-332.
 13. Nieman, D. C., Davis, J. M., Henson, D. A & et al. (2003). Carbohydrate ingestion influences skeletal muscle cytokine mRNA and plasma cytokine levels after a 3-h run. J Appl Physiol. 94 (5): 1917-25.
 14. Nishan S., Kalupahana, Kate, J., claycombe, Naima moustaidmoussa. (2011). (n-3) fatty acids alleviated Adipose Tissue inflammation and insulin resistance: mechanistic insights. American Society for Nutrition Adv. 2, 304-316.
 15. Pedersen, B.K., & Febbraio, M.A. (2008). Muscle as an endocrine organ: focus on muscle- derived IL-6. Physiol Re. 88, 1379-406.
 16. Romacho T, Azcutia V, Vazquez- Bella, M & et al. (2009). Extracellular PBEF/ NAMPT visfatin activates pro-inflammatory signaling in human vascular smooth muscle cells through nicotinamide phosohoribosy transferase activity. Diabetologia, 52, 2455-2463.
 17. Ross, R, Dagnone, D., Jones, P.G., Smith, H., Paddage, A., Hudson, R., & et al. (2000). Reduction in obesity and related comorbid condition after dietinduced weight loss or exercise induced weight loss in men: A randomized, controlled trial. Ann Intern Med, 133, 92-103.
 18. Seo, D.I, & et al. (2010). 12 weeks combined exercise training is better than aerobic exercise for increasing growth Hormone in middle-aged woman. International Journal of sport Nutrition and Exercise Metabolism, Vol.20, 21-26.
 19. Silva, F.M., Almedia, J.C., and Feoli, A. M. (2011). Effecte of diet on adiponectib levels in blood. Nutrition Reviews, 69, 599-612.
 20. Vaughan, R.A., Garcia-Smith, R., Bisoffi, M., Conn C. A., & Trujillo, K. A. (2012). Conjugated linoleic acid or omega 3 fatty acids increase mitochondrial biosynthesis and metabolism in skeletal muscle cells. Lipids Health Dis, 11: 142-152.